PINOP 9 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 9 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Obowiązująca w 2009 r. formuła podatku od nieruchomości miała obowiązywać bardzo krótko, bowiem już pod koniec lat 90 ubiegłego wieku miał być wprowadzony podatek od wartości rynkowej nieruchomości. Podawano kilka terminów wprowadzenia tego podatku. Są zwolennicy i przeciwnicy tego podatku. Zwolennicy argumentuja iż podatek płacony od wartości nieruchomości:1)jest bardziej sprawiedliwy gdyż tzw, ilościowe ujecie podatku nie uwzględnia z jednej strony zużycia budynków a z drugiej wyposażenia,miejsca położenia, a w przypadku gruntów - ich klasy;2) zmusi posiadaczy do bardziej efektywnego wykorzystania nieruchomości;3) może wpłynąc na bardziej racjonalne przekształcanie w strukturze przestrzennej miast;4)wpłynąłby na zwiększenie dochodów jednostek samorządów terytorialnych. Uwzględniając te cechy podatku od nieruchomości, wyrażany jest pogląd, że podatek ten nie oddziałuje ani na racjonalna politykę przestrzenna ani na rynek nieruchomości.
Jako argunet przeciw wprowadzeniu podatku od wartości nieruchomości wymienia się: 1) wysokie nakłady na sporządzenie katastru i wycenę nieruchomości, akcję, edukacyjną i promocyjną;2)wzrost korupcji przy szacowaniu wartości rynkowej wszystkich nieruchomości;3)wzrostu obciążeń z tytułu tego podatku dla znaczącej części podatników;4)antymotymotywacyjne jego oddziaływanie na wzrost wartości nieruchomości przez zaniechanie remontów, odchodzenie od budownictwa niskiej jakości w sytuacji kiedy brakuje mieszkań, lokali użytkowych i wiele z istniejących wymaga doinwestowania, nie należy ograniczać działań poprawiających tę sytuację.
Wprowadznie podatku od rynkowej wartości nieruchomości najogólniej rzecz ujmując wymaga podjęcia wielu prac i spełnienia kilku warunków. Do podstawowych warunków wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości przede wszystkim należy zaliczyć:1) przeprowadzenie taksacji gruntów z podziałem na:a)zabudowne i przeznaczone pod zabudowę, w przypadku gruntów przewidzianych pod zabudowe przy taksacji należy uwzględnić przede wszystkim ich cechy jak:położenie, funkcje w planie przestrzennego zagospodarowania, wyposażenie i infrastrunkure, klasę gleby; b) grunty rolne i leśne; 2)dokonanie taksacji budynków uwzględniającej m.in.:a)położenie i rodzaj budynków;b)wyposażenie instalacyjne;c)stan techniczny i stopień zużycia budynków;3)ustalenie dla każdej gminy stref taksacyjnych na postawie cech gruntów i budynków;4)coroczne weryfikowanie wartości rynkowej nieruchomości w każdej gminie(np.20% nieruchomości); 5) oszacowanie wysokości stawki procentowej podatku od nieruchomości z uwzględnieniem ich rodzaju, funkcji oraz możliwości zapłaty podatku przez właścicieli użytkowników wieczystych czy samoistnych posiadaczy nieruchomości, stawki procentowe powinny wieć być zróżnicowane dla:mieszkań i budynków mieszkalnych; gruntów ; nieruchomości służacych działalności gospodarczej(budynków i gruntów);budowli.


(…)

… oraz powyżej 12 t
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 12 t oraz równej 12 t lub wyższej
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do 12 t oraz dopuszczalną masę całkowitą równą 12 t lub wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Autobusy
2. Zwolnienia
Środki transportowe przedstawicielstw dyplomatycznych, konsularnych, misji zagranicznych, osób korzystających z immunitetów (na zasadzie wzajemności)
Środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne i używane do celów specjalnych, np. przez policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, straż graniczną
Pojazdy…
… transportu w przewozie koleją w roku podatkowym
Obniżka kwoty w %
100 i więcej
100
70-99
75
50-69
50
20-49
25
Dodatkowo rada gminy może wprowadzić dodatkowe zwolnienia według własnego uznania (nie mogą one jednak dotyczyć posiadaczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej równej 12 ton lub wyższej)
3. Podstawa opodatkowania i stawki…
… pierwszych kwartałów danego roku w porównaniu ze wskaźnikiem w roku poprzednim. Podwyższenie stawki minimalnej od 2004 r. zależy od kursu złotego do euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym rok podatkowy. Jeżeli procentowy kurs wzrostu euro jest niższy niż 5%, stawki minimalne nie ulegają zmianie.
Wysokość stawek podatkowych ogłasza minister…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz