Planowanie pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3451
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie pracy - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot prowadzony na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przez dr Lidia Pawelec. Tematem przewodnim jest planowanie pracy.
Informacje zawarte w pliku to: podstawa programowa, program nauczania, plany nauczania.


Planowanie pracy
Podstawa programowa obowiązująca na etapie kształcenia zintegrowanego;
Program nauczania - jego istota, budowa, funkcje;
Plany nauczania
Podstawa programowa
Podstawa programowa (ang. base curriculum, on the ground (s) curriculum) - akt prawny o charakterze rozporządzenia, które stanowi właściwy minister do spraw oświaty i wychowania. Reguluje on bieżące działania edukacyjne, wyznacza kierunki przyszłej pracy dydaktyczno - wychowawczej na kolejnych szczeblach systemu edukacji oraz stanowi podstawę dla ustalania kryteriów zarówno ocen szkolnych, jak i wymagań egzaminacyjnych kontroli zewnętrznej.
W polskim systemie oświatowym funkcjonują cztery podstawy programowe:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów,
Podstawa programowa kształcenia w poszczególnych profilach kształcenia ogólno zawodowego,
Podstawa programowa kształcenia w poszczególnych zawodach.
Podstawa programowa, obok ustawy o systemie oświaty, jest najważniejszym dokumentem normującym pracę szkół wszystkich obowiązkowych szczebli kształcenia. Określa bowiem cele i zadania szkoły, zadania nauczycieli, niektóre ich uzasadnienia oraz treści nauczania obowiązujące wszystkich uczniów na kolejnych szczeblach edukacji.
Zawartość podstawy programowej powinna być uwzględniona odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania edukacji wczesnoszkolnej poszczególnych przedmiotów nauczania zawartych w planach kształcenia szkół szczebla ponad początkowego oraz w zestawie kryteriów i ocen szkolnych oraz wymagań egzaminacyjnych.
Funkcje podstawy programowej
Podstawową funkcją jest funkcja regulacyjna. Oznacza to, że stanowi ona swoistą płaszczyznę, do której wszystko, co dzieje się w szkole w sferze programowej i ewaluacyjnej, odnosi się i przymierza. Z funkcji tej wynikają inne, od niej pochodne. Podstawa programowa pełni więc następujące funkcje:
Funkcja standaryzacyjna - dookreśla to, co powinno się znaleźć w obszarze celów, zadań, treści kształcenia oraz oczekiwanych, koniecznych osiągnięć uczniów w programach nauczania i wychowania, rozkładach materiału, podręcznikach szkolnych oraz działaniach dydaktyczno - wychowawczych nauczyciela. Funkcja ta służy ujednoliceniu (standaryzacji) praktyki edukacyjnej, a tym samym może być narzędziem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Zakreśla również obszary autonomii podmiotów edukacyjnego działania: autorów programów i podręczników szkolnych, nauczycieli, uczniów oraz administracji szkolnej, pomagając wybrać spośród bardzo szerokiej oferty programowo - metodycznej najbardziej odpowiadające założonym celom szkoły jako instytucjie.


(…)

… wiążą cele z metodami ich osiągania, inne uważają, iż w realizacji danego celu można skutecznie wykorzystać wiele metod, jeszcze inne twierdzą, że pewne metody pozostają w jawnej opozycji do pewnych celów - nawet wtedy, gdy ten sam cel można osiągać kilkoma różnymi metodami.
Środki realizacji celu
Podobnie jak cele i drogi do nich, przedstawiają się środki dydaktyczne i szczegółowe techniki nauczania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz