Pedagogika społeczna - Wroczyński- pedagogika

Nasza ocena:

4
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3997
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika społeczna - Wroczyński- pedagogika - strona 1

Fragment notatki:

Omówienie zagadnień z książki Pedagogika Społeczna, której autorem jest Ryszard Wroczyński. Pedagogika Społeczna została opracowana na 7 stronach dokumentu doc. W pracy zostały omówione najważniejsze pojęcia z zakresu pedagogiki społecznej takie jak: środowisko, typologia środowisk, środowisko kulturowe, wpływ środowiska na rozwój człowieka, J. B. Lamarck, John Locke, Stanley Hall, Alfred Adler, R. MacIver, A. Kamiński, wychowanie, istota i charakter planowej działalności wychowawczej, wychowanie równoległe, Komisja Edukacji Narodowej 1773, poradnictwo wychowawcze i inne.

Pedagogika społeczna - Wroczyński (najważniejsze zagadnienia)
1. ŚRODOWISKOa) ŚRODOWISKO - krąg osób, rzeczy i stosunków otaczających człowieka w jego życiu indywidualnym i zbiorowym- nie wszystkie składniki środowiska oddziałują na nas w sposób jednakowy - siła oddziaływania poszczególnych składników środowiska nie zależy od tego, czy kontakty z nim są trwałe czy przelotneb) typologia środowisk:- oparta na rodzaju bodźców środowiskowych:· środowisko naturalne - rozumiemy układ geograficzny, obejmuje ono te elementy naszego otoczenia, które są dziełem samej natury, których istnienie nie wymagało interwencji człowieka, często określamy je mianem środowiska fizycznego, środowisko naturalne zatem — to Ziemia wraz z jej zasobami i ukształtowaniem powierzchni, klimat, flora, fauna· środowisko społeczne - określamy ludzi i stosunki społeczne otaczające osobnika, pedagogikę interesuje empiryczny obraz środowiska społecznego —funkcjonujące środowisko i jego wychowawcze oddziaływanie. Z tego punktu widzenia możemy wyróżnić następujące elementy środowiska społecznego: l) rozmieszczenie ludności i gęstość zaludnienia, od których uzależniona jest częstotliwość i różnorodność kontaktów społecznych; 2) struktura zawodowa ludności, świadcząca o stopie jej życia, ekonomicznym zróżnicowaniu, a pośrednio i o poziomie kulturalnym; 3) relacja poszczególnych grup wieku, wskazująca na biologiczny dynamizm ludności; 4) poziom i struktura wykształcenia ludności· środowisko kulturowe - to oddziałujące na osobnika elementy dorobku historycznej działalności człowieka. To określenie środowiska kulturowego opiera się na pojęciu kultury jako sumy zobiektywizowanych elementów historycznego dorobku człowieka. Dorobek ten jest co najmniej dwojakiego rodzaju. Obejmuje wytwory działalności człowieka lub sposoby ich przeżywania (reakcje). W pierwszym wypadku mówimy o dobrach kultury, w drugim — o reakcjach człowieka na te dobra· Trzy wyróżnione wyżej kategorie środowisk: środowisko naturalne, społeczne i kulturowe nie istnieją w izolacji. Są ze sobą ściśle sprzężone. Środowisko naturalne stanowi niezbędny warunek życia społecznego, a więc i tworzenia dóbr kultury. Wyznacza ono kierunek i zasięg ekonomicznej aktywności człowieka. Naturalne wyposażenie terenu, zasoby i możliwości ich wykorzystania warunkują rodzaj aktywności gospodarczej, specjalizację zawodową. Jednocześnie w sposób niewątpliwy oddziałują na formy i kierunki ogólnej aktywności społecznej i znajdują odbicie w wytworach kultury- oparta na rozróżnieniu cech terytorialnych środowisk:· Podział środowisk oparty na właściwościach typowych skupisk ludności - wsie i miasta. W obrębie tych dwu typów osiedli stosuje się dodatkowe rozróżnienia: ilościowe, przyjmujące za podstawę liczbę ludności, lub jakościowe, uwzględniające zróżnicowane cechy wsi i miast. Wyróżnia się więc miasta i wsie małe oraz duże, stosując. Na podstawie cech jakościowych wyod

(…)

… międzywojenny - domy młodzieży (pomieszczenia do ćwiczeń i rozwoju aktywności kulturalnej) · II Rzeczpospolita - teatr młodzieżowy, świetlice, organizacja harcerska - zadania wychowawcze: · Uspołecznienie jednostki · Wzmacnianie związków młodych ludzi z ich najbliższym środowiskiem · wychowanie estetyczne - kontakty ze sztuką · wychowanie rekreacyjne - planowe działania wychowawcze zmierzające do wyposażenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz