Plan marketingowy firmy budowlanej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan marketingowy firmy budowlanej - strona 1 Plan marketingowy firmy budowlanej - strona 2 Plan marketingowy firmy budowlanej - strona 3

Fragment notatki:


SYTUACJA OBECNA 1.1 Ogólna charakterystyka firmy. 1.1.1 Opis firmy. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „XXX” S.A. mające swoją siedzibę w Gdańsku , przy ul. Lotniczej 2, powstało w wyniku przekształcenia na drodze likwidacji przedsiębiorstwa państwowego istniejącego od 1960 roku. Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1 września 1992 roku przejmując cały majątek, kadrę podstawową i pomocniczą oraz bogaty bagaż doświadczeń. To pozwoliło jej kontynuować działalność po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym.
Spółka działa w sferze budownictwa użyteczności publicznej, budownictwa przemysłowego i budownictwa mieszkaniowego. Działalność pomocnicza obejmuje produkcję konstrukcji stalowych i aluminiowych, obróbki blacharskie oraz produkcję stolarki aluminiowej i PCV. Produkcja pomocnicza prowadzona jest w celu zaspokojenia potrzeb produkcji budowlano-montażowej , jak również do sprzedaży na zewnątrz. Naczelną zasadą funkcjonowania przedsiębiorstwa jest zasada jednoosobowego kierownictwa , według której na czele każdej komórki-jednostki organizacyjnej stoi jeden kierownik, a każdy pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu. Stąd też system zarządzania w firmie opiera się na daleko posuniętej decentralizacji w kierowaniu, samodzielności kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji i zwiększonej odpowiedzialności za wyniki ekonomiczne zakładu, jego majątek i dobre imię firmy.
Spółka prowadzi działalność na podstawie własnego planu, na zasadach racjonalnej gospodarki, samofinansowania, rachunku ekonomicznego, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.1.2 Dotychczasowa strategia firmy. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „XXX” S.A. należy do grupy firm, których podstawową działalnością jest świadczenie usług jako generalny wykonawca oraz na rzecz inwestorów. Zadaniem firmy jest więc utrzymanie się na rynku, na którym występuje bardzo duża konkurencja. Poprzez stosowanie nowoczesnych technologii, wysokiej jakości prowadzonych usług oraz stosowanie konkurencyjnych cen ofertowych - firma zapewnia nie tylko ciągłość produkcji budowlano-montażowej, ale również rozwój przedsiębiorstwa zarówno ilościowy jak i jakościowy.
Mimo, iż Spółka wypracowała już swój wizerunek wśród inwestorów na rynku budowlanym i posiada wysokie doświadczenie w wielu dziedzinach, nie ma ona sformalizowanej i opracowanej przez specjalistów firmy strategii, według której realizowałaby swoją działalności i osiągała cele w niej zawarte.
Powstanie spółki w 1992r. było efektem przemian społeczno-ekonomicznych w kraju. Zaczął funkcjonować wolny rynek, który spowodował konieczność „walki” o klienta.


(…)

… spożytkowane na m.in.:
zakup i montaż maszyn i urządzeń związanych z wdrażaniem licencji, patentów, prac badawczo-rozwojowych, zakup i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej niezbędnej do wdrażania jakości zgodnego z normami ISO serii 9000.
Przepisy te wpływają na pobudzenie inwestycji i innowacji, a zarazem zapewniają firmie kompleksowość wykonywanych przez nie robót.
Wiodące tendencje
Aby zanalizować…
… partnerem, z którym warto współpracować,
prowadzenie badań rynku i firm na nim działających, których celem powinno być określenie strategicznych rodzajów działalności firmy oraz eliminacja działalności nierentownych,
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które powinny się przyczynić do rozszerzenia asortymentu o produkcje wyrobu masowego, a nie jak dotąd było, firma zajmowała się produkcją wyłącznie…
… Instalacji Przemysłowych „INSTAL S.A. w Opolu ma swój własny, nieco odmienny od innych system funkcjonowania, w którym są słabe i mocne strony określające jego możliwości. Biorąc pod uwagę te możliwości należy opracować alternatywne strategie dla Spółki, które będą podstawą wyboru najlepszej strategii marketingowej spośród zaproponowanych wariantów.
WARIANT PIERWSZY - STRATEGIA PENETRACJI RYNKU
utrzymanie…
… rozwijającym się, a tym bardziej poprawić swoją przewagę konkurencyjną, musi zastosować najefektywniejsze elementy strategii penetracji rynku i aliansów strategicznych.
Działanie Spółki według precyzyjnie określonej strategii jest podstawą rozwoju firmy w przyszłości. „INSTAL” S.A. posiadając już wypracowaną pozycję rynkową, określoną ofertę asortymentową oraz sieć dystrybucji powinno czerpać korzyści poprzez efektywne wykorzystanie możliwości istniejących rynków zbytu oraz istniejących produktów. Firma stosując odpowiednio dobrane instrumenty marketingu powinna zintensyfikować działanie w dziedzinie sprzedaży i promocji już stosowanej oferty usług. Wynika to ze specyfiki strategii penetracji rynku, która jest niejako naturalnym sposobem powiększania przychodów ze sprzedaży.
Zakłada ona przede wszystkim dalszy…
… w ramach produkcji budowlano-montażowej na budowie obiektów związanych z ochroną środowiska,
stopniowa poprawa wskaźników zyskowności i rentowności,
wzrost efektywności wykorzystania posiadanego majątku trwałego,
ciągłe bilansowanie wielkości i rodzaju zleceń oraz określenie zdolności produkcyjnych firmy.
CELE JAKOŚCIOWE:
sformułowanie strategii rozwoju i jasnej wizji firmy,
osiągnięcie większej renomy…
…. Komunikacja.
Komunikowaniem się przedsiębiorstwa z otoczeniem zajmuje się Dział Marketingu. Jest ono prowadzone dwutorowo: w ramach każdego kontraktu jak również systematycznie, bez względu na zaangażowanie firmy w kontrakty. W ramach działalności marketingowej wykorzystywane były na przestrzeni kilku ostatnich lat następujące formy komunikacji: Reklama masowa: reklama prasowa, bazy danych (katalogi firm), biuletyny wydawane prezentujące najlepsze firmy
regionu,
Działalność promocyjna: udział w targach, wystawach;
Public relations: udział w konferencjach, odczytach, konkursach, sponsorowanie konferencji, Reklamówki: foldery, kalendarze, długopisy, portfele, torby
reklamowe.
Niektóre z powyższych działań reklamowych, jak np.: reklama prasowa, która ukazywała się w lokalnej prasie czy foldery, które wydane…
…, które związane są z:
budową oczyszczalni ścieków (szacunki ekologów mówią o potrzebie wybudowania w najbliższym czasie około 100 dużych oczyszczalni ścieków),
ograniczeniem emisji związków toksycznych przez lokalne ciepłownie i kotłownie,
rekultywacją skażonych i zanieczyszczonych gruntów, budową instalacji do odsiarczania spalin w elektrowniach i elektrociepłowniach.
a także inne inwestycje związane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz