Organizacje międzynarodowe - wykład - Organizacje Rządowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - wykład - Organizacje Rządowe - strona 1 Organizacje międzynarodowe - wykład - Organizacje Rządowe - strona 2 Organizacje międzynarodowe - wykład - Organizacje Rządowe - strona 3

Fragment notatki:

Viii. Organizacje międzynarodowe.
1. Pojęcie i rodzaje organizacji międzynarodowych.
Organizacje międzynarodowe - zrzeszenia państw, innych osób prawnych (najczęściej krajowych związków lub stowarzyszeń) lub osób fizycznych z różnych krajów, powołane do życia dla realizowania zadań określonych w statucie.
Podział na: 11) organizacje zrzeszające państwa - organizacja rządowe (Goverment Organizations - GO) - elementy składające się na nie: zrzeszenie się suwerennych państw w liczbie co najmniej trzech, zawarcie wielostronnej umowy międzynarodowej mającej charakter statutu, określenie w tej umowie celów i sposobów funkcjonowania organizacji, a w szczególności powoływanie organów o wyznaczonych kompetencjach. 12) organizacje zrzeszające inne osoby prawne lub osoby fizyczne, czyli organizacje pozarządowe (Non-Goverment Organizations - NGO); 21) organizacje regionalne; 22) organizuje uniwersalne.
Struktura organizacji międzynarodowych:
a) zebranie przedstawicieli wszystkich państw członkowskich noszące nazwę Zgromadzenia Ogólnego (np. ONZ), Konferencji Ogólnej (np. MOP), Kongresu (np. w Powszechnym Związku Pocztowym); organ zbiera się stosunkowo rzadko.
b) Rada lub Komitet zbierający się częściej;
c) organ administracyjny - Sekretariat lub Biuro.
Organizacje wyspecjalizowane ONZ łącznie z ONZ oraz autonomicznymi agencjami i funduszami ONZ tworzą "system Narodów Zjednoczonych" ("rodzina ONZ").
Najważniejsze organizacje wyspecjalizowane ONZ: - Powszechny Związek Pocztowy (1874r.), - Międzynarodowa Organizacja Pracy (1919r.), - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (1932r.), - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO), - Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), - Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO), - Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO-1982r.), - Międzynarodowy Fundusz Monetarny (IMF), - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), - Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłu (UNIDO), - Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA). Organizacje współpracujące i ważne:
- Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA)
- Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD - 1964r.) - Światowa Organizacja Handlu (WTO - 15 IV 1994r.) z siedzibą w Genewie.


(…)

… o Unii Europejskiej z Maastricht z 1992r. Współpraca w ramach trzech Wspólnot (Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - EWWiS, Europejska Wspólnota Energii Atomowej - Euratom, Europejska Wspólnota Gospodarcza - EWG - od 1993r. Wspólnota Europejska), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Współpraca Polityczna i Sądowa w Sprawach Karnych.
Organami UE są:
a) Rada Europejska - najwyższa…
… złożona z przedstawicieli państw członkowskich; podjęcie decyzji wymaga jednomyślności (z wyjątkiem spraw administracyjnych i proceduralnych),
b) komisje będące organami do spraw współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej, w 1950r. utworzono Komisję Obrony,
c) Sekretariat z siedzibą w Kairze.
Unia Afrykańska - 1999r. Konferencja Szefów Państw i Rządów Organizacji Jedności Afrykańskiej
… się na szczeblu ministrów lub ambasadorów
b) Zgromadzenie - parlamentarzyści państw członkowskich zasiadających w Zgromadzeniu Rady Europy
c) Agencja Kontroli Zbrojeń - na jej czele stoi dyrektor wyznaczony przez Radę i Sekretariat. Rada Nordycka - organizacja współpracy państw skandynawskich; podstawą uchwały parlamentów podjęte w 1952r.; w Radzie zasiadają przedstawiciele parlamentów i przedstawiciele rządów…
… spraw. Prezydent Trybunału jest wybierany spośród i przez sędziów na okres 3 lat.
f) Trybunał Obrachunkowy - 15 niezależnych osób, po 1 z każdego państwa członkowskiego, mianowanych przez Radę, kontroluje prawidłowość realizacji budżetu.
Rada Europy - umowa londyńska z 1949r.; jej zadaniem jest "osiągnięcie większej jedności między członkami w celu zabezpieczenia i urzeczywistnienia ideałów i zasad…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz