Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2653
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych- wykład 1 - strona 1 Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych- wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:

18.02.2013
Wykład 1
Egzamin -40% oceny z ćwiczeń, 60% - wykłady - średnia ważona -Wyłącznie zadania -ewentualna zerówka -4 części - test (wielokrotnego wyboru, 15 pytań, bez punktów ujemnych), prawda/fałsz, pytania otwarte (charakter problemowy, kluczowe zagadnienia z wykładów np. zasady dywersyfikacji portfela na rynku nieruchomości, kilka punktów - 4, 2 pytania - jedno obszerne, drugie odnosi się do zagadnienia praktycznego - własna opinia), przykłady liczbowe - zagadnienia z wykładów nie ćwiczeń, -kalkulator -wzory - samodzielny wykaz - odręczny - bez legendy
Literatura: 1.Inwestowanie na rynku nieruchomości. Red. Nauk. E. Siernińska. Poltext, Warszawa 2011r. 2. Marcinek K.: finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009. 3. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości. Ujęcie teoretyczne. Red. Kucharska - Stasiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005. 4. Strategie inwestowania na rynku nieruchomości. Red. Nauk. H. Henzel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009. 5. Wiśniewska M.A.: Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Artykuły naukowe: 6. Śmietana K.: Nieruchomości jako składnik portfela inwestycyjnego. W: Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty. Red. Nauk. H. Henzel .Zeszyty naukowe „Studia Ekonomiczna” 2007, nr 44. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007. (s.65-79) 7. Śmietana K.: Koncepcja analizy ekonomicznej nieruchomości inwestycyjnych. W: Inwestycje i nieruchomości - wybrane zagadnienia. Red. Nauk. K. Marcinek. Zeszyty naukowe „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 74. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011. (s.165-192). 8. Śmietana K.: Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w zarządzaniu wartości nieruchomości inwestycyjnych. W: Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku. Red. Nauk. A. Nalepka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011. (s. 269-279)
Temat: Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego. Specyfika rynku nieruchomości.
Tezy: Rynek nieruchomości jest rynkiem najbardziej niedoskonałym z rynków niedoskonałych Rynek nieruchomości jest rynkiem najbardziej nieefektywnym z rynków nieefektywnych.
www.tnn.org.pl
Przedmiotem stosunków wymiany w transakcjach na współczesnym rynku w ujęciu ogólnym są: -instrumenty finansowe - papiery wartościowe udziałowe i dłużne oraz pochodne instrumenty finansowe, w tym kontrakty terminowe i opcje. -instrumenty niefinansowe - aktywa rzeczowe: nieruchomości, ruchomości oraz usługi materialne
Rynek rozważany jako abstrakcyjna „przestrzeń” zawierania i wykonywania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe i niefinansowe, dzieli się na dwa podstawowe segmenty: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz