Organizacja a system-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja a system-opracowanie - strona 1 Organizacja a system-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

● Obiekt - wyodrębniony element rzeczywistości, posiadający pewien zestaw właściwości
jednoznacznie go opisujących.
● w definicji informatycznej obiekt posiada:
– atrybuty (dane opisujące obiekt)
– metody (procedury operujące na atrybutach)
System (gr. systema – rzecz złożona) zbiór obiektów, powiązanych ze sobą relacjami w taki
sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób
● Podstawowe cechy systemu
– granica systemu
– wejście i wyjście
– obiekty składowe
– stan systemu
– zdarzenie
Czynność - zbiór niepodzielnych, na danym
poziomie abstrakcji, działań, w wyniku
których ulega zmianie stan systemu
Proces - uporządkowany w czasie zbiór czynności
● najprostszy, graficzny, model procesu
nazywany jest Flowchartem
● czy proces jest obiektem?
Organizacja
– (przedmiotowe lub rzeczowe) pewien obiekt, który można odróżnić od innych,
– (atrybutowe) cecha obiektów złożonych, nazywana zorganizowaniem,
– (czynnościowe) tworzenie organizacji, inaczej zwane organizowaniem
Całość, której składniki przyczyniają się do powodzenia całości (jako „powodzenie”
rozumiemy realizację misji organizacji)
● Całość, która przyczynia się do powodzenia swych części (potrzeb, zamierzeń i ambicji)
● a więc organizacja jest systemem :-) ponieważ warunkiem trwania organizacji jest jej
zdolność do zachęcania składników do dalszego uczestniczenia (teoria równowagi
organizacyjnej), więc:
Podsystemy organizacji (organizacja Leavitt'a)
● P. celów i wartości – misja i strategia organizacji (zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna),
● P. psychospołeczny – uczestnicy organizacji i ich wzajemne relacje,
● P. struktury – podział zadań, uprawnienia, przepływ informacji, schemat organizacyjny,
● P. techniczny – technologie, know-how, maszyny i urządzenia, budynki itp.
● P. zarządzania – mechanizmy koordynacji w/w podsystemów w procesach podejmowania
decyzji
1
Zarządzanie
● Zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla
osiągnięcia wyznaczonych celów.
● Podstawowe funkcje zarządzania:
– planowanie,
– organizowanie,
– kierowanie (motywowanie),
– kontrolowanie
Funkcje zarządzania
● Planowanie to określenie optymalnej sekwencji przyszłych działań oraz środków
niezbędnych do ich zrealizowania, tak aby osiągnąć wyznaczone cele organizacji
● Organizowanie to proces porządkowania, przydzielania, koordynowania działań i
zasobów poszczególnych członków organizacji, które w najlepszy sposób pozwoli
zrealizować określony plan
● Kierowanie to proces przewodzenia oraz motywowania członków organizacji tak, aby
można było wspólnie osiągnąć cele wytyczone w funkcjach planowania i organizowania
● Kontrolowanie to proces zmierzający do zapewniania, żeby rzeczywiste działania były
zgodne z planowanymi, to obserwacja i systematyczne wprowadzanie korekt do bieżących
działań dla ułatwienia realizacji
celów
2
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz