Paliwa ciekłe - ropa naftowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paliwa ciekłe - ropa naftowa - strona 1 Paliwa ciekłe - ropa naftowa - strona 2

Fragment notatki:

Paliwa ciekłe - ropa naftowa
*podział paliw ciekłych:
-naturalne-(ropa naftowa i jej pochodne, oleje łupkowe, smoła łupkowa);
-sztuczne-(alkohole, paliwa z upłynniania węgla, oleje roślinne).
*Inne surowce do wytwarzania paliw ciekłych
Surowcem do wytwarzania paliw ciekłych są także:
-łupki olejowe
-łupki smołowe
-piaski olejowe
*Ropa naftowa
Ropa naftowa-jest jedynym naturalnym paliwem ciekłym.
Ponad połowa złóż ropy naftowej pochodzi z trzeciorzędu (sprzed 1-60 mln lat). Ropa naftowa to mieszanina 3000 węglowodorów.
Początki eksploatacji ropy naftowej łączą się z nazwiskiem Łukasiewicz (1853).
*Skład ropy naftowej:
-frakcyjny (udział różnych frakcji różniących się temperaturą wrzenia);
-chemiczny (udział poszczególnych grup węglowodorów);
-elementarny (udział poszczególnych pierwiastków).
*Destylacja ropy naftowej
Frakcje ropy naftowej:
-lekka benzyna: 313-433K;
-ciężka benzyna (ligroina): 430-473K;
-nafta: 473-590K;
-olej napędowy: 590-633K;
-lekki destylat próżniowy: 633-813K;
-ciężki destylat próżniowy: powyżej 813K.
*Skład chemiczny ropy naftowej
- węglowodory parafinowe są to węglowodoryry nasycone (CnH2n+2) występujące we wszystkich frakcjach ropy naftowej,
- węglowodory naftenowe są to nasycone węglowodory cykliczne (CnH2n) o pierścieniowym układzie atomów węgla i wodoru, występują w dużych ilościach w olejach ciżkich,
- węglowodory aromatyczne - z tej grupy węglowodorów w ropie występują głównie benzen, naftalen, fenantren i antracen oraz ich homologi,
- węglowodory olefinowe występują w niewielkich ilościach w ropie naftowej, spotykane są raczej w produktach przeróbki ropy, są to pentan, oktan itd.,
- związki heteroorganiczne - siarki (merkaptany, siarczki dwusiarczki i inne), azotu (głównie pirydyna i jej pochodne oraz aminy), tlenu (kwasy karboksylowe i ich estry, fenole, alkohole, ketony), a ponadto aminokwasy, tiazole i inne.
*Skład elementarny ropy naftowej:
Jest pięć podstawowych pierwiastków w ropie naftowej:
-węgiel 83-87%;
-wodór 12-14%;
-siarka 0,01-8%;
-azot 0,01-1,2%
-tlen 0,05-4%
Inne pierwiastki w ropie jak wanad, nikiel, żelazo, mangan, kobalt, fosfor oraz mikroelementy występują w stężeniu rzędu wartości 10-3 -10-5 %.


(…)

…%
-tlen 0,05-4%
Inne pierwiastki w ropie jak wanad, nikiel, żelazo, mangan, kobalt, fosfor oraz mikroelementy występują w stężeniu rzędu wartości 10-3 -10-5 %.
*Estryfikacja olejów roślinnych
Estryfikacja jest procesem oddziaływania na olej roslinny alkoholu metylowego/etylowego w obecnośi katalizatora. W wyniku otrzymuje się estry metylowe kwasów tłuszczowych (EMKT, lub FAME z ang. Fatty Acid Methyl Ester) o właściwościach zbliżonych do olejów napędowych.
Wymagania właściwości EMKT, jako biopaliwa silnikowego, określa norma PN-EN 14214:2004.
*Liczba cetanowa
Liczba cetanowa LC-jest miarą zdolności palwa do tłokowych silników z zapłonem samoczynnym do samozapłonu. Określa się ja przez porównanie LC danego paliwa z LC wzorcowanego paliwa, którym jest mieszanina cetanu i metylonaftalenu. Cetan ma LC…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz