Opracowanie zagadnień z ekonomii 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień z ekonomii 6 - strona 1 Opracowanie zagadnień z ekonomii 6 - strona 2

Fragment notatki:

25. Kryteria konwergencji. Kryteria konwergencji z Maastricht - są to wskaźniki ekonomiczne i zasady, jakie powinno spełniać państwo aspirujące do pełnego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej . 1) Stabilność cen - stopa inflacji w danym kraju nie powinna być wyższa o więcej niż 1,5 punktu procentowego od inflacji w 3 krajach o najniższym jej wskaźniku; 2) Finanse publiczne - deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB danego kraju; zadłużenie publiczne nie powinno przekroczyć 60% jego PKB; 3) Stabilność walut - w ciągu 2 lat przed przystąpieniem do UGW waluta danego państwa musi być stabilna, tzn. jej wahania nie mogą wykraczać poza przyjęte ramy (dopuszczalne odchylenia +/- 15% ), waluta ta nie może być w tym okresie dewaluowana względem innych walut europejskich; 5) Wysokość oprocentowania - stawka oprocentowania długoterminowego nie powinna być wyższa o więcej niż 2 punkty procento we od przeciętnej wysokości stóp procentowych w krajach o największej stabilności cenowej. 26. Europejski mechanizm kursowy. ERM II - wielostronny system stały kursów walutowych z ustalonym kursem centralnym i standardowym pasmem wahań +/- 15%. Polityka gospodarcza państw uczestniczących w systemie powinna być spójna z przyjętym kursem centralnym. 27. Korzyści i zagrożenia wynikające z przyjęcia wspólnej waluty. Korzyści: Szybsze tempo wzrostu PKB, Łatwiejszy dostęp do korzystnych kredytów w strefie euro, Wzrost inwestycji zagranicznych, Spadek ryzyka makroekonomicznego, integracja rynku finansowego, wzrost konkurencji Zniesienie kursu walutowego, Eliminacja ryzyka kursowego, Ożywienie wymiany handlowej, Eliminacja kosztów transakcyjnych, Spadek stóp procentowych, Akumulacja kapitału i wzrost wydajności czynników produkcji. Zagrożenia: Utrata możliwości prowadzenia samodzielnej polityki pieniężnej, Możliwy wzrost cen, Dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw. 28. Inflacja. Inflacja - zjawisko monetarne wywołane szybszym przyrostem ilo ś ci pieni ą dza ni ż produkcji (obni ż anie si ę siły nabywczej pieni ą dza). Na rynku obserwowana jest jako długotrwały wzrost ś redniego poziomu cen okre ś lonego koszyka dóbr. Przeciwie ń stwem inflacji jest deflacja . Rodzaje inflacji Według kryterium tempa: Pełzaj ą ca - nie przekracza 5% rocznie, Krocz ą ca - oscyluje w granicach 5-10% rocznie, Galopuj ą ca - wzrost cen 10-100% w skali rocznej, Hiperinflacja - roczny wzrost cen powyżej 100%.

(…)

… obserwowana jest jako długotrwały wzrost średniego poziomu
cen określonego koszyka dóbr. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.
Rodzaje inflacji
Według kryterium tempa:
Pełzająca - nie przekracza 5% rocznie,
Krocząca - oscyluje w granicach 5-10% rocznie,
Galopująca - wzrost cen 10-100% w skali rocznej,
Hiperinflacja - roczny wzrost cen powyżej 100%.
29. Teorie inflacyjne.
Teoria inflacji popytowej (keynesizm) - popyt globalny przekracza zdolności produkcyjne gospodarki, co prowadzi do wzrostu cen.
Monetarystyczna teoria inflacji (monetaryzm) - przyczyną również nadwyżka popytu nad możliwościami produkcyjnymi, jednak zjawisko to jest ujęte w perspektywie długookresowej i określane jako czysto pieniężne (nadmierna ilość pieniądza w obiegu).
Teoria inflacji kosztowej (neokeynesizm) - inflacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz