Organy przedsiębiorstwa państwowego - Rada pracownicza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy przedsiębiorstwa państwowego - Rada pracownicza  - strona 1 Organy przedsiębiorstwa państwowego - Rada pracownicza  - strona 2 Organy przedsiębiorstwa państwowego - Rada pracownicza  - strona 3

Fragment notatki:

ORGANY PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO Organami przedsiębiorstwa państwowego są: ogólne zebranie pracowników (delegatów); rada pracownicza; dyrektor przedsiębiorstwa.
Zarówno ogólne zebranie pracowników (delegatów), jak i rada pracownicza są równocześnie organami przedsiębiorstwa i organami samorządu załogi przedsiębior­stwa. Do samorządu załogi należy stanowienie w istotnych sprawach przedsiębiorstwa, wyrażanie opinii, podejmowanie inicjatywy i zgłaszanie wniosków oraz sprawowanie kontroli działal­ności przedsiębiorstwa.
Ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa (lub zakładu w przedsiębior­stwie wielozakładowym) jest formą bezpośredniego uczestniczenia załogi w zarzą­dzaniu przedsiębiorstwem. W przedsiębiorstwach lub zakładach, w których załoga przekracza 300 pracowników, funkcje ogólnego zebrania pełni zebranie delegatów, wybieranych na 2 lata w powszechnych, bezpośrednich, równych wyborach w głoso­waniu tajnym. Ogólne zebranie (lub zebranie delegatów) odbywa posiedzenia co naj­mniej dwa razy w roku. Ogólne zebranie spełnia szereg funkcji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, i to nie tylko opiniodawczych, lecz również stanowiących o istotnych sprawach przed­siębiorstwa. Ma ono prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach do­tyczących przedsiębiorstwa. Wśród kompetencji o charakterze stanowiącym wymienić należy min. uchwalanie na wniosek dyrektora statutu przedsiębiorstwa, podejmowa­nie uchwał w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi, dokonywanie rocznej oceny działalności rady pracowniczej i dyrektora oraz wyrażanie zgody na zawarcie z określoną osobą fizyczną lub prawną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem. Rada pracownicza składa się z 15 członków (jeżeli statut nie ustala innej liczby członków). Wybierana jest przez ogół pracowników. Kadencja jej trwa 2 lata. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje pracownikom, którzy nie przepracowali 2 lat oraz pracownikom pełniącym określone funkcje kierownicze (np. dyrektorowi, jego za­stępcom, głównemu księgowemu, radcy prawnemu). Rada pracownicza odbywa po­siedzenia co najmniej raz na kwartał. Ze swego grona rada pracownicza wybiera prezydium.
Kompetencje rady pracowniczej są szerokie i mają charakter trojaki: stanowiący, opiniodawczy i kontrolny. Do kompetencji stanowiących należą m.in. kompetencje w zakresie podejmowania uchwał co do łączenia, podziału i likwidacji przedsiębiorstwa, powoływania i odwoływania dyrektora. Gdy dyrektora odwołał organ założycielski, radzie pracowniczej w szeregu wypadków przysługuje sprzeciw od takiej decyzji.
Opinie może rada pracownicza wydawać we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa. W licznych wypadkach ustawa nakłada na właściwe organy obo­wiązek zasięgania opinii rady. Szerokie są wreszcie uprawnienia kontrolne rady pra­cowniczej, które obejmują m.in. analizę sprawozdania rocznego i bilansu, analizę wykonania umów, analizę sprawozdań dyrektora itd.


(…)

… nie naruszają uprawnień samorządu załogi. Organy samo­rządu mają określony ustawą zakres uprawnień, podejmują w tym zakresie uchwały, których wykonanie jest obowiązkiem dyrektora. Jednak zwierzchnikiem służbowym pracowników jest dyrektor, toteż zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa polecenia służbowe w przedsiębiorstwie mogą być wydawane tylko przez dyrektora lub upoważnionych przez niego pracowników…
… państwowego nastąpić może w wyniku upadłości. Postępowanie upadłościowe zostaje wszczęte w wyniku niewypłacalności przedsię­biorstwa, gdy jego aktywa nie wystarczają na pokrycie należności. Postępowanie to jest sformalizowane, toczy się pod nadzorem sądu, a prowadzone jest przez wyzna­czonego przez sąd syndyka upadłości.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz