Organizacje międzynarodowe - wykład - Reforma ONZ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - wykład - Reforma ONZ - strona 1 Organizacje międzynarodowe - wykład - Reforma ONZ - strona 2 Organizacje międzynarodowe - wykład - Reforma ONZ - strona 3

Fragment notatki:

Reforma ONZ
Mnogość i intensywność konfliktów, które w ostatnich latach obserwujemy na arenie międzynarodowej ukazuje słabość i nie przygotowanie ONZ do radzenia sobie z problemami współczesnego świata. Taka sytuacja pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia gruntownych reform w strukturach Organizacji. Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan w 1997 roku przedstawił program reform ONZ na lata 1997-2001. Planowany zakres reorganizacji i przyszłościową wizję ONZ zawarł w Raporcie Milenijnym zatytułowanym „ My, ludy-rola Narodów Zjednoczonych w XXI wieku” oraz w „ Wzmocnienie Narodów Zjednoczonych: plan dalszych zmian” w których wezwał państwa członkowskie do zaangażowania się w plan działania, mający na celu położenie kresu ubóstwu, nierówności, poprawę poziomu edukacji, ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, ochronę środowiska oraz zmniejszenie zagrożenia ludzi konfliktami i przemocą. Zgodnie z raportami przyszłe reformy miały zapewnić większą spójność i koordynację działań poszczególnych departamentów i funduszy NZ, skupiając ich uwagę na określonych priorytetach. Reformy miały również unowocześnić system informatyczny, zmodernizować komunikację między centralą a oddziałami terenowymi oraz zacieśnić współpracę z organizacjami pozarządowymi. Kolejnym problemem, z jakim miała się zmagać Organizacja była trudna sytuacja finansowa. Przewidziano tu znaczne ciecia w kosztach administracyjnych, skrupulatne planowanie i efektywne wykorzystanie budżetu. Reformy zainicjowane przez Sekretarza Generalnego Kofi Annana mają na celu zmianę niekorzystnego wizerunku, jaki od jakiegoś czasu towarzyszy ONZ. Sekretarz dąży do stworzenia nowej opinii kreującej ONZ na organizację przyjezdną każdemu człowiekowi. Wdrażając proces reform zaznaczył, iż jest to proces długofalowy a poszczególne zmiany są częścią pewnej całości. W raporcie dotyczącym zmian mających wzmocnić Organizację zawarł ogólne wytyczne reform tj.: - skupienie całej aktywności na priorytetowych zadaniach; - alokacja zasobów zgodnie z tymi zadaniami; - Organizacja odpowiadająca na potrzeby państw członkowskich; - rozwijanie współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami NZ; - Organizacja i jej ludzie: inwestycja w doskonałość; Opierając się na powyższych wytycznych reformę ONZ rozpoczęto od zmodernizowania struktury wewnętrznej grupując departamenty, programy i fundusze w cztery przedmiotowe działy: - Pokój i bezpieczeństwo; - Sprawy humanitarne; - Rozwój; - Sprawy ekonomiczne i społeczne; Ustanowiono jednocześnie powiązany z Sekretariatem Komitet Wykonawczy w skład, którego weszli szefowie departamentów, programów i funduszy. Komitet miał za zadanie koordynować i nadzorować pracę każdego z działów zapewniając efektywność i spójność na najwyższych szczeblach ONZ. Kompleksowa reforma ONZ miała objąć: 1. Reorganizacje Głównych Organów ONZ;

(…)

… np. Tajwan. „Przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu. Procedury negocjacyjne na podstawie art. 12”, to dokument mający znaczenie interpretacyjne. Rada Ogólna otrzymuje wniosek w sprawie członkostwa i wstępnie rozpatruje kandydaturę. Grupa robocza prowadzi negocjacje i przedstawia rekomendacje Radzie Ogólnej lub Konferencji Ministerialnej. Podmiot kandydujący musi uzgodnić swoje prawa…
… działania i oceny pracy co pociągnęło za sobą redukcję kosztów ponoszonych przez Sekretariat. Ad 2. Reforma Operacji Pokojowych. W latach 90 - tych wraz z upadkiem żelaznej kurtyny, wyraźnie wzrosła liczba konfliktów lokalnych o charakterze wewnątrzpaństwowym. Jednocześnie zakończyła się trwająca ponad 50 lat rywalizacja pomiędzy mocarstwami pozwalając aktywnie włączyć się ONZ w rozwiązywanie konfliktów…
… za działania Janjawee. Rząd otrzymał 30 dni na rozbrojenie bojówek, a państwa członkowskie jak Irak czy Syria zostały zobowiązane do nałożenia embarga na broń do Sudanu.
Sekretarz Generalny został zobowiązany do złożenia raportu. Rezolucję przyjęto na podstawie art. 7. Rezolucja 1564 z 18 IX 2004r. Wskazała Unię Afrykańską jako organ, który przejmuje odpowiedzialność za konflikt w Darforze. Rezolucja 1591…
… na niebezpieczeństwo
2001 r. - casus foederis - kontekst Kosowa - użyty RAZ!
Aktualne cele NATO - koncepcja strategiczna 4 koncepcje ( w czasie zimnej wojny)
1949 r. - zasada odstraszania, wola wzmocnienia zdolności nuklearnych
1952 r. - (trwa wojna koreańska) dążenie do unicestwienia woli i zdolności ZSRR do prowadzenia wojny
1957 r. - koncepcja zmasowanego odwetu
1968 r. - zmiana koncepcji zmasowanego odwetu…
… z podstawowych celów UNESCO jest promowanie kultury pokoju i zrozumienia międzynarodowego poprzez edukację. Cel ten jest realizowany między innymi przez utworzenie w 1953 roku i stałe rozszerzanie Systemu Szkół Stowarzyszonych 3. UNICEF Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF powołano do istnienia w dniu 11 grudnia 1946 roku, jako organizację mającą doraźnie wspierać dzieci w krajach zniszczonych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz