Państwowy Monitoring środowiska - omówienie - Monitoring Powietrza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwowy Monitoring środowiska - omówienie - Monitoring Powietrza  - strona 1 Państwowy Monitoring środowiska - omówienie - Monitoring Powietrza  - strona 2

Fragment notatki:

Państwowy Monitoring Środowiska
Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony na mocy ustawy z dnia 10 lipca 1991 roku O Inspekcji Ochrony Środowiska (PIOŚ) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. W latach 90, krótka definicja i cel państwowego monitoringu środowiska zawarte w ustawie o PIOŚ stanowiły jedynie ramy prawne dla funkcjonowania złożonego systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska. Zadanie realizowane w ramach systemu były określane w wieloletnich programach, zatwierdzanych przez kierownictwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pierwszy program obejmował lata 1992-1993, drugi 1994-1997, trzeci lata 1998-2002. Obecny program PMŚ, obejmujący lata 2003-2005, powstał w nowej sytuacji prawnej ukształtowanej głównie przez proces dostosowawczy polskiego prawa do wymagań UE. Państwowy Monitoring Środowiska w wyniku przyjęcia w 2001 roku ustawy Prawo ochrony środowiska, uzyskał znacznie mocniejsze niż dotychczas ramy prawne. Ustawa z 2001 roku , w dziale transportującym wymagania UE dotyczące dostępu do informacji, definiuje cele i zadania PMŚ jako jednego z głównych źródeł informacji o środowisku.
Obecnie Państwowy Monitoring Środowiska realizowany jest na podstawie wieloletnich programów opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz wojewódzkich programów monitoringu opracowywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program państwowego monitoringu środowiska obejmuje zadania wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb będących efektem polityki ekologicznej państwa. Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.
System ten składa się z trzech bloków :
- „Jakość Środowiska”
- „Emisji”
- „Oceny i Prognozy”
Blok podstawowy „Jakość Środowiska” w jego ramach wytwarzane są dane pierwotne dotyczące stanu poszczególnych elementów środowiska. Programy pomiarowo - badawcze realizowane są na podstawie 11 podsystemów reprezentujące poszczególne media środowiskowe lub specyficzne odziaływania.
Blok „Emisje” gromadzone są dane o ładunkach zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (oraz wody i ziemi) niezbędne do realizacji PMŚ. Dane gromadzone z bloku „Jakość środowiska” oraz bloku „ Emisje” będą zasilały blok „Prognozy i oceny” w ramach którego wykonywane będą zintegrowane oceny i prognozy jakości środowiska, analizy przyczynowo - skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami kształtującymi ten stan, mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności człowieka.

(…)

… z bloku „Jakość środowiska” oraz bloku „ Emisje” będą zasilały blok „Prognozy i oceny” w ramach którego wykonywane będą zintegrowane oceny i prognozy jakości środowiska, analizy przyczynowo - skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami kształtującymi ten stan, mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Podstawowe Cele Monitoringu Powietrza :
- oszacowanie emisji zanieczyszczeń;
- określenie poziomu immisji zanieczyszczeń i badania długookresowych trendów zmian immisji;
- badanie procesów zachodzących w atmosferze: transportu i depozycji zanieczyszczeń, chemicznych, fotochemicznych i biochemicznych procesów konwersji zanieczyszczeń
- określenie ekspozycji i akumulacji zanieczyszczeń przez poszczególne elementy środowiska, zwłaszcza organizmy żywe.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz