Osad czynny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osad czynny-opracowanie - strona 1 Osad czynny-opracowanie - strona 2 Osad czynny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

10. Omów charakterystyczne parametry technologiczne oczyszczania osadem czynnym.
Wiek osadu (najważniejszy parametr, decyduje o efektach). Jest to średni czas przebywania kłaczków
osadu czynnego w układzie (wynosi 1 ÷ 40 d).
WO 
Mx V x

,d
x
x
Wiek osadu przyjmuje się zależnie od niezbędnych efektów oczyszczania ścieków. Przyjmując
odpowiednio długi wiek osadu oprócz dobrych efektów usuwania związków organicznych, można
utlenid azot amonowy do azotanów (nitryfikacja).
Wiek osadu
xI  QO  xI ,O , gsmo / d
xI,o – stężenie w dopływie zawiesin organicznych biologicznie nierozkładalnych, gsmo/m3
Stężenie osadu w KOCZ
x  xB  xI  xmin , gsm / m3
x = 2000 ÷ 5000 gsm/m3 (najczęściej ok. 3000)
xB – stężenie biomasy osadu czynnego, gsm/m3, gsmo/m3, gChZT/m3
xI – biologicznie nierozkładalne zawieisny organiczne pochodzące z oczyszczonych ścieków,
gsm/m3,gsmo/m3,gChZT/m3
xmin – zawiesiny mineralne pochodzące z oczyszczanych ścieków, gsm/m3
Masa osadu w KOCZ
M x  V  x  WO  x, gsm, kgsm
Objętośd KOCZ
V
M x WO  x 3

,m
x
x
Czas przetrzymania ścieków w KOCZ
T
V
,h
Qh
T = kilka do kilkanaście (kilkadziesiąt) godzin (zależnie od WO i przyjmowanego x).
Nie powinien byd krótszy o ok. 3h
Obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeo określa ilośd zanieczyszczeo organicznych (BZT5)
doprowadzanych do KOCZ w jednostce czasu (d) na jednostkę masy osadu w komorze (sm).
Oł 
Qd  S BZT5
Mx

ŁBZT5
Mx
, gBZT5 / gsm  d
Oł 
ŁBZT5
WO  x
, gBZT5 / gsm  d
Jest to parametr, którego wartośd jest wynikiem przyjęcia określonego wieku osadu (WO).
Obciążenie objętości komory ładunkiem zanieczyszczeo. Określa ilośdzanieczyszczeo
doprowadzanych do KOCZ w jednostce czasu w przeliczeniu na 1 m3 objętości KOCZ.
OK 
Qd  S BZT5
V

ŁBZT5
V
, gBZT5 / m3d
Jest to parametr wynikowy, zależny od przyjętej objętości KOCZ (V), która zależy od przyjętego wieku
osadu i stężenia osadu w KOCZ (V=WO·∆x/x).
OK 
ŁBZT5
WO  x
OK  Oł  x
x
Indeks osadu
Charakteryzuje zdolnośd zawiesin osadu czynnego do sedymentacji w osadniku wtórnym.
IO 
Vos
, ml / gsm, cm 3 / gsm
x
Vos = objętośc osadu po 30 min zagęszczaniu w 1 litrowym cylindrze, ml/l, cm3/l
x = stężenie osadu w cylindrze przed zagęszczaniem, g/l
Stopieo recyrkulacji osadu α

QR
Qo
(0,25 ÷ 1) (25%÷100%)
Im IO mniejszy tym α może byd mniejsze.
Im mniejsze α tym mniejsze koszty pompowania.
Zbyt małe α to osad gromadzi się w osadniku wtórnym.
Stężenie osadu recyrkulowanego.
Osad w leju osadnika wtórnego może zagęścid się ok. 2 ÷ 4 krotnie w stosunku do stężenia w KOCZ
(x).Uzyskanie xR zależy od przyjętego stopnia recyrkulacji α:
xR  x(1 
1

), gsm / m3
Objętośd osadu nadmiernego QN
W ilości QN (m3/d) o stężeniu xR (gsm/m3) musimy
odprowadzid cały przyrost w układzie (∆x, gsm/d)
pomniejszony o ilośd osadu odprowadzanego z układu jako
zawiesiny pozostałe w odpływie z osadnika wtórnego
(~ Qo · xe, gsm/d).
Rzędu 1 ÷ kilku %
QN 
x  Qo xe 3
,m / d
xR
(QN / Qo ) 
xo / Qo  xe
xR ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz