Ozonosfera

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ozonosfera - strona 1 Ozonosfera - strona 2 Ozonosfera - strona 3

Fragment notatki:


1 struktura atmosfery ziemskiej STRATOSFERA   sięga do 45-50 km, do 25 km  warstwa quasi-izotermiczna, w górnej  temperatura rośnie do około 00C, maksymalna  koncentracja ozonu występuje na wysokości  około 25 km TROPOSFERA  sięga  8-10 km nad biegunami, 16-18  km  nad  równikiem,  99  %  pary  wodnej,  80  %  tzw.  powietrza  atmosferycznego,  temperatura spada w tempie około 6,50C/km, -45/-750C, kształtuje klimat i pogodę W atmosferze ziemskiej geofizycy  wyróŜniają koncentryczne warstwy  o nieostro zarysowanych granicach EGZOSFERA najbardziej  zewnętrzna  część  atmosfery  płynnie  przechodząca  w przestrzeń międzyplanetarną TERMOSFERA sięga  do  500-600  km,  zawiera  zaledwie  0,001  %  powietrza,  dominującym  składnikiem  jest  tlen  atomowy,  temperatura  rośnie do około 1500-2000 K MEZOSFERA sięga do 80-85 km, temperatura  spada  do  -70/-900C,  bardzo  rozrzedzone  powietrze temperatura ozon  2 ozonosfera  Pomiary wykonywane w 2007 roku na stacji aerologicznej w Legionowie (Polska) – zawartość ozonu wyraŜona poprzez ciśnienie cząstkowe, linie ciągłe i wartości w ramce – całkowita zawartość ozonu w całym profilu wyraŜona w D 1 dobson (DU – Dobson Unit ) = wynosząca 0,001 cm grubość warstwy ozonu zawartego w pionowym słupie powietrza o podstawie 1 cm2 i sprowadzonego do warunków umownych (P=1013 hPa, T = 273 K) .  np. liczba 320 D oznacza grubość warstwy ozonu 3,2 mm Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska G.M.B. Dobsona, wynalazcy spektrofotometru, słuŜącego do pomiarów ozonu. (KoŜuchowski, 1995) 3 ozon stratosferyczny – czym jest i jak powstaje triada tlenowa O 3 – ozon (gr. odzon – pachnący) O2 + hvλ

(…)

…) charakteryzująca się
zawartością ozonu poniŜej 220 D
W latach 1980-1995 rosła w tempie ok. 1,5 mln km2/rok.
Od roku 1995 obserwować moŜna pewne symptomy stagnacji.
7
zmiany zawartości ozonu nad półkulą południową 1
W latach 1980 – 2000
obserwuje się:
• trend spadkowy zawartości
ozonu w stratosferze (wartości
minimalne z 200 D do 100 db)
• trend wzrostowy powierzchni
o bardzo niskiej koncentracji
ozonu
W 2005 roku – pierwsze
symptomy „zabliźniania się
dziury ozonowej”
8
zmiany zawartości ozonu nad półkulą południową 2
9
hipoteza 1 – ozonosfera a dynamika atmosfery
Zgodnie z tą hipotezą zmniejszanie się warstwy
ozonowej jest zjawiskiem sezonowym.
Zachodzi co roku w październiku, na początku
polarnej wiosny (na Antarktydzie) kiedy ruch
wznoszący przenosi ubogie w ozon masy
powietrza z troposfery do stratosfery…
… się w
fazach aktywności słonecznej.
Wg róŜnych źródeł zmiany te szacuje się na poziomie od 3 % (1973, H.K.Paetzold) do 6,5 %
(1980, N. Natarajan).
11
hipoteza 3 - ozonosfera a freony
Związek pomiędzy
koncentracją
freonu (chloru) w
atmosferze a
zanikiem ozonu (1991)
Cl
Cl
C
F
F
Profil produkcji i zastosowania freonów
(Marks, 1992)
W 1928 roku chemicy koncernu General Motors
zsyntetyzowali substancje o nazwach…
… się efektywne.
Modele klimatyczne wskazują, Ŝe
regeneracja ozonu do stanu z roku 1980
powinna nastąpić około 2040 roku w
Arktyce o około 2065 roku na
Antarktydzie. W obszarach pozapolarnych
– w połowie XXI wieku.
Źródło: Walker i in., J. Geophys. Res.,
105, 14,285-14,296, 2000; diagram:
Gian-Kasper Plattner (Univ. of Bern, UCLA)
18

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz