Pedagogika ogólna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 7280
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika ogólna - strona 1

Fragment notatki:Na początku dokumentu opisano pojęcie pedagogiki oraz takich jej gałęzi jak: pedagogika ogólna, szczegółowa, dydaktyka ogólna i szczegółowa, pedagogika pracy, specjalna, porównawcza, społeczna, historia wychowania i oświaty, teoria wychowania, andragogika, pedeutologia i geragogika. Kolejny temat dotyczy działów pedagogiki specjalnej takich jak
surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika resocjalizacyjna i rewalidacyjna. Ponadto w treści notatki można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: kształcenie, nauczanie, uczenie się, wychowanie, samowychowanie, osobowość. Później szerszej charakterystyki doczekała się tematyka samokształcenia, w tym zawarto informacje o celach, metodach i technikach samokształcenia oraz źródłach wiedzy wykorzystanej w samokształceniu. Na koniec dokonano krótkiej analizy dziedzin wychowania, takich jak: wychowanie umysłowe, moralne, religijne, obywatelskie, estetyczne, fizyczne, prorodzinne oraz wychowanie przez pracę.

PEDAGOGIKA
Greckie paidagogos (pais-chłopiec, ago-prowadzę) - „prowadzący dziecko" Nauka o wychowaniu, której przedmiotem jest działalność wychowawcza, mająca na celu wyposażenie całego społeczeństwa, a przede wszystkim młodego pokolenia w wiedzę, sprawności ogólne i zawodowe, zainteresowania, systemy wartości, postawy i przekonania oraz przysposobienie do oddziaływania na własny rozwój.
GAŁĘZIE PEDAGOGIKI
Pedagogika ogólna - Dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami wychowania, jego strukturą i celami oraz metodologią badań filozoficznymi podstawami edukacji oraz analizą doktryn pedagogicznych.
Pedagogika szczegółowa- dydaktyka - Nauka zajmująca się kształceniem ludzi. Nauczanie innych i uczenie się. Badanie działalności osób nauczających i uczących się, celów i treści oraz metod, środków i organizacji kształcenia. Określana jest teorią nauczania i uczenia się, dzieli się na dydaktykę ogólną i szczegółową
Dydaktyka ogólna - bada problemy podstawowe, wspólne dla wszelkiego nauczania i uczenia się.
Dydaktyka szczegółowa - bada zagadnienia specyficzne dla jakiegoś szczególnego rodzaju nauczania, dla wybranego przedmiotu nauczania czy też jakiegoś szczebla szkoły. Zajmuje się przygotowaniem nauczyciela do nauczania określonego przedmiotu na określonym szczeblu kształcenia.
Pedagogika pracy - Dyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań jest praca ludzka,jej różne uwarunkowania oraz wpływ wychowawcy na jednostkę.
Pedagogika specjalna - Nauka o wychowaniu i kształceniu osób niepełnosprawnych, odbiegających od normy psychicznej i/lub fizycznej. Pedagogika porównawcza - Dyscyplina pedagogiczna zajmująca się analizą i porównaniem systemów wychowania i oświaty w różnych krajach w powiązaniu z ich rozwojem polityczno-ekonomicznym i społeczno-kulturowym.
Pedagogika społeczna,
Historia wychowania i oświaty - Dyscyplina pedagogiczna przedstawiająca historyczny rozwój teorii i praktyki edukacyjnej w danym kraju na tle przemian edukacyjnych na świecie.
Teoria wychowania - Zajmuje się problematyką celów, treści, metod i organizacji wychowania.
Andragogika - Pedagogika dorosłych, zajmuje się badaniem zagadnień kształcenia, samokształcenia i wychowania młodzieży pracującej i dorosłych.
Pedeutologia - Dział pedagogiki, której przedmiotem są: zagadnienia dotyczące nauczycieli, takie jak osobowość nauczyciela, dobór kandydatów do zawodu nauczycielskiego, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, ich praca zawodowa.
Geragogika - Zajmuje się kształceniem i wychowaniem ludz

(…)

… (umysł)- wychowanie i kształcenie osób opróżnionych w rozwoju umysłowym.
Logopedia - gr. logos (słowo) - dyscyplina, której przedmiotem jest mowa: przekazywanie i odbiór informacji słownych oraz jej strona dźwiękowa (fonetyka, regulacja oddechu i głosu, rozwój i percepcja mowy, nauczanie mowy głuchych i głuchoniemych, patologia mowy, teoria i praktyka żywego słowa).
Pedagogika resocjalizacyjna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz