Otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie - strona 1 Otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie - strona 2 Otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Otoczenie przedsiębiorstwa. Ogniwa systemu finansowego :
Przedsiębiorstwo
Państwo
Banki
Ubezpieczycieli
Gospodarstwa domowe
Charakterystyka strumieni pieniężnych :
Strumienie ekwiwalentne (rynkowe) :
Są regulowane przez mechanizmy rynkowe
Ceny są wyznaczane zgodnie z relacjami popytu i podaży
Wydatek pieniężny jednej ze stron jest powiązany z wzajemnym świadczeniem drugiej ze stron, która otrzymuje przychód
Strumienie redystrybucyjne (transferowe) :
Nie są regulowane przez mechanizmy rynkowe, lecz przez akty normatywne
Wydatek pieniężny jednej ze stron nie wiąże się bezpośrednio z wzajemnym świadczeniem drugiej ze stron
Strumienie kredytowe :
Przychody i wydatki kredytowe (III grupa strumieni wyodrębnionych w oparciu o kryterium przedmiotowe obejmuje przychody i wydatki, które są związane z operacjami kredytowymi banków. Wszystkie pozostałe operacje pożyczkowe Np . prywatne pożyczki pieniężne udzielane przez osoby fizyczne traktowane są jako transfery ).
Przychody kredytowe - przychody pieniężne osiągane przez niebankowe jednostki gospodarujące, które zadłużają się w bankach.
Wydatki kredytowe - to wydatki tych jednostek, które są związane z zapłatą poprzednio wykorzystanych kredytów bankowych.
Otoczenie :
Otoczenie podmiotu gospodarczego może być definiowane w różny sposób i klasyfikowane według różnych kryteriów
Otoczenie przedsiębiorstwa - to zespół czynników wpływających na jego działanie. W literaturze przedmiotu najogólniejszy podział otoczenia jednostki gospodarczej to podział na makrootoczenie i mikrootoczenie.
Makrootoczenie :
Otoczenie ekonomiczne
Polityczne i prawne
Demograficzne
Technologiczne
Oraz społeczno-kulturowe
Otoczenie ekonomiczne - definiuje się je jako:
Czynniki, które wynikają z określonego rozwoju ogólnogospodarczego, zarówno międzynarodowego jak i krajowego
Oraz czynniki wynikające z sektora, w którym działa firma
Rozwój ogólnogospodarczy :
Stan koniunktury gospodarczej
Kształtowanie się stóp procentowych na rynku
Poziom inflacji
Wydatki na rozwój sektora publicznego
Wskaźniki wzrostu ekonomicznego danego sektora jak i całej gospodarki
Siłę nabywczą ludności itd.
Otoczenie polityczno-prawne :
Podmiotem tworzącym ramy tego otoczenia jest:
Państwo
Oraz jego organy ustawodawcze
Ustawodawstwo ponadnarodowe (Unia Europejska)
Otoczenie demografic zne - cechy charakterystyczne to struktura ludności ze względu na:


(…)

… - ekonomiczna wartość dodana na koniec okresu t
WACCt - średni ważony koszt kapitału przedsiębiorstwa odpowiadający warunkom w okresie t
Ekonomiczną wartość dodaną przedsiębiorstwa obliczyć można przy pomocy dwóch równoważnych formuł:
EVAt = (ROICt - WACCt) × ICt-1
EVAt = NOPATt - WACCt × ICt-1
EVAt - ekonomiczna wartość dodana na koniec okresu t
ROICt - stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego w operacje przedsiębiorstwa na koniec okresu t.
WACCt - średni ważony koszt kapitału odpowiadający warunkom w okresie t.
ICt-I - kapitał zainwestowany w operacje przedsiębiorstwa na początek okresu t.
NOPATt - zysk operacyjny netto po opodatkowaniu na koniec okresu t
Formuła pierwsza:
Ukazuje, że ekonomiczna wartość dodana ukazuje kwotowo wyrażony stopień pomnożenia kapitału ponad koszt jego pozyskania.
Stopień pomnożenia…
… tylko kiedy podmiot gospodarczy decyduje się na zasilanie z kapitałów obcych.
Przesłanką tego ryzyka jest dywersyfikacja ryzyka operacyjnego.
Czynniki mające dodatni wpływ:
Rozwój systemu ulg inwestycyjnych
Wzrost wielkości dochodu narodowego
Wzrost poziomu eksportu
Wzrost produkcji przemysłowej
Wzrost popytu na ofertę przedsiębiorstw produkcyjnych
Spadek cen nośników energii
Spadek poziomu inflacji
Obniżenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz