PIM Laboratorium - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PIM Laboratorium - omówienie - strona 1 PIM Laboratorium - omówienie - strona 2 PIM Laboratorium - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY INŻYNIERII  MATERIAŁOWEJ  LABORATORIUM  pod redakcją Jerzego Rutkowskiego  Wydanie II  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej  Wrocław 2005  Autorzy:  Ryszard Kacprzyk (1, 9,10), Bożena Łowkis (8), Jerzy Rutkowski (6, 7),  Adam Tymań (4), Leszek Woźny (5), Jan Ziaja (2), Zbigniew Zubel (3)  Recenzent  Jarosław Juchniewicz  Opracowanie redakcyjne  Alicja Kordas  Korekta  Maria Izbicka  © Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003  ISBN 83-7085-867-8  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ  Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław  Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej. Zam. nr 217/2005  SPIS RZECZY  Wstęp 4  Regulamin bezpieczeństwa w Laboratorium Podstaw Inżynierii Materiałowej 5  1. Badanie rezystywności dielektryków 7  2. Wyznaczanie przenikalności elektrycznej 19  3. Pomiary współczynnika strat dielektrycznych 29  4. Badanie wytrzymałości elektrycznej 41  5. Badanie właściwości magnetycznych próbek blach elektrotechnicznych 53  6. Badanie właściwości mechanicznych materiałów izolacyjnych 69  7. Badanie właściwości cieplnych materiałów izolacyjnych 79  8. Badanie wybranych właściwości fizycznych i chemicznych dielektryków  ciekłych 87  9. Badanie zjawisk termoelektrycznych 101  10. Badanie zjawiska Halla 115  :67 3 3RGF]DV UR]ZL]\ZDQLD ND*GHJR SUREOHPX WHFKQLF]QHJR QLH]DOH*QLH RG FKDUDNWH UX SUDF\ ]DZRGRZHM ]DZV]H LVWRWQH V ]DJDGQLHQLD ]ZL]DQH ] LQ*\QLHUL PDWHULDáR Z 1DOH*\ SU]H] WR UR]XPLHü ZLDGRP\ GREyU PDWHULDáyZ GOD RVLJQL
FLD ]DPLHU]R QHJR FHOX 8PR*OLZLDM WR EDGDQLD SURZDG]RQH Z FHOX Z\]QDF]HQLD OXE VSUDZG]HQLD Z VSRVyE SRZWDU]DOQ\ LVWRWQ\FK ZáDFLZRFL PDWHULDáyZ L LFK ]DOH*QRFL RG F]\QQL NyZ ]HZQ
WU]Q\FK %DGDQLD WDNLH V FLOH RNUHORQH SU]H] RGSRZLHGQLH PL
G]\QDUR GRZH GRNXPHQW\ QRUPDOL]DF\MQH 7HPDW\ND VNU\SWX REHMPXMH Z\EUDQH ]DJDGQLHQLD ] ]DNUHVX EDGD SRGVWDZRZ\FK ZáDFLZRFL PDWHULDáyZ SU]HZRG]F\FK SyáSU]HZRG]F\FK GLHOHNWU\F]Q\FK L PDJ QHW\F]Q\FK ]HEUDQH Z G]LHVL
ü WHPDW\F]Q\FK üZLF]H ODERUDWRU\MQ\FK 2PyZLHQLH ND*GHJR üZLF]HQLD VNáDGD VL
 ] Z\MDQLHQLD IL]\F]Q\FK SRGVWDZ ]MD ZLVN XNáDGyZ SRPLDURZ\FK VSRVREX Z\NRQDQLD EDGD L SURJUDPX üZLF]HQLD 6NU\SW MHVW SU]H]QDF]RQ\ GOD VWXGHQWyZ :\G]LDáX (OHNWU\F]QHJR NLHUXQNX HOHN WURWHFKQLND RUD] DXWRPDW\ND L URERW\ND DOH PR*H E\ü UyZQLH* SU]\GDWQ\ LQ*\QLHURP L WHFKQLNRP HOHNWU\NRP 5(*8/$0,1%(=3,(&=(
67:$ :/$%25$725,80 32'67$:,1 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz