Państwowa inspekcja pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwowa inspekcja pracy - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Państwowa Inspekcja Pracy . Podległość i organizacja PIP .
Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, natomiast nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy, powoływana przez Marszałka Sejmu, który powołuje i odwołuje także Głównego Inspektora Pracy oraz zastępców Głównego Inspektora Pracy (na jego wniosek). Marszałek Sejmu nadaje także statut Państwowej Inspekcji Pracy.
Ponadto Główny Inspektor Pracy przedstawia Sejmowi oraz Radzie Ministrów informacje z działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz coroczne sprawozdanie z jej działalności.
Państwową Inspekcję Pracy tworzą : Główny Inspektorat Pracy - Główny Inspektor Pracy kieruje Państwową Inspekcją Pracy przy pomocy zastępców; okręgowe inspektoraty pracy - okręgowy inspektorat pracy, pod kierownictwem okręgowego inspektora pracy i jego zastępców, obejmuje zakresem swojej działalności terytorialnej obszar jednego lub więcej województw; zadaniem okręgowego inspektora pracy jest nadzór i koordynacja pracy działających na terenie jego właściwości inspektorów pracy;
działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy - inspektorzy pracy .
Wymagania , jakie należy spełnić, aby móc zostać pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, to:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych,
korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
tytuł magistra lub równorzędny,
niezbędna znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania PIP,
rękojmia należytego wykonywania obowiązków służbowych oraz
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Zakres działania PIP .
Jeśli chodzi o zakres działania PIP, to przede wszystkim są to: nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy ;
inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym; kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności (także przez cudzoziemców) oraz kontrola przestrzegania obowiązków informacyjnych, rejestrowych i innych wynikających dla pracodawców, bezrobotnych oraz podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia; ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz udział w postępowaniu w tych sprawach przed sądem grodzkim w charakterze oskarżyciela publicznego; ponadto PIP ma kompetencje do wnoszenia powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby - uczestniczenia w postępowaniu przed sądem pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy; opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy

(…)

…, o ustalenie istnienia stosunku pracy;
opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy oraz inicjowanie prac legislacyjnych w tej dziedzinie;
instruktaż, tj. udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz