Parcie i odpór gruntu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parcie i odpór gruntu - strona 1 Parcie i odpór gruntu - strona 2 Parcie i odpór gruntu - strona 3

Fragment notatki:


1 Parcie i odpór gruntu oddzia ływanie gruntu na konstrukcje oporowe ywanie gruntu na konstrukcje oporo H Prostokątna Równoległoboczna Trapezowa Trójkątna I Trójkątna II TYPOWE PRZEKROJE MASYWNYCH ŚCIAN OPOROWYCH 2 Etapy budowy ci ężkiej ściany oporowej zasypka drena ż Zwykła Z żebrami  zewnętrznymi  i z ostrogą Z pochyloną płytą fundamentową Z pionową płytą żebrową Z płytą odciążającą H TYPY ŚCIAN PŁYTOWO-ŻEBROWYCH  3 Zwykła Z przedłużoną płytą fundamentową Z ostrogą Typ II Z ostrogą Typ I Z pochyloną płytą fundamentową H TYPY ŚCIAN PŁYTOWO-KĄTOWYCH  Ci ężar ściany Reakcja pod łoża Parcie czynne Si ła  tarcia Parcie  bierne Si ły działające na mur oporowy 4 σ z σ z σ x σ x σ τ α z σ z = γ·z σ x = K0· σ z Stan napr ężeń w gruncie za konstrukcją oporową σ z σ x = K0·σz c σ τ τ f =  σn·tgφ+ c φ Ko ło Mohra przy parciu spoczynkowym 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Stopie ń zagęszczenia (I D) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 W s p ó łc z y n n ik  K 0 Piaski i  żwiry Zale żność K 0 od stanu zagęszczenia gruntów niespoistych  5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Stopie ń plastyczności (I L) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 W s p ó łc z y n n ik  K 0 Piaski gliniaste i py ły Gliny, gliny  zwi ęzłe i iły Zale żność K 0 od stopnia plastyczności gruntów spoistych Wyznaczenie parcia czynnego i biernego metod ą Coulomba • Ściana muru oporowego jest pionowa , a naziom pionowy; • Grunt za murem oporowym jest niespoisty, jednorodny i izotropowy; • Mi ędzy ścianą oporową a gruntem nie występuje tarcie, co powoduje, że  kierunek si ły parcia jest poziomy; • Po ślizg gruntu następuje po płaszczyźnie nachylonej pod kątem  α do poziomu,  przechodz ącej przez dolną krawędź ściany muru oporowego • Klin od łamu jest ciałem sztywnym i znajduje się w stanie równowagi granicznej • Nachylenie p łaszczyzny poślizgu wyznacza się z warunku ekstremum parcia  gruntu CHARLES AUGUSTIN DE  COULOMB  (1736-1806)  wybitny fizyk francuski,  najbardziej znany z osi ągnięć na polu elektrostatyki i  magnetyzmu. 6 Uk ład działania sił Wielobok si ł PARCIE CZYNNE GRUNTU – Metoda Coulomba (1773) R T N Kierunek przesuni ęcia   klina od łamu G Kierunek przesuni ęcia  ściany E a α φ H G R E a α - φ α 90o 90o - α Φ α - Φ Wyznaczenie k ąta pomiędzy kierunkiem siły R i siły pionowej (G) przy parciu czynnym ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz