PINOP 5 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 5 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Maksymalny okres rozliczenia straty wynosi 5 lat. W PGK transakcje między spółkami nie podlegają regulacją dotyczącym cen transferowych, zwolniona jest z podatku dywidenda wypłacana spółkom tworzącym PGK. Darowizny np. w postaci środków trwałych, mogą być odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto PGK stosuje uproszczony sposób rozliczania z podatku, bowiem wobec urzędu skarbowego reprezentuje ją jedna ze spółek tworzących grupę. Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące PGK są sprzeczne z regulacjami unijnymi. W Polsce PGK mogą utworzyć spółki kapitałowe z siedzibą w naszym kraju. Nie mogą być włączone do PGK nie tylko podmioty spoza Polski, ale niedopuszczalne jest powiązanie kapitałowe lub personalne spółek tworzących PGK z podmiotem działającym za granicą. Należy oczekiwać, że przepisy zostaną zmodyfikowane i PGK będą mogły tworzyć spółki nie tylko z siedzibą w Polsce, ale także za granicą. Kolejna zmiana powinna dotyczyć rozliczania straty wykazanej za granicą z dochodem osiągniętym przez spółkę w Polsce. 14. Reguły opodatkowania dywidend w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo Umowy bilateralne o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają rozwiązania dotyczące
opodatkowania dochodów w postaci dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Chodzi zarówno o udziałowców spółek kapitałowych, jak i o osoby niebędące wspólnikami spółek lub niespełniające wymogów określonych przepisami. Po wstąpieniu Polski do UE dostosowano prawo wewnętrzne w tej kwestii do postanowień dyrektywy Rady z 23 lipca 1990r. W konsekwencji tego dostosowania od stycznia 2007r. obowiązują w Polsce nowe zasady opodatkowania dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzymywanych przez wspólników będących spółkami kapitałowymi mającymi siedzibę na terytorium państw UE oraz spełniającymi konkretne warunki. Niezależnie czy dywidendy są wypłacane przez spółki krajowe czy zagraniczne są opodatkowane tak samo. Dywidendy w Polsce opodatkowane są według stawki 19%. Między państwami UE nie ma jednak pełnej harmonizacji zasad opodatkowania dywidend. Również w umowach bilateralnych o unikaniu podwójnego opodatkowania brak takiej harmonizacji. W związku z tym państwo, w którym siedzibę ma spółka wypłacająca dywidendę może przyznać prawo do odliczenia części podatku zapłaconego przez tę spółkę przy wypłacie dywidendy wyłącznie spółce mającej rezydencję podatkową w tym państwie. Takie przepisy obowiązywały w Polsce do końca 2006r. Spółka odlicza od podatku należnego podatek zapłacony przez spółki wypłacające jej dywidendę. W związku ze zmianą przepisów przyjęto roczny okres przejściowy dla tych rozliczeń. Dywidendy uzyskane w 2007r. były opodatkowane wg starych zasad. Drugim ważnym elementem zmian w opodatkowaniu dochodów z dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych jest zwolnienie tych przychodów od podatku po spełnieniu łącznie następujących warunków:


(…)

…. Jeżeli podatnicy nie spełniają warunków wynikających z art. 22, ust. 2 oraz 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a osiągają również dochody poza terytorium RP i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu to w rozliczeniu za rok podatkowy dochody te łączy się z dochodami osiągniętymi na terytorium RP. Od sumy dochodów krajowych i zagranicznych ustala się podatek według reguł obowiązujących…
… rozliczenia się z podatku w Polsce może być przeniesienie rezydencji podatkowej. 15. Unikanie a uchylanie się od opodatkowania
Uchylanie się od opodatkowania (tax evasion) - jest to działanie sprzeczne z prawem, polegające na oszustwie, wprowadzeniu organu podatkowego, czyli państwa w błąd i w efekcie nielegalnym eliminowaniu lub zmniejszaniu ciężaru podatkowego. Ktoś to uchyla się od opodatkowania narażony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz