Organizacja i zadania PIS - omówienie (sem.II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zadania PIS  - omówienie (sem.II) - strona 1 Organizacja i zadania PIS  - omówienie (sem.II) - strona 2 Organizacja i zadania PIS  - omówienie (sem.II) - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
ORGANIZACJA PIS Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są:
główny inspektor sanitarny,
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
państwowy powiatowy inspektor sanitarny,
państwowy graniczny inspektor sanitarny — dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.
Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje główny inspektor sanitarny jako centralny organ administracji rządowej. Jest on powoływany przez premiera, na wniosek ministra zdrowia, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Odwołuje go także premier. Główny inspektor sanitarny koordynuje i nadzoruje działalność państwowych inspektorów sanitarnych. Jego organem doradczym i opiniodawczym w sprawach objętych zakresem działania inspekcji jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna. Rada składa się z przewodniczącego, sekretarza i 15 członków, których powołuje i odwołuje, na wniosek głównego inspektora sanitarnego, minister zdrowia spośród pracowników nauki i osób posiadających przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej. Kadencja Rady trwa trzy lata. Główny inspektor sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Inspektorat jest centralnym urzędem administracji rządowej, ustala ogólne kierunki działania PIS.
Terenowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są państwowi inspektorzy sanitarni, pod kierunkiem których działają stacje sanitarno-epidemiologiczne. Stacje mają status zakładów opieki zdrowotnej. Placówki wykonują badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sanitarnego. Każde województwo posiada wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną. Stacji tej podlegają z kolei stacje powiatowe i graniczne. Stacjami kierują odpowiednio wojewódzki, powiatowy i graniczny inspektor sanitarny.
Zastrzeżenie: Obszar działania powiatowego inspektora sanitarnego może obejmować kilka powiatów. Państwowy inspektor sanitarny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku przedstawić radzie powiatu i sejmikowi województwa informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego podległego mu obszaru.
PIS podlega ministrowi zdrowia.
Państwowym inspektorem sanitarnym może być osoba, która:
jest obywatelem polskim,
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
jest lekarzem i uzyskała kierunkową specjalizację w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach albo posiada inne wyższe wykształcenie i uzyskała specjalizację z dziedziny medycyny,
swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego,


(…)

… zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,
uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej,
inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych…
…. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.),
przestrzegania obowiązków wynikających ze stosownych rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej,
kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.
3) prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz