Osoby prawne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osoby prawne- opracowanie - strona 1 Osoby prawne- opracowanie - strona 2 Osoby prawne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Osoby prawne
Nabywają osobowość prawną z mocy ustawy (i bez potrzeby rejestracji) lub na podstawie wpisu do Rejestru. Tworzone są w różnych celach. Dla części z nich celem jest działalność gospodarcza. To są przedsiębiorstwa z krwi i kości - banki, przedsiębiorstwa państwowe, spółki kapitałowe. Dla innych działalność gospodarcza jest tylko jednym z wielu celów - spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki badawczo-rozwojowe. Dla innych z założenia działalność gospodarcza nie jest celem, ale mogą ją prowadzić jako uboczną w stosunku do działalności głównej - stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, związki wyznaniowe, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego.
Cezary Krosikowski - na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wyodrębnił 2 grupy osób prawnych, które mogą stać się przedsiębiorstwem:
osoby prawne, które stają się nimi po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS - banki, spółki kapitałowe, spółdzielnie
osoby prawne, które uzyskują osobowość prawną na podstawie wpisu do innego rejestru niż rejestr przedsiębiorców - związki wyznaniowe.
Działalność gospodarczą mogą też wykonywać Skarb Państwa czy Gmina, choć nie podlegają wpisowi do rejestru.
Spółki osobowe
Nie mają osobowości prawnej, ale mają cechy osób prawnych - mogą zaciągać zobowiązania.
Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
a którym ustawy szczególne przyznają zdolność prawną:
- pomimo wydzielonego majątku nie wykonują działalności gospodarczej we własnym imieniu i nie ponoszą ryzyka gospodarczego.
Są to - zakłady budżetowe, oddziały i filie przedsiębiorstw, spółdzielni, spółek.
One korzystają z osobowości prawnej innego podmiotu - dlatego nie są przedsiębiorcami. Za przedsiębiorstwo mogą być gdy uznane, gdy odrębna ustawa przyzna im możliwość wykonywania działalności gospodarczej.
Obowiązki przedsiębiorcy
Określa je Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej w rozdziale II. Art. 14 - mówi o obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
1. Przedsiębiorstwa dokonują wpisu w:
KRS (20.08.1997 r. - (Ustawa o KRS weszła w życie 01.01.2001 r., ewidencja o działalności gospodarczej prowadzonej w gminie
Przedtem były różne rejestry) (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej)
Rejestr przedsiębiorstw
Rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych i fundacji


(…)

… NIP-u
Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów, słusznych interesów konsumentów
Respektowanie warunków wykonywania działalności gospodarczej - ochrony moralności publicznej, ochrony środowiska, ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy
Poszanowanie uprawnień zawodowych przy wykonywaniu pewnych rodzajów działalności gospodarczej (kwalifikacje)
Zapewnienie, by tylko osoby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz