pedagogika wczesnoszkolna wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 889
Wyświetleń: 5516
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pedagogika wczesnoszkolna wykład - strona 1

Fragment notatki:

docx.

Notatka to wykład na temat: pedagogika wczesnoszkolna jako nauka. Notatka zawiera takie informacje, jak: termin „pedagogika wczesnoszkolna”, pedagogika wczesnoszkolna jako nauka, cele i zadania pedagogiki wczesnoszkolnej, formy organizacji kształcenia, środki dydaktyczne , metody i zasady nauczania, zasady nauczania.

Pedagogika wczesnoszkolna, Wykład 1
Pedagogika wczesnoszkolna jako nauka.
Nauczyciel w klasach I - III uczy przez zabawę. Od nas zależy, czy uczeń będzie miał powodzenia szkolne, czy też nie.
T e r m i n „ p e d a g o g i k a w c z e s n o s z k o l n a ” :
Pojęcia zamienne - nauczanie początkowe, wychowanie i nauczanie początkowe, kształcenie i wychowanie początkowe (I - III). Nie ma jednego konkretnego terminu.
Zawiera dwie integralne części:
Ogólną - formuje prawa, teorie, koncepcje itd.
Szczegółową - metodyka poszczególnych przedmiotów
Pedagogika wczesnoszkolna jest subdyscypliną nauk pedagogicznych (Więckowski, 38)
P e d a g o g i k a w c z e s n o s z k o l n a j a k o n a u k a :
Przedmiot i podmiot badań (proces nauczania i wychowania oraz kształtowania osobowości dzieci w młodszym wieku szkolnym)
Cele i zadania pedagogiki wczesnoszkolnej:
Zadania:
Budzenie zainteresowań intelektualnych, jako podstawy aktywności poznawczej
Kształcenie umiejętności wyrażania swoich myśli w słowach, piśmie i rozumieniu myśli cudzych
Kształcenie spostrzegawczości, zdolności obserwacji, rozwijanie wyobraźni, wyrażanie się w różnych formach plastycznych, muzycznych (Więckowski, 32)
Cele:
Przygotowanie dziecka do życia zgodnego z samym sobą
Doskonalenie zmysłów
Kształtowanie dojrzałości emocjonalnej
Przygotowanie do podejmowania dłuższych wysiłków intelektualnych i fizycznych
Tworzenie sytuacji do samokontroli i samooceny
Tworzenie sytuacji i warunków do kształtowania poprawnych relacji (uczeń - uczeń, dziecko - rodzice, uczeń - nauczyciel, dziecko - człowiek dorosły, dziecko - kraj) Nadrzędną wartością edukacji wczesnoszkolnej jest rozwój dzieci. Zewnętrznym wskaźnikiem tego rozwoju są umiejętności.
Formy organizacji kształcenia - wskazują, jak organizować pracę dydaktyczną; kto, gdzie i w jakim celu ma być przedmiotem kształcenia;
Szkolne:
Lekcyjne
Pozalekcyjne - zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresować, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna
Pozaszkolne:
Praca domowa
Prace społeczne
Zajęcia pozalekcyjne
wycieczka
Środki dydaktyczne - przedmioty, urządzenia i materiały przekazujące informacje od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatów (słowa, obrazy, dźwięki); umożliwiają uczącym się wykorzystanie określonych czynności o charakterze intelektualnym, manualnym (nauczyciel też jest środkiem). Zaznajamiają ucznia z programem, kontrolują wiedzę, rozwijają umiejętności, sprawności.
Podział:
Wzrokowe - modele, mapy, globusy, podręczniki
Słuchowe - audycje, radio, instrumenty

(…)

… - modele, mapy, globusy, podręczniki
Słuchowe - audycje, radio, instrumenty
Wzrokowo - słuchowe - film, nagrania TV
Środki automatyzujące
Ze względu na adresata:
Dla uczącego się
Dla nauczyciela
Wyposażenie środowiska dydaktycznego
Wyposażenie środowiska technicznego
Inne podziały:
Proste - bez prądu
Złożone - z prądem
Metody i zasady nauczania:
Metody nauczania i wychowania - Metoda nauczania - sposób postępowania, sposób pracy nauczyciela z uczniami - umożliwiają osiągnięcie celów
Podział metod ze względu na rodzaj przekazu informacji:
Słowne - pogadanka, opis, opowiadanie, wykład, dyskusja, praca z książką
Oglądowe - pokaz, obserwacja, demonstracja
Praktyczne - zajęcia laboratoryjne i praktyczno - manualne Metody wynikające z koncepcji wielostronnego kształcenia:
Podające - wykład, opowiadanie, dyskusja, opis
Problemowe - poszukujące; gry dydaktyczne, metody stymulacyjne, zadaniowe, programowe
Waloryzacyjne (eksponujące) - impresyjne (nauczyciel prezentuje uczniom) i ekspresyjne (dzieci tworzą)
Praktyczne - operacyjne i manualne, Podział metod ze względu na wspieranie aktywności dziecka:
Informacyjne - wyjaśnianie, narracja, opis
Heurystyczne - metoda problemowa, dyskusja, dialog
Dobór metod nauczania…
… od tego, co bliższe do dalszego
Od łatwiejszego do trudniejszego
Od znanego do nieznanego
Uwzględniać różnice indywidualne (indywidualizacja)
Systematyczności
Świadomego i aktywnego udziału uczniów
Trwałości wiedzy uczniów (powtarzanie)
Wiązania teorii z praktyką (przekazywanie przydatności wiedzy)
Metodologia badań

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz