Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe - strona 1

Fragment notatki:

KONTROLA ADMINISTRACJI SPRAWOWANA PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWE NIEZAWISŁE OD ADMINISTRACJI (Z WYŁĄCZENIEM KONTROLI SĄDOWEJ)
1.Kontrola parlamentarna - parlament pełni także funkcje kontrolne wobec władzy wykonawczej czyli kontroluje administrację. Rząd odpowiada przed parlamentem za swoją działalność. Sejm na posiedzeniach plenarnych sprawuje funkcje kontrolne tylko w sprawach o zasadniczym znaczeniu np. w czasie debaty nad projektem ustawy budżetowej. Sejm podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium. Konstytucja nasza nie reguluje sytuacji odmowy udzielenia absolutorium, ale przyjmuje się, że w takiej sytuacji premier powinien złożyć dymisję RM na ręce prezydenta. Sejm może także wyrazić wotum nieufności. W szerszym zakresie kontrolę sprawują komisje sejmowe. Komisje rozpatrują sprawozdania i informacje ministrów, a także kierowników naczelnych organów, urzędów i instytucji państwowych. Na żądanie komisji ministrowie i kierownicy obowiązani są przedstawić sprawozdanie i udzielić informacji oraz uczestniczyć w posiedzeniach komisji. Posłowie mają prawo podejmować interwencje w organach administracji dla załatwienia spraw, które wnoszą we własnym imieniu wyborcy. Posłowie maja prawo składać interpelacje i zgłaszać pytania poselskie do członków rządu.
2.Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - tzw. kontrola państwowa, została powołana w 1921, po wojnie nie została reaktywowana. Konstytucja z 1952 przewidywała w jej miejsce Ministerstwo Kontroli Państwowej, spowodowało to istotnie obniżenie obiektywizmu. W 1956 wprowadzono rozdział o NIK, jako organie podległym Sejmowi. Konstytucja z 1997 poświęca NIK 6 artykułów, określając ją jako organ naczelny. Organy kontroli, rewizji, inspekcji mają obowiązek współpracy z NIK. NIK podlega sejmowi i działa na zasadzie kolegialności. Kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Jest to kontrola prowadzona z punktu widzenia 4 kryteriów, więc w najszerszym zakresie. NIK może kontrolować organy samorządu terytorialnego z punktu widzenia legalności, gospodarności, rzetelności, jest to kontrola o nieco ograniczonym zakresie. NIK może także kontrolować inne jednostki, ale tylko w zakresie w jakim wykorzystują majątek i środki państwowe oraz wywiązują się z zobowiązań na rzecz państwa. Kontrola jest jeszcze bardziej ograniczona, bo może być prowadzona z punktu widzenia legalności i gospodarności. NIK kontroluje wykonanie budżetu, gospodarkę finansową Kancelarii Prezydenta, Sejmu, Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, KRRiT, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Sadu Najwyższego, NSA, IPN. NIK wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy, które przedkłada Sejmowi. Może też przeprowadzać kontrole doraźne. NIK przeprowadza kontrole na zlecenie Sejmu, wniosek Prezydenta, premiera oraz z własnej inicjatywy.

(…)

… może dokonywać kontroli w miejscach zlokalizowania zbiorów danych osobowych, może żądać złożenia wyjaśnień, przesłuchiwać świadków, żądać udostępnienia akt, dokumentów, nośników informacji. W razie stwierdzenia naruszenia w drodze decyzji administracyjnej GI nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem. 6.Państwowa Inspekcja Pracy - PIP tworzą Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy…
… sprawozdanie ze swojej działalności. 5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - GI, którym może być tylko obywatel polski, posiadający wyższe wykształcenie prawnicze, odpowiednie doświadczenie zawodowe, wysoki autorytet moralny, podlega on tylko ustawie,
korzysta z immunitetu podobnie jak RPO,
nie może zajmować innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, nie może należeć do partii…
… poinformować RPO o podjętych działaniach. RPO może występować do Trybunału Konstytucyjnego, może występować z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura RPO mającego siedzibę w Warszawie.
4.Rzecznik Praw Dziecka - stoi na straży praw dziecka zawartych w konstytucji, konwencji o prawach dziecka i w innych aktach. Rzecznik podejmuje działania mające na celu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz