Pieniądz, rynek, polityka pieniężna

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz, rynek, polityka pieniężna - strona 1

Fragment notatki:


PIENIĄDZ, RYNEK, POLITYKA PIENIĘŻNA p. gotówkowy p. bezgotówkowy -wpłaty, wypłaty kasowe -polecenie przelewu(dłużnik-wierzyciel)
-kredyt gotówkowy -polecenie pobrania (zleca wierzyciel)
-czeki gotówkowe -czeki (bezgotówkowe) rozrachunkowe
-inkaso samochodowe -czeki bankierskie
-wrzutnia nocna -kredyty
-wypłaty bankomatowe -weksel, operacje wekslowe
-papiery wartościowe
Weksel - pisemne zobowiązanie wystawcy (dłużnika) do zapłacenia określonej kwoty w określonym terminie, określonej osobie w określonym miejscu.
……….
RYNEK PIENIĘŻNY: -bony skarbowe: Dłużny papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, służy regulacji pieniądza w obiegu
okresy wykupu : w tygodniach
- bony pieniężne NBP Termin wykupu : w dniach
- bony komercyjne Obligacje przedsiębiorstw w celu pozyskania kapitału krótkoterminowego
- lokaty międzybankowe Lokata, w której depozytariuszem jest inny bank
Termin wykupu : 1 dzień
- certyfikaty depozytora Dłużny papier wartościowy emitowany przez banki na okaziciela
f-cjonujący w obrocie zdematerializowanym. Funkcjonuje w postaci zapisu komputerowo - księgowego
- lokaty i kredyty krótko-terminowe INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ: Bezpośrednie
-stopa minimalnej rezerwy obowiązkowej
(wartość %owa określana i utworzona przez banki komer. od przyjętych depozytów, odprowadzana na %owany rachunek w banku centralnym)
- metody administracyjne: nakazy, zakazy
-limity (określone kredytowanie)
pośrednie
-operacje finansowe -kredyt redyskontowy
-kredyt lombardowy (krótkoterminowy kredyt udzielany przez bank cent. bankom komer. najczęściej pod zastaw papierów wartościowych. Zabezpieczeniem są bony skarbowe)
-operacje otwartego rynku
-bezwarunkowe (operacje na bonach skarbowych)
-warunkowe (REPO,REVERSEREPO)
SYSTEMY BANKOWE W POLSCE System bankowy - składa się z 3 podstawowych elementów:
-inst. Bankowych (bank centralny, spółdzielcze, komercyjne)
-wzajemnych połączeń między nimi a otoczeniem
-infrastruktury prawnej regulującej działalność tych instytucji
Komisja nadzoru bankowego: Instytucja sprawująca nadzór nad działalnością polskich banków 01.01.98 - 31.12.07 Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
01.01.08 - xx kompetencje KNB przejęła KNF


(…)

… finansowych
-dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego
banków i przedstawienie ich Radzie Polityki Pieniężnej
-opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalenie trybu jego wykorzystania
……….
SYSTEM NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH:
- minimum kapitałowe dla banków
-współczynnik wypłacalności
-ocena zarządzania portfelem kredytowym i zasad tworzenia rezerw celowych
-kontrola koncentracji
-kontrola…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz