Przedsiębiorstwo państwowe - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo państwowe - omówienie (II sem) - strona 1 Przedsiębiorstwo państwowe - omówienie (II sem) - strona 2 Przedsiębiorstwo państwowe - omówienie (II sem) - strona 3

Fragment notatki:

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO
Regulowana jest przez przepisy należące do różnych gałęzi prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego itp.
ZASADY DZIAŁALNOŚCI:
- przed. pań. działa w sposób samodzielny, samorządny i samofinansujący.
- by przed. pań. działało na zasadach racjonalnej gospodarki, samofinansowania oraz rachunku ekonomicznego powinny być dal swej skuteczności oddziaływania sprzężone z maksymalizacja wyniku finansowego i z oceną działalności przedsiębiorstwa na podstawie tego wyniku.
-przed. pań. prowadzi rachunkowość i na tej podstawie sporządza bilans swej działalności.
-jeżeli przed. pań. prowadzi działalność ze stratami, dyrektor ma obowiązek zgłosić ten fakt radzie pracowniczej, bankowi finansującemu oraz organowi założycielskiemu.
-przed. pań. może zmienić zakres swej działalności i podjąć działalność także w dziedzinie nieprzewidzianej w akcie o jego utworzeniu.
WYSTĘPOWANIE W OBROCIE
Przedsiębiorstwo państwowe występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. Wykonuje własne, a nie cudze prawa i obowiązki, a więc w zależności od rodzaju czynności prawnej samo nabywa lub zbywa prawo do rzeczy, świadczeń usług, itp. Skutki prawne i gospodarcze tego działania lub zaniechania obciążają przed. pań. PRZEKSZTAŁCENIE I LIKWIDACJA PRZED. PAŃ.
Przed podjęciem decyzji o połączeniu, podziale lub likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, organ założycielski przeprowadza postępowanie przygotowawcze. W tym celu powołuje odpowiedni zespół przygotowawczy. Zadaniem zespołu jest sporządzenie opinii co do konieczności przeprowadzenia zamierzonych zmian organizacyjnych. Z kolei projekt dokonania połączenia, podziału lub likwidacji przedsiębiorstwa powinien być przedstawiony-w celu uzyskania opinii-ogólnemu zebraniu pracowników lub radzie pracowniczej przedsiębiorstwa oraz związkom zawodowym działającym w przedsiębiorstwie. Opinia tych organów może zawierać propozycje wyjścia z trudnej sytuacji gospodarczej. Połączenie przedsiębiorstw państwowych oraz ich podział mogą nastąpić w wypadku, gdy przemawiają za tym wymierne i trwałe korzyści ekonomiczne lub organizacyjne. Także minister może podejmować decyzje w sprawie podziału przedsiębiorstwa, jeśli byłoby to uzasadnione lepszym wykorzystaniem środków produkcji oraz poprawą efektywności przedsiębiorstwa. Inicjatywa może pochodzić od -tego ministra, -organu założycielskiego, -rady pracowniczej, -kierownika. Od decyzji przysługuje sprzeciw.
LIKWIDACJA MOŻE NASTĄPIĆ GDY:
-przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą ze stratą w ciagu kolejnych sześciu miesięcy


(…)

… przedsiębiorstwa i wyznacza reprezentanta upadłego, a organy samorządu załogi przeds. ulegają rozwiązaniu z mocy prawa. Jeżeli upadłość ogłoszono wobec przeds. w likwidacji, postępowanie likwidacyjne ulega zawieszeniu z dniem ogłoszenia o wszczęciu postępowania upadłościowego, a z dniem ogłoszenia upadłości ulega umorzenie z mocy prawa. Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym
Nadzór sprawuje organ założycielski…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz