Pasywa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pasywa - omówienie - strona 1 Pasywa - omówienie - strona 2 Pasywa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PASYWA:
A.KAPITAŁ WŁASNY:
Własne źródło finansowania wniesione przez właściciela(li) podmiotu lub z
wygospodarowanego i zatrzymanego w jednostce zysku. Zgodnie z ustawą stanowi on
równowartość aktywów netto tj.różnicę aktywów i zobowiązań.
I.Kapitał (findusz) podstawowy:
II.Należne wpł.na kap.podst.(wielk.ujemne): może wystąpić tylko w spółce akcyjnej;
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna): kupuje się własne akcje w celu zapobieganiu
przejęcia przez inną spółkę; -skupuje się akcje w celu ich umorzenia;
IV.Kapitał (fundusz) zapasowy: gromadzenie środków na różne cele przedsiębiorstwa ale
nie określone w tym momencie z jakich źródeł powstaje: -sprzedaż akcji powyżej
naft.nominalnych; -spółka musi tworzyć kap.zap.corocznie odpisując nie mniej niż 8 % na
kap zapasowy jeśli kap zapas. nie osiąga 1/3 wart.kap.akcyjnego; -tworz. zgodnie ze statutem
lub umową; -w momencie likw.ŚT które miały zaktual.wart.pocz;
V. Kap.(f.)z aktualizacji wyceny: jeżeli nastepuje przeszacowanie wart. ŚT;
VI. Pozost.kap.(f)rezerwowe: tworzone w spółdzielniach prawa hand.i innych na określone
przyszłe potrzeby przeds. VII. Zysk (s) z lat ubiegłych: źródła-nadpłacone podatki.
VIII.Zysk (s)netto
IX.Odpisy z zysku netto w ciagu roku obr.(wielk.ujemna): można udostępnić
akcjonariuszom/udział. część zysku jeśli jednostka nie ma strat wtedy można 30% zysku z
aktualnego okresu wypłacić udziałowcom.
B. ZOB. I REZEWY NA ZOB.:
I. Rezerwy na zob.
1.Rez.z tyt.odr.pod.doch. – rezerwę z tyt.odroczonego podatku dochod. tworzy się w
wysok. kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z
występowaniem dodatnich różnic przejściowych tj.różnic, które spowodują
zwiększenie podstawy obliczania podatk.doch.w przyszłości.
Sytuacja taka powstaje gdy w bilansie księgowym przykładowo naliczymy:
a)odsetki od udz.pożyczek;
b)dodatnie różnice kursowe od należ.w walucie obej.;
c)inwestycje krótkoterm.(akcje,bony skarbowe)wg ich wart.rynkowej.
Dodatnie różnice przejściowe pomiędzy księgową i podatkową wart.aktywów
(Ab-Pb)*Spod = rezerwa na pod.dochod.(Rpd)
Spod-stopa pod.doch.
Aktualizacja z tyt.odroczonego podatku doch. – ustala się w wys.kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
zmniejsz.podst.obliczenia pod.doch.oraz straty podatk.możliwej do odliczenia,przy
wzgl..zasad ostrożności.
Kiedy taka sytuacja powstaje:
a)naliczone bilansowo a niezapłac. odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów,
zobowiązań;
b)rezerwy na ryzyko gospodarcze (utworzone a niewykorz.);
c)Amor. wg.stawek wyższych niż st.podatkowe;
d)naliczane a niewypłacone wynagrodz.z tyt.umów zlecenia i o dzieło.
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: Obciążają PKO i RZiS.
3. Poz.rezerwy: na pewne albo prawdop.straty z operacji godp.będacych w toku
II ZOB.DŁUGOTERM. – kwoty które są do uregulowania w okresie dłuższym niż rok.
2. Wobec pozost.jednostek:
a)kredyty i pożycz.: zobowiązania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz