Ośrodki pomocy spolecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ośrodki pomocy spolecznej - strona 1 Ośrodki pomocy spolecznej - strona 2

Fragment notatki:


1. Wykłady
Rodzaje placówek Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Placówka zapewniająca całodobową opiekę oraz zaspokajająca niezbędne potrze by bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne, na poziomie obowiązującego standardu. Opieka jest zapewniana osobom, które kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy z uwagi na: wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną, warunki mieszkaniowe i materialne.
Na terenie województwa warszawskiego funkcjonują Domy Pomocy Społecznej, które podlegają:
* Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej,
* Wydziałowi Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego (Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze),
* resortom: Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Łączności
* Polskiej Akademii Nauk, Związkowi Artystów Scen Polskich, Centralnej Dyrekcji Okręgowej PKP,
* Kościołowi Katolickiemu lub innym kościołom, Zgromadzeniom Zakonnym,
* organizacjom pozarządowym,
* osobom prywatnym.
Skierowania do domów prowadzonych i finansowanych przez wojewodę lub inne podmioty, z którymi wojewoda podpisał umowę, wydaje Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej (00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 44, tel. 41-20-83 do 86 wew. 229) po otrzymaniu dokumentów z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wymagane dokumenty:
pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, wywiad środowiskowy, opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca stopnia sprawności psychofizycznej osoby zainteresowanej, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie psychologa lub psychiatry (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi), decyzja o przyznanych świadczeniach, zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do domu na ponoszenie opłat za pobyt.
Skierowania do pozostałych Domów wydają właściwe organy prowadzące.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pobytu
Placówka samorządowa Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniająca całodzienną opiekę, posiłki. W DDPS prowadzone są zajęcia rekreacyjne, kulturalne, a także rehabilitacyjne. Placówka ma charakter lokalny, zasady funkcjonowania i odpłatność ustalane są przez gminę. Skierowanie do DDPS wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania.
Środowiskowy Dom Samopomocy
Placówka mająca na celu stworzenie oparcia społecznego oraz zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w codziennym życiu, zwłaszcza w stosunkach z otoczeniem, problemy z zatrudnieniem oraz ze sprawami bytowymi. W placówce zapewniona jest opieka w ciągu dnia, prowadzone są zajęcia teraputyczne i rehabilitacyjne, organizowane są grupy wsparcia i samopomocy. Zapewnione jest wyżywienie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz