Kierowanie - analiza pojęć

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierowanie - analiza pojęć - strona 1 Kierowanie - analiza pojęć - strona 2 Kierowanie - analiza pojęć - strona 3

Fragment notatki:

KIEROWANIE Analiza pojęć : kierowanie , zarządzanie , kierownik , przywódca. Na funkcjonowanie każdej firmy , instytucji , organizacji czy państwa składają się niezmiennie dwa procesy : kierowania i zarządzania . Przeplatają się ze sobą , uzupełniają , a czasami wydają się pozostawać w sprzeczności .
Istnieje wiele poglądów i szkół , które proponują swój punkt widzenia na zarządzanie . Zdaniem J. Zieleniewskiego o zarządzaniu można mówić , gdy władza nad ludźmi wynika z własności rzeczy stanowiących dla nich niezbędne narzędzia i przedmioty pracy lub z upoważnienia otrzymanego od właściciela tych rzeczy . T. Pszczołowski prezentuje stanowisko , które traktuje zarządzanie jako działanie polegające na dysponowaniu zasobami . Według I. Majewskiej - Opiełki zarządzanie rozumiane jest jako sterowanie firmą czy instytucją mającą konkretne cele . Na proces zarządzania składają się cztery elementy : organizowanie , planowanie , kontrolowanie i aktywowanie .
Podobnie zarządzanie określa J. Kurnal , stwierdzając , że jest to szczególny rodzaj kierowania opartego na władzy organizacyjnej wynikającej z prawa do własności rzeczowych środków działania .
Nieco inaczej pojęcie to definiują L.R. Brummet , C.W. Pyle i E..G. Flamholtz , dla których jest to proces nabywania i doskonalenia , utrzymywania i wykorzystywania mieszanki zasobów potrzebnych dla osiągnięcia celów organizacji , przy czym zasoby stanowią ludzie oraz środki rzeczowe i finansowe będące w dyspozycji organizacji .
Natomiast A.K. Koźmiński i K. Obłój , wskazują , że istotą w zarządzaniu jest zapewnienie stanu równowagi funkcjonalnej organizacji . Warunek ten będzie spełniony , gdy zachowywać będzie ona zdolność do samosterowania sobą , czyli formułowania celów i powodowania ich realizacji , a także utrzymywania swej struktury jako elementu wyodrębnionego z otoczenia .
J. Trzciniecki i A. Czermiński określają zarządzanie jako zdolność do dysponowania majątkiem nieruchomym i ruchomym , wyznaczania celu gospodarczego i wytyczanie kierunków działania dla osiągania celu .
Dla prekursora naukowej organizacji pracy H. Fayola zarządzać to znaczy prowadzić przedsiębiorstwo do osiągnięcia jego celu , wydobywając maksymalne możliwości ze wszystkich znajdujących się w naszej dyspozycji zasobów .
Zaś H. Neuman stwierdza , że zarządzanie to nadawanie kierunku , kierowanie i kontrolowanie wysiłków grupy dla zrealizowania dowolnego celu .
A. Czermiński pisze - zarządzanie przedsiębiorstwem jest to dysponowanie majątkiem przedsiębiorstwa i wyznaczanie mu celu gospodarczego . L. Krzyżanowski twierdzi natomiast , że pojęcie

(…)

… współpracy na zasadach partnerstwa . O powodzeniu tak rozumianego kierowania decyduje autorytet , jaki posiada kierownik - właściciel firmy u podległego personelu .
Natomiast dla Z. Pietrasińskiego pojęcie kierowania jest zbliżone do pojęcia sterowanie - wywieranie wpływu na dowolny obiekt w celu uzyskania pożądanych zmian w jego zachowaniu . Gdy obiekt sterowania nie jest maszyną lecz człowiekiem…
… organizacji i zarządzania” TNOiK Toruń 1998
Buczowski L. „Metody pracy kierowniczej” PWE Warszawa 1977
Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. „Organizacje i zarządzanie” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 1994
Doktór K. „Socjologiczne problemy kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce”
UŚ Katowice 1983
Drucker P.F. „Innowacje i przedsiębiorczość” Warszawa 1992
Hingston P. „Wielka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz