Parytet siły roboczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parytet siły roboczej - strona 1 Parytet siły roboczej - strona 2 Parytet siły roboczej - strona 3

Fragment notatki:


Parytet siły nabywczej - przelicza się waluty tak aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą; mówi, że za określoną liczbę jednostek danej waluty można kupić w każdym kraju w tym samym czasie dokładnie tyle samo dóbr Efekt realnych zasobów - nie jest spowodowany obniżką ogólnego poziomu cen, lecz wzrostem nominalnych zasobów pieniężnych. W rezultacie wzrosną konsumpcja i popyt.
Efekt realnych zasobów pieniądza - polega na zwiększeniu popytu konsumpcyjnego wynikającego ze wzrostu realnej wartości zasobów pieniężnych konsumentów Kotwica nominalna - określa docelowo poziom innych zmiennych nominalnych. Siły rynkowe decydują o poziomie zmiennych realnych.; praktyka polegająca na przyjmowaniu w programach stabilizacyjnych stałej wartości jednej lub kilku zmiennych nominalnych. Efekt wypierania - polega na ograniczeniu popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wzrostu wydatków państwa, który powoduje zwiększenie popytu globalnego i w konsekwencji wzrost st. % Protekcjonizm- polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych na przywożone towary oraz koncesji i zakazów (ochrona rynku krajowego poprzez ograniczenie importu oraz pobudzenie i ułatwienie importu) Paradoks zapobiegliwości - gospodarstwa domowe przeznaczają swe dochody rozporządzalne na konsumpcję lub na oszczędności ; zmiany rozmiarów oszczędności jakie gospodarstwa domowe pragną poczynić przy każdym poziomie dochodu, prowadzi do zmiany wielkości dochodu zapewniającego równowagę. Nie następuje natomiast zmiana oszczędności w punkcie równowagi, nadal muszą się one równać planowanym inwestycjom.
Neutralność M -pieniądz jest neutralny zmiana Sm(wobec wielkości realnych) zmienia tylko wartości nominalne nie zmienia wlk.realnych Aprecjacj a- wzrost wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej w systemie płynnych kursów walut Deprecjacja - spadku wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej w systemie płynnych kursów walut Dewaluacja -reforma pieniężna, która polega na administracyjnym obniżeniu sztywnego kursu waluty narodowej wobec innych walut przez bank centralny Skutki: (gdy ceny dostosowują się z opóźnieniem -wzrost konkurencyjności i popytu globalnego) wzrost cen towarów importowanych np ropy, wzrostu eksportu Rewaluacja - podwyższenie kursu danej waluty przez państwo, które przyjęło na siebie zobowiązanie do obrony tego kursy ;odnosi się do stałego kursu walutowego , Bilans płatniczy - jest to usystematyzowane zestawienie wszystkich transakcji zawieranych między mieszkańcami danego kraju a zagranica
Szkoła podażowa -Ekonomia podaży jest teorią makroekonomiczną podkreślającą większe znaczenie zarządzania podażą oraz znaczenia bodźców do pracy, oszczędzania i inwestowania od znaczenia zarządzania popytem przy kształtowaniu makroekonomicznych kierunków polityki w celu osiągnięcia maksimum zatrudnienia, produkcji, wzrostu gospodarczego i stabilności cen.

(…)


Założenia hipotezy: Przyrost długu≠przyrost realnego bogactwa czyli ↑Yd powoduje ↑S Konsumentów cechują zachowania altruistyczne
Fiskalne kryteria konwergencji(zbieżnosci), które mają na celu określenie, czy dany kraj jest już przygotowany do przyjęcia wspólnej walut. Kryteria fiskalne, czyli kryteria stabilności finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych są spełnione, gdy kraj nie jest objęty…
… lub sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 1) „wykup” przez BC od kom. Bonów pieniężnych 2) sprzedaż przez BC- b.kom mają mniejsze rezerwy gotówkowe na kredyty
Model długookresowy:
Brak def. długiego okresu(po jakim czasie płace i ceny stają się całkowicie elastyczne). Poziom produkcji rzeczywistej odpowiada poziomowi produkcji potencjalnej(Y=Y*)(wszystkie czynniki produkcji w pełni wykorzystane…

(przymusowe)Cykliczne: koniunkturalne- osłabienie aktywności gospodarczej; pogorszenie koniunktury ( faza spadkowa cyklu koniunkturalnego) czyli zbyt niski zagregowany popyt a zatem spadek popytu na pracę
(dobrowolne)Klasyczne: zbyt wysoka płaca w stosunku do stawki płacy równowagi jako efekt polityki związków zawodowych lub ustawy o płacy minimalnej technologiczne - wynika z postępu technicznego…
… na przykładzie izby walutowej(•opcja pewnego zagwarantowania zabezpieczenia wyemitowanego pieniądza w walucie zagranicznej-rezerwy walutowe, musza pokrywać w 100% wyemitowany pieniądz krajowy czyli M0-100% rezerw zagranicznych ; •implikacja dla polityki gospodarczej: -dla polit monet-ograniczenie gdyż rozmiary M0 nie mogą przewyższyć zasobów waluty zagranicznej, sprzyja polit ograniczenia inflacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz