Najwyższa Izba Kontroli - postępowanie kontrolne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najwyższa Izba Kontroli - postępowanie kontrolne - strona 1 Najwyższa Izba Kontroli - postępowanie kontrolne - strona 2 Najwyższa Izba Kontroli - postępowanie kontrolne - strona 3

Fragment notatki:

Kontrola Państwowa NIK (organizacja). NIK kieruje Prezes NIK, powoływany przez Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu. Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat, licząc od dnia złożenia przysięgi. Ta sama osoba nie może być powoływana na stanowisko Prezesa więcej niż na dwie kolejne kadencje. Prezes NIK nie może należeć do partii politycznej, zajmować innego stanowiska z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, wykonywać innych zajęć zawodowych ani prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Sejm odwołuje Prezesa NIK, jeżeli a) zrzekł się on tego stanowiska, b) Sejm uznał że stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby, c) gdy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa, d) Trybunał Stanu orzekł w stosunku do niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych. Prezes NIK korzysta z immunitetu. Prezes NIK bierze udział w posiedzeniach Sejmu oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach RM. Wiceprezesów NIK w liczbie od 2-4, powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu na wniosek Prezesa NIK. Za zgoda Marszałka Sejmu Prezes NIK powołuje i odwołuje dyrektora generalnego NIK. Najważniejsze kompetencje w myśl ustawy przysługują Kolegium NIK. W skład Kolegium NIK wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny oraz 14 członków. Na wniosek Prezesa NIK Marszałek Sejmu powołuje na członków Kolegium 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK lub doradców Prezesa NIK. Członkowie Kolegium NIK są w sprawowaniu swych funkcji niezawiśli. Ich kadencja trwa 3 lata. Marszałek Sejmu na wniosek Prezesa NIK może odwołać członka Kolegium NIK. Kolegium NIK zatwierdza analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności NIK za rok ubiegły. Kolegium NIK uchwala m.in. opinię w sprawie absolutorium dla RM, projekt statutu NIK i okresowe plany pracy NIK oraz opiniuje programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli oraz inne sprawy wniesione przez Prezesa NIK lub przedstawione przez co najmniej 1/3 członków Kolegium. Jednostkami organizacyjnymi NIK są departamenty i delegatury. Statut NIK nadany na wniosek Prezesa NIK uchwałą Prezydium Sejmu z 29 sierpnia 1995r. określa, że istnieje 13 departamentów, wykonujących zadania w zakresie postępowania kontrolnego, 7 departamentów wykonujących zadania w zakresie organizacji i obsługi oraz 17 delegatur NIK mających siedzibę w miastach wojewódzkich z okresu do maja 1975r. Na czele departamentów i delegatur NIK stoją dyrektorzy mianowani przez Prezesa NIK.
Kontrola Państwowa NIK (zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli). NIK kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Jest to podstawowe zadanie NIK; wykonywanie tej kontroli jest stałym obowiązkiem NIK. Jest to kontrola prowadzona w najszerszym zakresie. NIK może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. NIK nie może co do tych jednostek prowadzić kontroli z punktu widzenia celowości. NIK może również kontrolować działalność innych jednostek organiza

(…)

… tych działań. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia NIK zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej lub kierownika jednostki nadrzędnej i właściwy organ państwowy lub samorządowy. Państwowa Inspekcja Pracy. Do organów podległych Sejmowi należy państwowa Inspekcja Pracy (PIP), działająca…
… i nocy. Do inspektora pracy należy ściganie wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej, a także innych wykroczeń, gdy ustawa tak stanowi. Nadzór nad PIP sprawuje Rada Ochrony Pracy.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Generalny Inspektor Danych Osobowych jest organem do spraw ochrony danych osobowych. Organ ten działa na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych…
… w roku, sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Swoje zadania Generalny Inspektor wykonuje przy pomocy Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Według art.51 Konstytucji nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Do zadań Generalnego Inspektora należy m.in.: -kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, -wydawanie decyzji i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, -prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji…
… powołana jest do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. w szczególności zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zakresu PIP należy kontrola i nadzór przestrzegania przez zakłady pracy prawa pracy, w szczególności przepisów zasad i bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych, kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz