Planowanie na szczeblu centrali

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie na szczeblu centrali - strona 1 Planowanie na szczeblu centrali - strona 2 Planowanie na szczeblu centrali - strona 3

Fragment notatki:


Planowanie na szczeblu centrali Plany strategiczne są opracowywane na różnych poziomach or­ganizacji. Shiner oraz Boyd i Walker proponują trzy poziomy opracowy­wania strategii: korporacji, prowadzonej działalności (biznesu) oraz ryn­ku 18 . W bankach wyróżniamy następujące poziomy:
centrali,
oddziału,
rynku.
Centrala banku jest odpowiedzialna za opracowanie planu strategicznego dla całej organizacji. Plan strategiczny powinien wyznaczać kierunki działania, zawierać alokację środków pomiędzy różne oddziały lub rodzaje prowadzonej działalności, jak i decyzje dotyczące uruchomienia nowych rodzajów usług. Plan strategiczny instytucji finansowej obejmuje cztery etapy.
Określenie misji.
Identyfikacja strategicznych jednostek biznesu (SJB).
Ocena portfelu usług.
Określenie nowych rodzajów działalności.
Poszczególne etapy omówimy na przykładzie banku, mając świado­mość uniwersalności tej procedury.
2.2.1. Określenie misji Określenie misji banku stanowi oświadczenie o istocie i zakresie prowadzonej działalności. Misja pokazuje główny cel działalności in­stytucji finansowej. Pomocne przy określaniu misji jest postawienie następujących pytań:
Co jest przedmiotem naszej działalności?
Kim są nasi klienci?
Co stanowi wartość dla naszych klientów?
Jakie są ich oczekiwania wobec nas?
Jakie są oczekiwania zarządu?
Jakie stosujemy technologie?
Jaki jest zakres geograficzny działalności?
Na ostateczny kształt misji banku może mieć wpływ wiele czyn­ników, takich jak:
Dotychczasowa historia banku. Definiując misje należy pamiętać o jej dotychczasowych osiągnięciach. Nie powinno się odchodzić zbyt daleko od dotychczasowej działalności, tradycji oraz od tego, z czym się bank kojarzy klientom, np. Bank Gospodarki Żywnościowej tradycyjnie obsługuje rolników, Bank Rzemiosła — drobny, prywatny sektor, PKO BP prowadzi od lat rachunki ludności i zbiera oszczędności drobnych ciułaczy, Pekao SA specjalizował się w obsłudze dewizowej itd.
Preferencje zarządu lub udziałowców. Osoby odpowiedzialne za kierowanie bankiem mogą mieć swoje wizje oraz cele związane z pro­wadzeniem danej działalności.
Zasoby banku. Posiadane zasoby ludzkie, kapitałowe, techniczne itp. mają istotny wpływ na możliwości realizacji misji.
Otoczenie, w którym funkcjonuje bank. Może stwarzać wiele okazji rynkowych, ale i rodzić zagrożenia, które trzeba uwzględnić przy określaniu misji.
Zarząd formułując misję, powinien również zadbać o jej popularyza­cję wśród pracowników, zapoznać z nią klientów oraz opinię publiczną. Dobrze zdefiniowana misja banku działa jak „niewidzialna ręka", która prowadzi rozproszony po różnych departamentach personel i steruje nim tak, że jednostkowy wysiłek łączy się, przyczyniając się do osiągnięcia celów przez cały zespół.


(…)

…-rynek. Podejście produkt-rynek bazuje w istocie na koncepcji opracowanej w latach sześćdziesiątych przez Levitta19. W ujęciu marketingu przy formułowaniu misji należy kierować się potrzebami klientów. Takie podejście według potrzeb, a nie oferowa­nych usług otwiera nowe możliwości oraz pokazuje kierunki ewentual­nego przyszłego rozwoju.
Przykład
Misją Citibank (Poland) SA jest być bankiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz