Organizacja i zarządzanie-opracowane zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie-opracowane zagadnienia - strona 1 Organizacja i zarządzanie-opracowane zagadnienia - strona 2 Organizacja i zarządzanie-opracowane zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

1. Co to jest organizacja? Organizacja *wyodrębniona całość lub wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowanie i powiązane między  sobą zbiory elementów, które realizują wspólne cele. *grupa ludzi którzy współpracują ze sobą w sposób  uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. Przykłady organizacji :*plemię*rodzina*kościół*drużyna piłkarska*przedsiębiorstwo Każda organizacja charakteryzuje się tym, że posiada: *cel działania*plan dzialania*zasoby*kierownictwo 2. Przedstaw krótko znane ci ujęcia organizacji. Aspekty organizacji : (wg. A. Zieleniewskiego) : *rzeczowym –„rzecz uporządkowania” –wyodrębniona z otoczenia i zorientowana ma osiąganie założonych celów,  wew. uporządkowana całość mająca przyczyniać się do prowadzenia całości) np. przedsiębiorstwo, ONZ  *czynnościowym –dot. „działania” sposobu funkcjonowania całości, sposobu zorganizowania w pracy; inaczej jest to  takie oddziaływanie na całość zorganizowaną, rozumianą rzeczowo, i jej część, którego celem jest spowodowanie, aby  części współprzyczyniały się do powodzenia całości (np.. gdy mówimy: „brak tu organizacji”, „organizacja jest tu  fatalna” mamy na myśli to ujęcie organizacji) *atrybutowym –„wskazuje na cechy danej organizacji”, czyli szczególny rodzaj stosunków części do siebie i złożonej z  nich całości, stosunki te polegają na tym, że części współprzyczyniają się do prowadzenia całości. W tym znaczeniu  organizacja stanowi cechę rzeczy lub zdarzeń, ich strukturę (graficznym przedstawieniem ujęcia atrybutowego  organizacji jest schemat organizacyjny) (np. „w tym przedsiębiorstwie to jest organizacja” –ten termin nie oznacza  rzeczy, samej instytucji, ale pewną cechę – wszystkie jej części działają sprawnie i w skoordynowany sposób) 3. Scharakteryzuj organizację jako system (cechy). *jest ściśle powiązana z otoczeniem  -tylko dzięki temu może trwać i rozwija się  -z niego bowiem czerpie zasoby *jest systemem otwartym, ponieważ otoczenie wywiera wpływ na jej funkcjonowanie i odwrotnie  *musi być systemem adaptującym się, tzn musi przystosować do zmian w tym otoczeniu, do powstających szans i  zagrożeń, zatem działa w warunkach dużej niepewności i ryzyka, aby szybko reagować musi posiadać odpowiednie  informacje  *zmiany zachodzą także w jej wnętrzu, co może być źródłem jej siły lub słabości  4.Scharakteryzuj cykl działania zorganizowanego Le Chatelier’a. Faza I –preparacja (przygotowanie)  Etapy: 1. określenie celu, celów działania (powinno być realne i jasne) 

(…)


27. Scharakteryzuj krótko elementy otoczenia dalszego.
Makrootoczenie
-technologiczne
-społeczne
-demograficzne
-międzynarodowe
-prawne
-polityczne
-ekonomiczne
28. Co to jest macierz BCG i z czego się składa? Rys slajdy
Strategie SJB-strat portfolio – używane do zarządzania działalnością zdywersyfikowaną, oparte na portfelu
przedsiębiorstwa
*trudne dzieci-? mały względny udział na rynku i duża…
…- łączy się stanowiska działające w tym samym przedmiocie
3.Kryterium grupowania stanowisk i komórek organizac wg klientów 4 Kryterium geograf-różne rejony geograf o różnej
specyfice,które trzeba uwzględnić w produkcji lub sprzedaży
5 Rozpiętość kierowania-il podwładnych kierowanych przez danego zarządzającego
Rodzaje:*p-potencjalna-l podwładnych, którymi w danych warunkach przełożony może kierować *F-formalna-l
podwładnych bezpośrednio podporządkowanych danemu kierownikowi wynikającą z przepisów *Rz- rzeczywista-l
podwładnych którymi przełożony kieruje Spiętrzenie i rozpiętość kierowania są podstawą wyodrębnienia struktur
płaskich Struktura płaska- zawiera małą liczbę szczebli hierarchicznych i dużą rozpiętość kierowania Struktura smukła –
zawiera dużą l szczebli hierarchicznych i małą rozpiętość…

determinowanej określona technologia (w hucie: wydz. wielkich pieców, stalownia, walcownia; w szpitalu: oddział
chirurgii, wewnętrzny, kardiologia)
- Kryterium podobieństwa rodzajów celów =przedmiotowe = produktowe = wg wyrobu – łączy się stanowiska
działające w tym samych przedmiocie – linia technologiczna, np. wydział produkcji chemii gospodarczej, zakład
produkcji rowerów
- Kryterium grupowania stanowisk…
… niesformalizowanej - celowo pozostawiona poza formalizacja
• organizacji nieformalnej - odstępstwa od przyjętych norm
• rzeczywistej organizacji formalnej = organizacji sformalizowanej
34. Co to jest optimum formalizacji?
Optimum formalizacji (OF) to:
• taki stopień sformalizowania, że dalszy jego wzrost powoduje spadek sprawności działania organizacji
35. Wskaż różnice między klasyczną i współczesną interpretacją…
… dywizjonalną i holdingową.
Struktura dywizjonalna:
CHARAKTERYSTYKA: =dywizje –zakłady- sektory wyodrębnione są według kryterium technologicznego
przedmiotowego lub terytorialnego =funkcjonuja jako jednostki odpowiedzialności za wyniki w wydzielonym obszarze
działalności np.: *produkcyjnym- finansowanie z własnych przychodów materiałow, energii kosztów, pracy, remontów
bieżących- reszta przychodów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz