Parametry techniczne materiałów budowlanych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parametry techniczne materiałów budowlanych - strona 1 Parametry techniczne materiałów budowlanych - strona 2 Parametry techniczne materiałów budowlanych - strona 3

Fragment notatki:

Gęstośc : Masa jednostki objętości materiału, liczona bez porów w stanie całkowitej szczelności Oznacza się nią materiały w postaci stałej, które można pokruszyd na ziarenka mniejsze niż 0,08 mm  
 
     
   
 
Gdzie: ms to masa suchej sproszkowanej próbki materiału  a Va to objętośc bez porów sproszkowanej próbki materiału 
Służy najczęściej do obliczania szczelności lub porowatości tego materiału i zależy od składu chemicznego i mineralogicznego materiału Gęstośd objętościowa:  
•  Gęstośd objętościowa to masa jednostki objętości materiału wraz z zawartymi w niej 
porami, czyli w stanie naturalnym. 
•  Wyrażana jest jako stosunek masy suchej sproszkowanej próbki materiału do 
objętośd sproszkowanej próbki materiału wraz z porami Gęstośd nasypowa: 
Gęstośd nasypowa to masa jednostki objętościowej materiału sypkiego w stanie luźnym. 
Gęstośd nasypowa jest to masa jednostki objętości materiału sypkiego w stanie luźnym. Do oznaczania  jej  stosuje  się  objętościomierze  o  różnej  pojemności  naczyo  pomiarowych (najczęściej  cylindrów  metalowych),  zależnie  od  rodzaju  kruszywa.  Warunki  techniczne oznaczania gęstości nasypowej określa norma PN-EN 1097-3:1998. Gęstośc pozorna: Stosunek masy materiału do jego objętości łącznie z porami, zależy od struktury materiału. 
 
       
Gdzie: m to masa próbki materiału w stanie naturalnym V- objętośd próbki wraz z porami 
Gęstośc pozorna zależy od struktury materiału i zwykle jest mniejsza od gęstości. Szkło, stal i bitumy mają gęstoś równą gęstości pozornej Szczelność 
Stosunek  gęstości  pozornej  do  gęstości  tego  materiału,  jest  rozumiane  jako  objętośd szkieletu tworzywa, z którego wykonany jest materiał w jednostce objętości.. Wyraża się ją wzorem: 

 ρS =  o ·100  [%] 
ρ
gdzie: o – gęstośd objętościowa *kg/m3], 
 
 – gęstośd *kg/m3]. Porowatośd : Zawartośd wolnych przestrzeni, czyli porów, w materiale. Wyrażana w %. P = (1 – S)·100 
[%] 
gdzie:   o – gęstośd objętościowa *kg/m3], 
 
 – gęstośd *kg/m3], 
 S – szczelnośd *%+ 
Ze względu na wielkość porów powietrznych materiały dzieli się na drobnoporowate 
(pory o wymiarach setnej i tysięcznej części milimetra) i wielkoporowate (pory wielkości od dziesiątej części milimetra do 1-2 mm). 
Porowatoś  waha się może od 0% (bitumy, szkło,  metale) do 95%  -wełna mineralna
pianka poliuretanowa   Nasiąkliwośd:  
Zdolnośd materiału do wchłaniania i utrzymywania wody, przy maksymalnej jej zawartości. 

(…)

…, w którym wolne przestrzenie między ziarnami kruszywa są wypełnione
zaprawą tylko częściowo.
Beton lekki ma niską gęstośd objętościową i niewielką wytrzymałośd, ale dobre właściwości
termoizolacyjne. Wykonuje się z niego ściany osłonowe oraz ściany nośne niewielkich
budynków.
Beton komórkowy
Beton komórkowy (np. pianobeton lub gazobeton) jest to lekki beton o jednolitej strukturze
porowatej (otrzymanej przez dodanie do mieszanki betonowej odpowiednich środków) i
gęstości objętościowej mniejszej od 750 kg/m³. Jako kruszywo do jego produkcji stosuje sie
piasek, popiół lub mieszankę popiołu z piaskiem. Jako spoiwo stosuje się cement portlandzki
lub hutniczy albo wapno. Jako środek pianotwórczy stosuje się proszek aluminiowy lub pastę
aluminiową. Zależnie od gęstości i wytrzymałości na ściskanie beton komórkowy…
… szybko wilgod dostającą się z
powietrza do wnętrza eksykatora w momencie jego otwarcia (np. silikażel, bezwodny
chlorek wapnia, bezwodny siarczan magnezu). W górnej części umieszcza się natomiast
chronione przed wilgocią próbki.
Beton zwykły
Jako spoiwo do wykonywania betonów zwykłych stosuje się cement portlandzki lub cement
hutniczy. Jako kruszywo stosuje się piasek, żwir, grys oraz mieszanki kruszyw…
…. w wiekszości materiałów
budowlanych zmniejsza cechy wytrzymałościowe oraz pogarsza izolacyjnośd cieplną , a
niekiedy jest przyczyna zmiany wymiarów np., drewno
Higroskopijnośd:
Zdolnośd materiału do wchłaniania wilgoci z otaczającego go powietrza. Duża
higroskopijnością oznaczają się płyty wiórowo-cementowe z powodu impregnacji wełny
drzewnej roztworem chlorku wapniowego. Natomiast małą higroskopijnością…
…. uplastyczniająco - napowietrzające,
uplastyczniająco - opóźniające).
Beton zwykły ma wysoką wytrzymałośd, ale niewielkie zdolności termoizolacyjne. Wykonuje
się z niego elementy nośne konstrukcji (belki, słupy, płyty stropowe itp.).
Beton lekki
8
Do wykonywania betonów lekkich stosuje się porowate kruszywa sztuczne (keramzyt,
glinoporyt, pumeks hutniczy, żużel granulowany); rodzaj kruszywa jest w dużym stopniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz