Organizacja w otoczeniu - System wolnorynkowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja w otoczeniu -  System wolnorynkowy - strona 1 Organizacja w otoczeniu -  System wolnorynkowy - strona 2 Organizacja w otoczeniu -  System wolnorynkowy - strona 3

Fragment notatki:

2010-06-06 1 Organizacja w otoczeniu System gospodarczy Układ stosunków i organizacji, który kształtuje prawa i  regulacje rządzące działalnością gospodarczą,  determinuje prawa własności czynników produkcji,  rozdziela uprawnienia do podejmowania decyzji w  zakresie produkcji i konsumpcji, determinuje bodźce  motywujące różne podmioty gospodarcze, a w  ostateczności rozstrzyga kwestie: co, jak i dla kogo ma  być produkowane. Rodzaje systemów gospodarczych • tradycyjny – ludzie żyją zgodnie z odwiecznymi zwyczajami i  tradycjami, kwestie, co ma być produkowane, w jaki sposób i  jak rozdzielone, nie stanowią problemów ekonomicznych, • wolnorynkowy – większość czynników wytwórczych jest  własnością prywatną, decyzje podejmowane są w  przeważającej części na rynku. Oznacza to, iż konkurencyjne  rynki kierują zasoby tam, gdzie są one najefektywniej  wykorzystywane, • nakazowy (centralnie sterowany) – występuje  państwowa własność czynników wytwórczych, co związane  jest z centralnym podejmowaniem decyzji, które  przekazywane są jednostkom gospodarczym w formie  obowiązujących, szczegółowych planów gospodarczych. • mieszany – składa się zarówno z sektora publicznego, jak i  prywatnego. Większość gospodarek na świecie funkcjonuje  właśnie w tym systemie.  2010-06-06 2 System wolnorynkowy • Rynki, w których działanie państwo nie ingeruje • Kierując się własnym interesem jednostki  prowadzone są przez „niewidzialną rękę rynku” i  podejmują działania, które służą celom społeczeństwa  jako całości • Jednostki niepoddawane centralnemu kierowaniu  mogą tworzyć spójne społeczeństwo gospodarujące,  zdolne do podejmowania racjonalnych decyzji  alokacyjnych Gospodarka mieszana • Państwo i sektor prywatny współuczestniczą w  rozwiązywaniu problemów gospodarczych • Państwo kontroluje znaczną część produkcji za  pomocą podatków, płatności transferowych oraz  dostarczania dóbr i usług publicznych • Państwo kontroluje zakres, w jakim jednostki mogą  kierować się w swoim działaniu własnym interesem Gospodarka nakazowa – centralnie planowana • Wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji  są podejmowane przez państwo • Państwowy urząd planowania decyduje co, jak i dla  kogo produkować, a szczegółowe nakazy kierowane są  do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i  pracowników • Państwo decyduje o tym, co ludzie powinni  konsumować, jak wytwarzać i ile pracować 2010-06-06 3 Pochodzenie i rozumienie pojęcia 

(…)

…),
zarządzanie wiedzą i informacją (techniką) – obejmują wyznaczenie
łączników z otoczeniem, badanie otoczenia i systemy informacyjne –
SIK, SIK, CRM i in.,
• odpowiedź strategiczna (reakcja) – stałe kontrolowanie realizacji i
treści strategii – controlling strategiczny,
• dążenie do fuzji, przejęć, zakupów i sojuszy,
• stałe przeprojektowywanie organizacji w kierunku struktur
elastycznych pozwalających…
… od łacińskiego słowa organum (gr. organon). Słowo
to pierwotnie oznaczało narzędzie.
• Organizacja oznaczała pierwotnie bycie całością, złożoną z
części wyspecjalizowanych i przystosowanych do potrzeb
całości.
Zieleniewski: W nauce prakseologii przez organizację,
zależnie od kontekstu, rozumie się bądź czynność
organizowania, bądź osiągnięty na skutek takiej czynności
(albo nawet w drodze samorzutnego…
… itp.) składających się na proces
organizowania. Proces organizowania tj.
uporządkowany w czasie i mający logiczną
strukturę (właściwą kolejność) ciąg czynności
prowadzących do powstania zamierzonej
całości (rzeczy, obiektu, procesu itp.)
3
2010-06-06
Pojęcie organizacji
Istota organizacji
• Zieleniewski: „całość, której składniki
współprzyczyniają się do powodzenia całości”
(powodzenie – realizacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz