PINOP 6 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 6 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Obchodzenie podatków różni się od  uchylania się od podatków  tym, że nie narusza istniejących przepisów podatkowych.
O ile uchylanie się od opodatkowania, jako działanie sprzeczne z prawem, niewątpliwie zasługuje na dezaprobatę, o tyle unikanie opodatkowania poprzez wykorzystywanie przyznanych przez ustawodawcę ulg, zwolnień, odliczeń, transakcji restrukturyzacyjnych, czy też zróżnicowanych form prawnych prowadzenia działalności jest już zupełnie czymś innym. Problemem jest jednak to, iż w praktyce jest to niezwykle trudne do jednoznacznego rozstrzygnięcia. Przepisy prawa podatkowego, co do zasady nie zawierają norm zakazujących lub nakazujących określonych działań, lecz zwykle wskazują na konsekwencje danego postępowania czy danego zdarzenia. W konsekwencji, niejednokrotnie trudno jest ustalić, czy konkretne działania, a szczególnie cały szereg skomplikowanych kolejno dokonywanych transakcji, ma jednoznacznie legalny charakter w świetle przepisów podatkowych. Narzędziem, które miało umożliwić organom podatkowym skuteczną walkę z uchylaniem się od opodatkowania był art. 24b §1 ordynacji podatkowej dotyczący tzw. obejścia przepisów prawa podatkowego. Wynikało z niego, iż organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawy podatkowe, zobowiązane były pominąć skutki podatkowe czynności prawnych, jeżeli udowodniły, że z dokonania tych czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż w 2004 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ten jest niezgodny z Konstytucją. Jak do tej pory nie zostały wprowadzone uregulowania, które zastępowałyby w jakikolwiek sposób uznaną za niekonstytucyjną regulację dotyczącą obejścia przepisów. Nie ulega wątpliwości, że nie istnieje jednoznaczna granica pomiędzy optymalizacją, a obejściem przepisów prawa i nie ma jednego kryterium umożliwiającego oddzielenie oszustwa podatkowego od zgodnego z prawem umiejętnego wykorzystywania istniejących regulacji prawnych w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. 16. Preferencje w podatku dochodowym dla podmiotów działających w SSE, które uzyskały zezwolenie po 2007r. Nowelizacja ustawy o SSE z 30 maja 2008r. wprowadziła rozróżnienie na podmioty, które otrzymały zezwolenie między 1 stycznia 2007 i 28 grudnia 2008r. oraz na te, które to zezwolenie otrzymały w okresie późniejszym. Podmioty z pierwszej grupy mają dwie podstawy do korzystania z pomocy publicznej: 1 . Koszt nowe inwestycji 2 . Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją Ad.1 Pomoc w tym zakresie może być przeznaczona tylko na nowe inwestycje związane z zakupem środków trwałych oraz WNiP, m.in.: - utworzenie, rozbudowanie istniejącej firmy - wprowadzenie nowych produktów do produkcji - znaczna zmiana procesu produkcyjnego -nabycie przedsiębiorstwa w likwidacji Pomoc ta dotyczy kosztów inwestycji pomniejszonych o VAT (muszą być poniesione na terenie strefy w okresie obowiązywania zezwolenia), które są m.in.: -kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych -ceną nabycia WNiP (nabycie praw patentowych, licencji, know-how) -ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego -ceną nabycia lub wytworzenia środków trwałych (muszą być zaliczone do majątku podatnika)

(…)

… lub prawa ich użytkowania wieczystego -ceną nabycia lub wytworzenia środków trwałych (muszą być zaliczone do majątku podatnika) Ad.2 Ulga do wysokości dwuletnich kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy zależy od umiejscowienia SSE, w której inwestycje są podejmowane a koszty pracy ponoszone. -50% w województwach: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie…
… a przy średnich - o 10. Dla podmiotów, które uzyskały zezwolenie po 30 grudnia 2008r, zostały wprowadzone pewne modyfikacje. Wprowadzają udział środków własnych na poziomie co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Do zakresu wydatków dołączono: koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków, budowli (okres najmniej musi trwać co najmniej 5 lat). Nie jest możliwa pomoc…
… spółki) -osoby, które w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadziły działalność samodzielnie lub w spółce, a ich przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej - warunkiem jest nieprzekroczenie limitu przychodów -osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej…
…)
-przedsiębiorcy wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii
-przedsiębiorcy podejmujący działalność w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na prowadzoną w formie spółki z małżonkiem i odwrotnie, jeżeli małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu tej działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych
-osoby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz