Pedagogika społeczna - wykłady i ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 6615
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika społeczna - wykłady i ćwiczenia - strona 1 Pedagogika społeczna - wykłady i ćwiczenia - strona 2 Pedagogika społeczna - wykłady i ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:...1. Sfera wzrostu jednostki – jest to rozwój osobniczy, fizyczny i psychiczny, to zjawisko autonomiczne, zgodne z procesami rozwoju organizmu. Rola wychowawcy – pielęgnowanie tego wzrostu, czyli stworzenie takich warunków, aby ten samorzutnie rozwijający się proces nie był narażony na zahamowania, pojawiające się przeszkody usuwać, a braki uzupełniać.
2. Wzrastanie w społeczeństwo (uwarunkowane przez wzrost) – jednostka w ciągu swojego życia wchodzi stopniowo w kolejne grupy i kręgi społeczne, tam taż zakorzenia się zaznacza swoją indywidualność. Rola wychowawcy – pomoc w przezwyciężeniu ewentualnych niedoborów w środowisku jednostki, oraz pomoc w wykorzystaniu wartości, które dane środowisko posiada.
3. Wprowadzanie jednostki w wartości kultury – związane jest z przyswajaniem wartości kulturowych. Rolą wychowawcy jest tutaj inicjowanie takich sytuacji i stwarzanie takiej atmosfery, w której jednostka będzie mogła dostrzec dobra kulturowe i kulturalne , w których będzie mogła dokonywać wyboru wartości, a jednocześnie je przyswajać. Z tak przyjętego rozumowania wychowania wynikają następujące konsekwencje:
1. Wychowanie to proces trwający przez całe życie człowieka, proces nieskończony
2. Znaczne przesunięcie granicy między oddziaływaniem zamierzonym a niezamierzonym
(wychowawcą jest każdy, kto choćby pośrednio oddziaływuje na człowieka)...

...Dwa procesy przygotowujące jednostkę do życia w społeczeństwie:
1) socjalizacja – przyjmuje się zasady relacji interpersonalnych,
2) kulturalizacja /enkulturacja/ - wykracza poza relacje interpersonalne; proces, który
obejmuje symbole, wartości, normy, które przyjmowane są przez daną społeczność
osadzoną w danej kulturze.
Osoba, która przyjeżdża do kraju przechodzi powtórna enkulturację. Wraz z wyjazdem zmienia się rola społeczna, którą jednostka podejmuje /zmienia się status z osoby kompetentnej kulturowo na
niekompetentna/. Wyjazd to wyzwanie dla mechanizmów adaptacyjnych organizmu człowieka. Strategie radzenia sobie z nieznajomością kodu kulturowego:
- postawa etnocentryczna /interpretacja kultury danego kraju, do którego przyjeżdża według
zasad, norm, które jednostka nabyła w kraju pochodzenia/,
- próba każdorazowej oceny zachowania ludzi na podstawie sytuacyjnie dostrzeganych norm,
- pułapka językowa /jeżeli osoba zna dobrze język kraju to powinna znać kulturę, zasady,
normy, jeśli natomiast nie zna mieszkańcy pomagają jej/.
Akulturacja – ponowna enkulturacja.
Stres akulturacyjny – osoba nie potrafi poradzić sobie z przyswojeniem norm kulturowych kraju, do którego przybywa. Jest to zjawisko, które obejmuje funkcjonowanie psychiczne, fizyczne, społeczne i jest rezultatem negatywnych trudności w...

...Wg Pankowskiej powinno się mówić o seksizmie, nie dyskryminacji. Cztery powody:
indywidualny przypisywanie cech stereotypowych związanych z płcią, np. nie dopuszczanie mężczyzn/kobiet do
rozmów kwalifikacyjnych o pracę w pewnych zawodach; dowcipy o teściwych;
strukturalno-społeczny opiera się na statusie przypisywanym partnerowi interakcji w zależności d jego płci i ujawnia się w
relacjach interpersonalnych i grupowych; np. przewaga mężczyzn nad kobietami w interakcji (siedząc
mężczyzna zajmuje nawet więcej miejsca niż kobieta); instytucjonalny
występuje w strukturze/organizacji instytucji; np. nierówne prawa mężczyzn i kobiet na rynku pracy:
odyskryminacja hory

(…)

… Pedagogika Społeczna dr S.Byra
Początki pedagogiki społecznej
Twórczynią pedagogiki społecznej w Polsce jest Helena Radlińska. A. Kamiński stwierdził wręcz, że
pedagogika społeczna rozwijała się wraz z życiem Radlińskiej. Termin pedagogika społeczna po raz
pierwszy pojawiła się w 1908 roku. Mimo, że Radlińska stworzyła mocne podwaliny pod pedagogikę
społeczną, nigdy nie stworzyła jej definicji…
…)
b) zespoły, placówki, instytucje, które działają efektywnie by zaspokoić potrzeby jednostek, czy też
całych grup społecznych
c) wartości niematerialne (idee, wzorce kultury, normy moralne, tradycje, obyczaje)
Przypisuje ogromną uwagę samokształceniu (motywacji wewnętrznej)
Ryszard Wroczyński
Interesował się pedagogiką i historią. Wg niego pedagogika społeczna to dyscyplina pomiędzy
naukami…
… w. Ludność migrowała głównie na tle politycznym.
Zburzenie muru berlińskiego, rozszerzenia UE – dodatkowe fale emigracji tworzące polonie na
świecie.
Polska jest krajem emigrantów – więcej ludzi wyjeżdża niż przyjeżdża.
- 1860 -1940 – ok. 5 mln wyemigrowało do USA,
- XIX / XX w. – Niemcy,
- po II WŚ – 5 mln Polaków, którzy przeżyli wojnę, wyemigrowało /20%/.
- w czasach Polski Ludowej – wielkie zamknięcie…
… w strukturze społecznej /status socjoekonomiczny, zwiększa się standard życia/,
- przemiany rodzinne i małżeńskie /spłycenie kontaktów, powstawanie relacji quasi-rodzinnych,
quasi-małżenskich/.
RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE
Aby opisać kulturę można użyć dwóch wymiarów /wg Triandisa/:
- indywidualizm /Ameryka Północna, Australia, Europa Zachodnia/,
- kolektywizm /pozostała część świata/.
Polska gwałtownie odsunęła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz