Organy przedsiębiorstwa państwowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy przedsiębiorstwa państwowego - strona 1 Organy przedsiębiorstwa państwowego - strona 2

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron.
Organy przedsiębiorstwa państwowego dyrektor PP → zarządza i re­prezentuje je na zew .; kompetencje określone zarówno ogólnie (domniemanie kometencji; podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność) oraz szczegółowo (opracowanie statutu, ustalanie re­gulaminu, prawo wnoszenia sprzeciwu); powołanie → rada pracownicza , a org. zał. tylko w nowotworzonych i w PP użyt. publ .;
w drodze konkursu , a powołanie bez konkursu jest nieważne;
czas - na 5 lat lub nieokreślony ; akt powołania = źródło nawiązania stosunku pracy; odwołanie → przez radę pracowniczą za zgodą org. zał. (inaczej nieważne); przez org. zał. tam gdzie powołuje oraz np. w razie powierzenia zarządzania P os. fiz./pr; ustanowienia zarządu komisarycznego; likwidacji; decyzja powołanie/odwołanie przez org. zał. → sprzeciw rady pracowniczej ; powierzenie zarządzania zarządcy (os. fiz./pr.) przez org. zał. w drodze umowy o zarządzanie P (char. umowy starannego działania, a nie rezultatu); strony - SP (reprezentowany przez org. zał.) i zarządca ; czas - min. 3 lata ; skutek objęcia obowiązków → ex lege rozwiązanie sam. załogi i odwołanie dyr. , a kompetencje organów P przejmuje zarządca; ogólne zebranie pracowników → to organ PP jako os. pr. oraz organ sam. załogi ; forma bezpośredniego uczestnictwa załogi w zarządzaniu P; w razie ponad 300 pracowników (P jednozakładowe/zakład w P wielozakladowym) - zebranie delegatów (kadencja 2 lata, wybory powszechne, bezpośrednie i równe, głosowanie tajne); liczba w statucie; kompetencje : stanowiące → dot. spraw z ustawy o sam. załogi PP , np. w sprawach statutu P, statutu załogi, podziału zysku załogi, rocznej oceny rady pracowniczej i dyrektora; opiniodawcze → sprawy dot. P (czyli w każdej sprawie zw. z dział. P); rada pracownicza → organ PP jako os. pr. oraz organ sam. załogi ; czynne prawo wyborcze - każdy pracownik, niezależnie od stażu; bierne prawo wyborcze - staż 2 lata w tym PP (chyba, że nowotworzone) → nie : dyr.; vice, główny księgowy; kierownik zakładu i jego vice; max 2 kadencje ( 2 lata ); szczególna ochrona stosunku pracy - nie można rozwiązać bez zgody rady w czasie trwania i w rok po; kompetencje : stanowiące → m.in. uchwały w spr. inwestycji ; zgoda na utworzenie/przystąpienie P do spółki handlowej ; zby­wanie środków trwałych = stałego użytku P ; zgoda na darowiznę ; zgoda na oddanie środków trwałych do korzystania ; opiniodawcze → zw. z dział. P, szczególnie istotne te, które są obowiązkowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz