Pedagogika - Wpływ choroby na funkcje rodziny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4809
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika - Wpływ choroby na funkcje rodziny  - strona 1 Pedagogika - Wpływ choroby na funkcje rodziny  - strona 2 Pedagogika - Wpływ choroby na funkcje rodziny  - strona 3

Fragment notatki:Pierwszy plik ma objętość 6 stron i dotyczy pedagogiki pozytywistycznej. Omówiono tu różne elementy tej pedagogiki; cechy filozofii pozytywistycznej, program pozytywistów, charakterystykę orientacji pozytywistycznej w pedagogice oraz krytykę pozytywizmu. Ponadto znajdziemy tu takie pojęcia jak: pedagogia, scjentyzm, pedagogika personalistyczna, osoba, personalizm społeczny i historyczny, definicja i cele wychowania wg personalizmu. Scharakteryzowano tu także relacja zachodzące na linii wychowawca, nauczyciel,a wychowanek, uczeń. Drugi plik jest krótszy, składa się z 2 stron, zawiera materiały na temat pedagogiki pozytywistycznej oraz pedagogiki personalistycznej. Trzeci plik ma objętość 6 stron i dotyczy pojęcia rodziny i jej funkcji. W tym dokumencie znajdziemy zarówno różne definicje pojęcia rodziny jak i różne klasyfikacje funkcji rodziny. Pierwszy podział dzieli te funkcje na: małżeńską lub partnerską, rodzicielską i braterską. Następnie znajdziemy podział funkcji rodziny wg. Z. Tyszki na takie rodzaje jak: funkcja materialno-ekonomiczna, opiekuńczo-zabezpieczająca, prokreacyjna, seksualna, legalizacyjno-kontrolna, socjalizacyjna, klasowa, kulturalna, rekreacyjno-towarzyska i emocjonalno-ekspresyjna. Kolejnego podziału dokonała M. Ziemska. Według niej funkcje rodziny dzielą się na: prokreacyjną, produkcyjną, opiekuńczą, socjalizacyjną i psychohigieniczną. Czwarty plik zawiera materiały z zakresu pedagogiki krytycznej. Omówione zostały tu podstawowe założenia pedagogiki krytycznej. Można tu też znaleźć informacje na temat: czym zajmuje się pedagogika krytyczna i jakie wyróżniamy kierunki interwencji. Ostatni dokument dotyczy wpływu choroby na funkcje rodziny. Jest to praca przedstawiająca 3 wybrane zespoły chorobowe mające wpływ na rodzinę wraz z opisem ich skutków. Pierwszym z nich jest przyjście na świat upośledzonego dziecka, opisano tu również fazy kształtowania się postaw rodziców wobec faktu choroby dziecka. Kolejną powszechną sytuacją wpływającą na rodzinę jest choroba przewlekła, choroba w rodzinie sprawia, że członkowie muszą przystosować się do wielu trudności, które także omówiono w pracy. Jako ostatni przykład została zaprezentowana choroba psychiczna.

Pedagogika pozytywistyczna (Teresa Hejnicka- Bezwińska)
 
1.1. Ewolucja orientacji pozytywistycznej Pojęcie pozytywizmy (fr. positivisime)jest pojęciem wieloznacznym. W niniejszym rozdziale pojęcie to zostało zastosowane do opisania, wyjaśnienia i zinterpretowania formacji intelektualnej oraz stylu myślenia o edukacji i oświacie, mających swoje uzasadnienie  w"filozofii pozytywnej".Orientacja pozytywistyczna jeets więc powstaniem nowej formy myślenia o edukacji, zwanego naukowym, obok już wcześniej istniejacego myśl. potocznego i filozoficznego.
Najważniejsze tezy formacji intelektualnej pozytywistycznej dotyczą epistemologii i związane są z wartościowaniem różnychtypów wiedzy, tworcy i zwolennicy orientacji poz. najwyżej w hierarchii sytuują wiedzę wytwarzną przez nauki szczegółowe, posługujące się metodologią badań empirycznych - ponieważ ta wiedza ich zdaniem jest wiedzą najbardziej pewną, nietylko opisuje ona jakiś fragment rzeczywistości, ale prognozuje dość pewnie wydarzenia, procesy i stany, które muszą sie pojawić lub mogą zaistnieć. Istotą orientacji pozytywistycznej w pedagogice jako dyscyplinie naukowej jest więc dążenie do wytwarzania wiedzy pewnej o rzeczywistości edukacyjnej i oświatowej oraz przydatnej do przewidywania.
Cechy filozofii pozytywistycznej

(…)

… do uznania prymatu kolektywu nad koncepcją indywidualizmu,
Rolą nauki jest skonstruowanie jednolitego obrazu światateoria"wsazystkiego"
 
John Stuart Mill- scalił cały dorobekpokoleń empirystów,
- głosił że jedynym żródłem wiedzy jest doświadczenia
- był zwolennikiem utylitaryzmy
Ewolucja poglądów pozytywistycznych [przełom XIX i XX]w.
DRUGI POZYTYWIZM - EMPIRIOKRYTYCYZM
(R. Avenarius i Ernst Mach…
… podstawowe linie (dziedzin) rozwoju wychowawczego: wychowanie fizyczne, wychowanie intelektualne i wychowanie moralne ponadto wychowanie społeczne i wychowanie religijne.
Relacja wychowawca/nauczyciel - wychowanek/uczeń w/g personalizmu.
Wychowanka, uważa się za pierwszego i podstawowego działającego w procesie wychowania. Jest on podstawowym i pierwszym czynnikiem wychowania. Wychowawca jest jednie…
… - utylitaryzmu. Hasłami jej były ludzkość, postęp i ład. W XX w. M. Schlick, R. Carnap, a przede wszystkim O. Neurath, nawiązując do drugiego pozytywizmu (empiriokrytycyzmu), utworzyli Koło Wiedeńskie i rozwinęli neopozytywizm (empiriokrytycyzm) Neopozytywistów obowiązywała maksymalna ścisłość logiczna, zdecydowanie racjonalistyczna postawa, bezwzględne przestrzeganie praw i zasad logiki, tak w myśleniu…
… uczuciowo-emocjonalne, wreszcie zdolność wyboru dobra i realizacji zamierzonych celów. PEDAGOGIKA KRYTYCZNA
1. PEDAGOGIKA A MYŚLENIE KRYTYCZNE
- znana jest pod nazwą teorii krytycznej
- źródło w marksistowskiej krytyce ideologii
- aby dotrzeć do poznawczo ważnych sądów musimy przebić się przez ideologię ( fałszywą świadomość odzwierciedlającą określone punkty widzenia). Miedzy innymi taki zobiektywizowanemu oglądowi służy teoria krytyczna
- jej krytyczność ma kilka poziomów: wyrasta z niezgody na niesprawiedliwość istniejącego świata - świat jest nie taki, jaki być powinien
ma poznać uwarunkowania rozmaitych procesów społecznych, posługuje się interpretacją uwzględniającą kontekst badanych zjawisk - interpretuje zjawiska kulturowe w kontekście polityki, albo politykę w kontekście potrzeb człowieka…
…, ale również niektórych formalnych organizacji społecznych (np. Kościoła) narażając te jednostki na odpowiedzialność karną lub ostracyzm społeczny, który bywa bardziej dotkliwy w swoich wymiarze. W prymitywnych społeczeństwach najdotkliwszą karą oprócz oczywiście kary śmierci za poważne przestępstwa było wyrzucenie nagannie prowadzącej się jednostki ze społeczności, trwale bądź jedynie na pewien okres czasu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz