Planowanie i sterowanie produkcją - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie i sterowanie produkcją - wykład - strona 1 Planowanie i sterowanie produkcją - wykład - strona 2 Planowanie i sterowanie produkcją - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ Planowanie i sterowanie produkcją obejmuje koordynację podaży produktu z popytem na ten produkt. Punktem wyjścia w procesach planowania i sterowania produkcją jest popyt na wyroby goto­we firmy. Popyt ten jest zmienną niezależną w tych procesach, gdyż sprze­dawca nie może kontrolować zapotrzebowania zgłaszanego przez klienta.
Producent musi prognozować albo oszacować popyt konsumpcyjny. Pro­gnoza sprzedaży polega na określeniu oczekiwanej wielkości sprzedaży po­szczególnych produktów w danym przedziale czasowym. Po określeniu tego niezależnego popytu, producent może zapewnić podaż wyrobów gotowych czy to z dostępnych zapasów, czy też wytwarzając produkt.
A zatem, popyt zewnętrzny określa popyt wewnętrzny na wyroby goto­we, a producent zaspokaja go, wykorzystując w tym celu zapas lub produkty wytworzone.
Kiedy zaspokojenie zgłoszonego popytu wymaga wyprodukowania od­powiedniej ilości wyrobów, kierownik do spraw planowania produkcji korzysta z prognozy sprzedaży w celu opracowania harmonogramu produkcji. Osoba odpowiedzialna za planowanie produkcji powinna wziąć pod uwagę:
liczbę jednostek określonego produktu, która musi zostać wytworzona;
czas niezbędny do ich wytworzenia;
dostępność materiałów i maszyn potrzebnych do wytworzenia wymaga­nej liczby jednostek produktu w określonym terminie.
Sterowanie produkcją jest możliwe wówczas, gdy kierownik do spraw produkcji określa przedziały czasowe i opracowuje harmonogramy dostaw surowców, aby zrealizować założony harmonogram produkcji.
TRANSPORT ZAOPATRZENIOWY Transport zaopatrzeniowy zaczyna się u dostawcy materiałów, od którego są one przemieszczane do zakładu produkcyjnego nabywcy. Działalność tego transportu wspiera działalność firmy w tym sensie, że transport na wejściu domyka lukę czasowo-przestrzenną istniejącą między nabywcą a sprzedaw­cą lub dostawcą.
Zarządzanie transportem zaopatrzeniowym wymaga znajomości zagad­nień związanych z transportem i wiedzy podobnej do tej, jaka jest niezbędna przy przemieszczaniu wyrobów gotowych wychodzących z zakładu. Kie­rownik do spraw transportu zaopatrzeniowego musi podejmować decyzje dotyczą­ce wyboru środka transportu, trasy dojazdu, stawek przewozowych, zała­twiania reklamacji, usług oferowanych przez przewoźników, analizy kosz­tów i przepisów prawnych. PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH (MRP) MRP do­tyczy zwłaszcza zaopatrzenia w materiały i części do produkcji, na które po­pyt zależy od popytu na określony produkt końcowy. Pojęcia leżące u podstaw planowania potrzeb materiałowych są znane od wielu lat, jednakże dopiero niedawno rozwój systemów informacyjnych i komputerowych pozwo­lił firmom w pełni zastosować te systemy w praktyce.


(…)

… części i materiałów, produkcji w toku i wyrobów gotowych. Ponadto koncepcje Kanban i just-in-time opie­rają się w znacznej mierze na jakości wytworzonych produktów i podzespo­łów, a także na wydolnym i dokładnym systemie logistycznym w obszarze zarządzania materiałami i dystrybucji fizycznej.
U podstaw koncepcji JIT leżą cztery główne założenia:
zero zapasów;
krótkie cykle realizacji zamówienia; małe…
… te nie są zwykle tak wrażliwe na krótkookresowe wahania po­pytu, jak metody oparte na koncepcji punktu zamawiania (chociaż, z drugiej strony, nie wymagają również utrzymywania tak wysokich zapasów), często stają się one zbyt złożone i czasami nie funkcjonują zgodnie z oczekiwaniami. KONCEPCJA JUST-IN-TIME (JIT)
Ogólnie biorąc, celem systemów opartych na koncepcji just-in-time jest za­rządzanie cyklami realizacji zamówień i eliminacja marnotrawstwa. W sytu­acji idealnej produkt powinien przychodzić dokładnie wtedy, kiedy firma go potrzebuje, bez żadnych odchyleń od ustalonego terminu. Wiele systemów just-in-time kładzie nacisk na krótkie, regularne cykle realizacji zamówie­nia. Wyjaśnia to częściowo obecną popularność systemów „szybkiej reak­cji" jako systemów wspomagających podejmowanie decyzji dotyczących zapasów.
Koncepcja just-in-time jest zamerykanizowaną wersją systemu Kanban, opracowanego w Japonii przez firmę Toyota Motor Company. Nazwa Kan-ban odnosi się do kart informacyjnych dołączonych do wózków, za pomocą, których dostarczane są niewielkie ilości potrzebnych podzespołów i innych materiałów do zakładów firmy. Na każdej takiej karcie wyszcze­gólnia się dokładnie ilości niezbędne do uzupełnienia…
…. Typowym przykładem pierwszych jest przemysł chemiczny, a drugich - przemysł maszynowy. Procesy aparaturowe są niekiedy nazywane procesami różnicującymi (dywersyfikującymi) asortyment produktów, gdyż z niewielkiej liczby surowców w kolejnych stadiach produkcji wytwarza się - przy wykorzystaniu technologii chemicznej - liczne wyroby w asortymencie dostosowanym do popytu odbiorców.
Procesy obróbczo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz