Organizacja statystyki publicznej w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 5012
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja statystyki publicznej w Polsce - strona 1

Fragment notatki:

TEMAT: Organizacja statystyki publicznej w Polsce.
Statystyka polega na analizowaniu zjawisk masowych, obserwacji i zestawieniu wyników w postaci wykresów, tabel itp. Organ opiniodawczo-doradczy w sprawach statystyki nosi nazwę Rady Statystyki i działa przy Prezesie Rady Ministrów. Do Rady Statystyki wchodzą osoby reprezentujące organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, Narodowy Bank Polski, organizacje pracodawców, organizacje społeczne. Razem Rada Statystyki liczy 17 osób, a jej kadencja trwa 5 lat. Prezes Rady Ministrów ma prawo odwołać członka Rady tylko wtedy, gdy członek nie uczestniczy w pracach lub złoży rezygnację.W posiedzeniach Rady Statystyki uczestniczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który jest przedstawicielem Centralnego organu administracji rządowej do spraw statystyki. Prezes GUS-u podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.Do zadań Rady Statystyki należy: * ustalenie programu badań statystycznych; * przedstawienie Radzie Ministrów projektu badań statystyki publicznej; * polecenie przeprowadzenia badań nowych i kontynuowanie już prowadzonych oraz związanych z nimi prac przygotowawczych, projektowanych na okres najbliższych 10 lat; * ocena realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej; * opiniowanie projektu wydatków budżetowych na badania statystyczne.Do obowiązującej w Polsce statystyki publicznej należy: * gromadzenie, opracowanie i przechowywanie danych statystycznych; * ogłaszanie, rozpowszechnianie i udostępnianie wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych. Populacja generalna obejmuje planowanie badania statystycznego pod względem przedmiotowym (co badać?), przestrzennym (gdzie badać?), zakresowym (wg jakich cech badać?) oraz czasowym (kiedy badać?).Sondaże, ankiety, spisy, monitoring, wywiady, bazy danych itp. to źródła danych statystycznych. Źródłem danych statystycznych są również różne spisy, m.in.: * powszechne; * z natury; * ewidencyjne; * reprezentacyjne. Uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, społecznej, środowiskowej, demograficznej są Banki Danych Regionalnych. Dane są tam aktualizowane i systematycznie uzupełniane.Główny Urząd Statystyczny zbiera również informacje o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej. Jest to tzw. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). BAEL prezentuje dane dotyczące ludności aktywnej zawodowo, bezrobotnych i pracujących oraz biernych zawodowo. Obejmuje wszystkie osoby powyżej 15. roku życia, będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych.GUS należy do sektora finansów publicznych. Dochody i wydatki są ujęte w budżecie państwa. Majątek Głównego Urzędu Statystycznego, w tym budynki, które zostały oddane w trwały zarząd stanowią własność Skarbu Państwa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz