Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Polsce-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Polsce-opracowanie - strona 1 Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Polsce-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ORGANIZACJA ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W POLSCE
W Polsce wciąż jeszcze odpady komunalne, w tym i OWG w większości trafiają na składowisko. Praktyki te nie zależą od tego, czy OWG są zbierane selektywnie, czy nie. Jest jednak pilna potrzeba wprowadzenia w tym zakresie zmian.
Ograniczone miejsce na składowiskach, wzrastające koszty składowania, oraz po­trzeba dostosowania się do zapisów traktatu akcesyjnego zmuszają do ograniczania ilości składowanych odpadów. Poza oczywistym sposobem jakim jest ograniczenie powstawania odpadów, kolejnym krokiem w celu zmniejszenia ich ilości na składowi­sku jest selektywna zbiórka odpadów połączona z systemem instalacji do odzysku su­rowców, materiałów i energii. W Polsce OWG zbierane są często wraz z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innymi odpadami niebezpiecznymi.
W Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 (KPGO) za odpady wielkogabary­towe uznawane są meble i inne odpady dużych rozmiarów (poza zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym). Stanowią one około 5-8% w ogólnej masie odpadów komunalnych, jednakże duża objętość je wyróżnia na składowiskach. O niezauwa- żalności problemu wielkogabarytowych odpadów świadczy, iż KPGO 2010 nie przed­stawia konkretnego planu działania dotyczącego postępowania z tymi odpadami.
W KPGO wspomniano jedynie, że zakłady gospodarowania odpadów opcjonalnie powinny zapewniać zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych . Ze względu na niedoskonałości prawa, oraz organizujący się dopiero system zbiórki tych odpadów powstaje problem w scharakteryzowaniu odpadów wielkogabarytowych, bowiem w zależności od miasta oraz firmy zajmującej się zbiórką istnieją różne listy odpadów zaliczanych do wielkogabarytowych. Głównym problemem jest wspólne zbieranie ich wraz z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uporządkowania gospodarki OWG, należałoby doprowadzić do zapisania w dokumentach o randze usta­wy bądź rozporządzenia, jednoznacznej definicji OWG i oddzielenie ich raz na zawsze od odpadów EiE. Wspólne zbieranie odpadów utrudnia raportowanie ilości zebranych odpadów, stwarza możliwość uszkodzenia urządzeń EiE podczas czynności załadun­kowych oraz transportu co może niekorzystnie wpływać na środowisko. Poniżej za­prezentowano kilka przykładów zbiórki OWG.
Bardzo częstą formą informacji są komunikaty prasowe lub ogłoszenia umieszcza­ne w ogólnodostępnych miejscach o następującej treści: „Zbiórka opadów wielkogaba­rytowych odbędzie się w dniu ..., w godzinach ...”. Taki system komunikacji przy wciąż niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców nie pozwala na zwiększanie sku­teczności wprowadzanego selektywnego systemu odbioru odpadów. Jak wcze­śniej wspomniano, nawet prawo nie definiuje składu odpadów wielkogabarytowych, więc osoby odpowiedzialne za organizację zbiórki nie mogą wymagać od obywateli jasnej interpretacji przytoczonego wyżej komunikatu. Innym sposobem jest ustawianie specjalnego kontenera na OWG lub zezwolenie na wystawianie tych odpadów w wia­tach śmietnikowych.


(…)

… MPO, gdzie telefo­nicznie można zamawiać usługę w imieniu spółdzielni mieszkaniowej według zapotrze­bowania na odbiór.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz