Organizacja i techniki handlu zagranicznego - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 5544
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i techniki handlu zagranicznego - wykłady - strona 1 Organizacja i techniki handlu zagranicznego - wykłady - strona 2 Organizacja i techniki handlu zagranicznego - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

doc i zawiera 38 stron maszynopisu. Dokładna tematyka notatki jest następująca: współczesne cechy otoczenia przedsiębiorstw, otoczenie rynku międzynarodowego, specjalizacja narodowa, stosunek do nowości, narodowe wzorce zachowania, czynniki kulturowe ? etnocentryzm konsumencki, teorie korzyści wynikających z wymiany międzynarodowej, przesłanki rozwoju usług w obrotach międzynarodowych po ii wojnie światowej, handel zagraniczny, unia celna, unia walutowa. Notatka zawiera także informacje dotyczące poniższych tematów: zwyczaje i uzanse handlowe, najważniejsze zwyczaje i uzanse, reguły warszawsko-oksfordzkie, incoterms (international commercial terms = międzynarodowe terminy handlowe), loco (miejsca), franco (dostarczenia), ex works (z zakładu) (exw ), free carrier (franco przewoźnik = fca), free alongside ship, free on board, cost and freight, cost insurance freight, carriage paid to, carriage and insurance paid to, delivered at frontier, delivered ex ship, delivered ex quay, delivered duty unpaid, delivered duty paid, zwierciadlany układ obowiązków sprzedającego i kupującego w incoterms 2000, podział formuł na kategorie i grupy w incotrerms 2000, obowiązki stron wynikające z formuł incoterms 2000, terms of trade ? warunki wymiany, cenowe tot, ilościowe tot, czynnikowe tot, przyczyny poprawy ?terms of trade?. Notatka zawiera także informacje dotyczące poniższych tematów: umowa w handlu zagranicznym, umowa, sposoby zawierania umów, w handlu zagranicznym, na rynkach formalnych, w drodze przetargu, przez ofertę i jej przyjęcie, drodze negocjacji , kontrakt w handlu zagranicznym, kontrakt, kontrakt typowy, ogólne warunki umów, rodzaje klauzul kontraktowych, klauzule porządkowe, klauzule zasadnicze/podstawowe, klauzule dodatkowe (uzupełniające), reguły unidroit. Notatka zawiera także informacje dotyczące poniższych tematów: formy wejścia na rynki zagraniczne, eksport, pośredni, bezpośredni, powiązania kooperacyjne, kooperacja niekapitałowa, kooperacja kapitałowa, strategia inwestowania, stare i nowe strategie kooperacji przedsiębiorstw, strategie wejścia na rynki zagraniczne, formy działalności na rynkach zagranicznych, eksport, produkcja na zamówienie, sprzedaż licencji, franchising, joint venture, montaż za granicą, produkcja za granicą, strategie wejścia na rynek ze względu na stopień koncentracji i rozproszenia geograficznego, strategia wypukła, strategia wklęsła, koncentracja rynkowa, dywersyfikacja rynkowa, czynniki wpływające na wybór strategii, strategie konkurowania, ze względu na rodzaj przewagi konkurencyjnej, strategie konkurowania, ze względu na rodzaj przewagi konkurencyjnej, strategie konkurowania z punktu widzenia, sposobu traktowania innych przedsiębiorstw, strategia walki.

WSPÓŁCZESNE CECHY
OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW
Podstawową cechą charakterystyczną dla otoczenia przedsiębiorstw jest jego zmienność i złożoność (turbulencja). Właściwość ta jest szczególnie istotna dla przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych, gdzie wiąże się z większym ryzykiem i niepewnością. Turbulencja ta przejawia się w następujących zjawiskach:
WZROST NOWOŚCI ZMIANY: istotne wydarzenia wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw coraz bardziej odbiegają od dotychczasowego doświadczenia
WZROST INTENSYWNOŚCI OTOCZENIA: związki przedsiębiorstwa z jego partnerami stają się coraz ważniejsze dla kadry kierowniczej. Stopień uzależnienia przedsiębiorstwa od otoczenia i jego wpływ na różne elementy otoczenia staje się coraz większy
WZROST SZYBKOŚCI

(…)

… logistycznych (np. „just in time production”),
„włoska inwazja” „białej techniki” AGD (Candy, Ardo...),
sieci handlowe (Aldi, Macro Cash & Carry, Hoffer),
inwazja japońska na rynkach „high tech” (wysokie „know how”),(Sharp), rynki samochodowe (np. General Motors w USA),
sukcesy „tygrysów azjatyckich” (tanie surowce i siła robocza),
„outsourcing” (zlecanie na zewnątrz pewnych funkcji przedsiębiorstwa, np. badania marketingowe, doradztwo personalne, just in time, franchising, sub-contracting, czyli zlecanie prac produkcyjnych sieci poddostawców np. w systemie chłupniczym...)
STRATEGIE KONKUROWANIA
ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
STRATEGIA DYWERSYFIKACJI (RÓŻNICOWANIA)
Stosowanie strategii dyferencjacji wymaga od przedsiębiorstwa dużej elastyczności i zdolności dostosowywania się do wymogów…
… TRADE - WARUNKI WYMIANY
Międzynarodowe ceny towarów wykazują tendencje do zmian w długim okresie, wskutek przemian o charakterze strukturalnym i technicznym. Towarzyszą temu również zmiany w dochodach. Dlatego też w analizach długookresowych zmian cen w handlu międzynarodowym wykorzystuje się przede wszystkim wskaźniki dochodowej elastyczności popytu i podaży.
Drugim ważnym wskaźnikiem, służącym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz