projekt technologiczny oczyszczalni ścieków komunalnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
projekt technologiczny oczyszczalni ścieków komunalnych - omówienie - strona 1 projekt technologiczny oczyszczalni ścieków komunalnych - omówienie - strona 2 projekt technologiczny oczyszczalni ścieków komunalnych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław, Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Rok akademicki: ĆWICZENIE PROJEKTOWE
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
2
Prowadzący ćwiczenia: Wykonała:
Nr albumu: Rok: Kierunek: Grupa: I CZĘŚĆ OPISOWA
1.Wstęp
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny oczyszczalni ścieków komunalnych dla danych określonych w temacie ćwiczenia.
1.2 Zakres opracowania
Zakres ćwiczenia projektowego w części obliczeniowej obejmuje:
- ciąg ściekowy:
- opracowanie bilansu ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń,
- obliczenie niezbędnego stopnia oczyszczania ścieków,
- dobór procesów i operacji jednostkowych - schemat technologiczny (procesowy) i schemat przepływu ścieków,
- dobór urządzeń i obliczenia technologiczne,
- ciąg osadowy:
- opracowanie bilansu suchej masy i objętości osadów,
- dobór procesów i operacji jednostkowych - schemat technologiczny (procesowy) i schemat przepływu osadów,
- dobór urządzeń i obliczenia technologiczne,
Część graficzna obejmuje:
- plan sytuacyjny oczyszczalni,
- profile po drodze przepływu ścieków i osadów.
1.3 Podstawa opracowania
Podstawą niniejszego opracowania jest temat ćwiczenia projektowego wydany przez prowadzącego w dniu 02 października 2012 roku.
II CZĘŚĆ OBLICZENIOWA
2. Obliczenie charakterystycznych wartości natężeń przepływu ścieków dopływających do oczyszczalni
2.1 Nominalne natężenie przepływu
Obliczenia natężeń przepływu wykonano metodą wskaźników szczegółowych, wg równania:
QNOM = Qb + Qp + Qzup + Qinf. + Qop.+ Qfek.
gdzie:
QNOM -
obliczeniowa średniodobowa ilość dopływających ścieków, m3/d
Qb -
obliczeniowa średniodobowa ilość ścieków bytowych (dawniej bytowo-gospodarczych), m3/d
Qp -
obliczeniowa średniodobowa ilość ścieków z zakładów przemysłowych, m

(…)

…. Odległości między rzędami wynoszą 1,00 m a miedzy dyfuzorami w każdym z rzędów ok. 0,91 m.
W celu zwiększenia elastyczności technologicznej bloku osadu czynnego projektuje się wyposażenie części komór anoksycznych w dodatkowy ruszt do napowietrzania, który umożliwi w okresie bardzo niskich temperatur wydłużenie czasu nitryfikacji kosztem zmniejszenia czasu denitryfikacji. 12. Dobór osadników wtórnych…

30,7
1478
58,8
4
N-NH4 32
785
0
0
785
31,2
5
Pog 10
245
0,50
0,3
245,3
9,8
6
Zawiesiny
176
4317
50,0
30,7
4347,7
172,9
7
tłuszcze
382
9371
0,0
0
9371
372,7
8
zasadowość
35,0
859
1000
613
1472
58,5
Obliczenie stężenia zanieczyszczeń mieszaniny ścieków dopływających do bloku biologicznego: 8. Obliczenie komór osadu czynnego układu A2O wg ATV - DVWK - A 131 P
8.1 Obliczenie wskaźnika denitryfikacji
Wskaźnik denitryfikacji określa ile denitryfikowanego azotu przypada na 1 g usuwanego BZT5. Gdy wartość WD > 0,15, oznacza to, że jest zbyt mało związków organicznych i należy rozważyć usunięcie z układu osadników wstępnych i/lub dawkowanie zewnętrznego źródła węgla w postaci metanolu lub innych dostępnych preparatów.
gdzie:
ND - ilość azotu do denitryfikacji, g N/m3 BZT5us - BZT5 usuwane w komorach osadu…
… N/m3].
Warunkiem umożliwiającym obliczenie zapotrzebowania tlenu na nitryfikację azotu amonowego jest sporządzenie bilansu azotu wg wytycznych podanych poniżej:
- azot na dopływie do bloku osadu czynnego:
NTKN = Nog = 58,8 g N/m3,
NNH4 = 31,2 g N/m3,
NNO3 = 0 g N/m3,
NNO2 = 0 g N/m3,
Norg. = 58,8 - 31,2 = 27,6 g N/m3,
- azot wbudowany w biomasę osadu czynnego i odprowadzany z osadem nadmiernym:
NB…
… na amonifikację azotu organicznego wynosi:
3,57 g CaCO3/g Norg· 27,6 g Norg/m3 · 1,025 · 24530 m3/d = 2477 kg CaCO3/d
10.2.2 Asymilacja azotu
Ilość azotu wbudowana w biomasę NB = 11,5 g N/m3. Ubytek zasadowości z uwagi na asymilację azotu wynosi :
3,576 g CaCO3/g NB · 11,5 g N/m3 · 1,025 · 24530 m3/d = 1034 kg CaCO3/d
10.2.3 Nitryfikacja azotu amonowego
Ilość azotu wbudowana w biomasę osadu czynnego:
11,5 g N/m3…
… ulegnie zmianie w stosunku do składu określonego w kolumnie 8 Tabeli 9 tylko w zakresie wskaźników BZT5 i ChZT. Pozostałe stężenia i wskaźniki zanieczyszczeń nie ulegną zmianie, gdyż stosowany preparat zawiera tylko węgiel organiczny (nie zawiera azotu, fosforu, zawiesin itp.).
Po zastosowaniu zewnętrznego źródła węgla skład ścieków dopływających do bloku biologicznego będzie następujący:
BZT5 : 271,5 g…

0
0
0
10,5
0,4
13
Fenole -
0,5
10,5
0
0
0
10,5
0,4
14
Fluorki 5
105
0
0
0
105
4,3
3.2 Obliczenie równoważnej liczby mieszkańców
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137, poz. 984, z późn…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz