Pełnomonictwo - udzielenie pełnomocnictwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pełnomonictwo - udzielenie pełnomocnictwa - strona 1 Pełnomonictwo - udzielenie pełnomocnictwa - strona 2 Pełnomonictwo - udzielenie pełnomocnictwa - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
PEŁNOMOCNICTWO I. Udzielenie pełnomocnictwa Zdolność do czynności prawnej pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych , ale wystarczy by była ograniczona ; skoro mocodawca ma zaufanie do takiej osoby, to nie należy ograniczać jego możliwości wyboru; Oświadczenie woli mocodawcy kwestia sporna czy oświadczenie woli mocodawcy musi być złożone pełnomocnikowi ( Szpunar, Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Radwański ), czy wystarczy by mocodawca ogłosił je publicznie lub osobie, z którą pełnomocnik ma zawrzeć umowę ( B. Gawlik, S. Grzybowski, J. Fabian, M. Pazdan ); forma (art. 99) - dowolna, też per facta concludentia (orz. SN z 32.10.2001 w przypadku utrwalonej praktyki wystawiania i podpisywania faktur przez pracowników działu księgowości mamy do czynienia z dorozumianym udzieleniem pełnomocnictwa), z wyjątkiem:
jeśli czynność, której dot. pełnomocnictwo wymaga formy szczególnej pod rygorem nieważności, wtedy ta forma powinna być zachowana też dla pełnomocnictwa ( tzw. forma pochodna, zasada identyczności );
jeżeli dla danego rodzaju pełnomocnictwa ustawa wymaga formy szczególnej, np. art. 99 § 2 kc;
art. 106 kc - pełnomocnik może ustanawiać substytutów (a oni dalszych) jeśli wynika to:
z treści pełnomocnictwa;
z ustawy,
ze stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa;
też działają bezpośrednio w imieniu mocodawcy;
w razie konieczności odwołania się do wad oświadczenia woli lub dobrej wiary należy brać pod uwagę tak pełnomocnika jak i mocodawcę;
nie można umocować kogoś do dokonania czynności, której samemu nie można dokonać (np. kupno nieruchomości przez cudzoziemca bez zezwolenia MSWiA); Treść pełnomocnictwa Rodzaje pełnomocnictw (zakaz pełnomocnictwa do wszelkich działań) - art. 98: pełnomocnictwo ogólne - umocowanie do czynności zwykłego zarządu, wymaga zachowania formy pisemnej pod sankcją nieważności;
brak definicji „czynności zwykłego zarządu”, choć wg. Piaseckiego są to „czynności polegające na zwykłej, codziennej eksploatacji rzeczy, na dokonaniu czynności niezbędnych do utrzymania działalności w określonej sferze stosunków prawnych, na zaciąganiu zobowiązań w związku z tą działalnością”, ale nie można za nie uznać zmiany pozycji prawnej lub istotnej zmiany pozycji faktycznej rzeczy. Kiedyś art. 95 KZ wskazywał, że pełnomocnictwo ogólne nie obejmuje „zobowiązania i obciążania nieruchomości, zaciągania pożyczek i zobowiązań wekslowych, czynienia darowizn, przyjmowania lub zrzekania się spadków, zawierania ugód, wytaczania powództw, czynienia zapisów na sąd polubowny” pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe)

(…)

… się spadków, zawierania ugód, wytaczania powództw, czynienia zapisów na sąd polubowny”
pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe) - dot. określonej kategorii czynności prawnych bez względu czy przekraczają zakres zwykłego zarządu. Powinno określać rodzaj czynności i jej przedmiot;
pełnomocnictwo szczególne - dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej (np. sprzedaży oznaczonej nieruchomości)
Osoba trzecia…
…. 108 zabrania takich sytuacji, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa lub ze względu na treść czynności wykluczona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy;
Pełnomocnik rzekomy (falsus procurator)
to osoba dokonująca czynności prawnych w cudzym imieniu bez umocowania albo przekraczając jego granice;
a contrario z art. 95 § 2 jej działania nie wywołują bezpośrednich skutków → wyjątki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz