Partie socjalistyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partie socjalistyczne - strona 1 Partie socjalistyczne - strona 2 Partie socjalistyczne - strona 3

Fragment notatki:

Partie socjalistyczne    GENEZA I ROZWÓJ HISTORYCZNY   1. od II połowy XIX wieku do 1899 roku    jedne z najstarszych partii europejskich, powstawały w XIX wieku, w wielu przypadkach były  zdolne do zachowania nie tylko ciągłości tradycji, ale także ciągłości organizacyjnej    pierwsza chronologicznie była Socjaldemokratyczna Partia Niemiec ( Sozialdemokratische  Partei Deutschalnds ) – powstała w 1863 roku     duoska Socjaldemokracja ( Socialdemokratiet ) – powstała w 1871    Socjaldemokratyczna Partia Austrii (  Sozialdemokratische Partei Österreichs ) – 1874    Socjalistyczna Partia Robotnicza (Hiszpania) – 1879    brytyjska Partia Praca ( Labour Party )  2. od 1899 do II wojny  światowej    1899 rok – wydanie biblii rewizjonizmu Bernsteina – propozycja, by ruch socjalistyczny  uznał ją za własną ideologię i program polityczny     rewolucja październikowa 1917 – przejęcie władzy przez bolszewików    rozłam w ruchu socjalistycznym – radykalne ugrupowania opowiadają się za leninizmem i  rewolucją, zyskując miano komunistycznych; socjalizm umiarkowany w opozycji do  leninizmu odrzuca rewolucję jako metodę zdobycia władzy opowiadając się za legalną i  stopniową transformacją kapitalizmu w socjalizm – rozwój socjaldemokracji  3. od 1945 do 1989   4. po 1989    po upadku systemu realnego socjalizmu pośród partii komunistycznych można było  zauważyd trzy tendencje:  ◦  partie, które uważają, że można można kontynuowad nurt komunistyczny bez większych  zmian –  francuska PCF, portugalska PCP, belgijska PCB, niemiecka DKP  ◦  partie, dla który upadek krajów socjalistycznych to klęska zdegenerowanego modelu  socjalizmu, ale nie samej idei –  hiszpaoska PCE, grecka KKE, włoska Odbudowa  Komunistyczna  ◦  partie, dla których upadek paostw bloku wschodniego oznacza koniec komunizmu –  włoska Partia Demokratycznej Lewicy (obecnie socjalistyczna), brytyjska CPGB,  szwedzka VkP, fioska SkP, holenderska CPN (obecnie z ekologicznej GL)    w Europie Środkowo-Wschodniej większośd partii komunistycznych przekształciło się w  ugrupowania socjaldemokratyczne, we Włoszech, na Węgrzech oraz a Słowacji doszło do  powstania partii wciąż utożsamianych z komunizmem, skupiających działaczy nieuznających  odejścia od doktryny  Europa Zachodnia  Europa Wschodnia  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-IDEOLOGICZNE    Eurokomunizm:    wielośd dróg do socjalizmu    odrzucenie wiodącej roli ZSRR    przedefiniowanie pojęcia internacjonalizmu    zanegowanie idei dyktatury proletariatu 

(…)

… już z nowożytnych rewolucji, jak monarchia parlamentarna czy
republika demokratyczna; alternatywą albo nowatorskie koncepcje ustrojowe (socjalizm
utopijny) albo teza o obumieraniu paostwa w bliższej lub dalszej perspektywie i zastąpieniu
go różnego typu społecznościami apaostwowymi, wolnymi od wszelkiego przymusu
podział na socjalistów (marksiści-leniniści) postulujących rewolucyjną drogę obalenia
istniejącego…

◦ wyjątkiem Belgia

joanna-smaron@wp.pl
Idee socjalizmu

specyficzne pojmowanie natury ludzkiej
◦ wypychanie religii chrześcijaoskiej z obszaru kultury i polityki (deizm, ateizm) skutkuje
zanegowaniem tezy o skażeniu natury ludzkiej przez grzech pierworodny
◦ niemożliwe jest więc wyzwolenie z grzechu na drodze łaski Odkupienia i przez to
uzyskanie wolności; wyzwolenie i wolnośd mają charakter czysto materialny

◦ surogatem grzechu pierworodnego stają się wówczas instytucje społeczne, na czele z
własnością prywatną, rodziną, władzą i paostwem, winne deprawacji z natury dobrego
człowieka; wyzwolenie od tych instytucji przyniesie człowiekowi wolnośd i przywróci mu
utraconą niewinnośd
antyteizm – wrogośd do Kościoła (zwłaszcza katolickiego), plany budowy nowego


chrześcijaostwa, religii…
… oraz zlikwidowanie obrotu pieniężnego
(najgroźniejsze źródło wyzysku)
1.2 Nurt umiarkowany
▪ przez Marksa nazwany socjalizmem utopijnym jako opozycja wobec marksowskiego
socjalizmu naukowego
a. sensymonizm
 Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825)
◦ Katechizm industrialistów (1823-24)

◦ Nowe chrześcijaostwo (1825)
postęp narzędzi wytwarzania jest źródłem wszystkich przemian politycznych w dziejach…
…,
jednakowego sposobu życia dla wszystkich, absolutnego egalitaryzmu (każdemu tyle i to
samo)
w argumentacji operowanie przeciwieostwami bogaci-biedni, tyrani-lud
b. blankizm
 Louis-Auguste Blanqui (1805-81) – działacz wywodzący się z babuwizmu
 teza o doniosłości organizacji rewolucyjnej, udoskonalenie techniki konspiracji
 rewolucyjny woluntaryzm („chcied to móc”) - sukces projektu komunistycznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz