Opracowanie zagadnień z geodezji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień z geodezji  - strona 1 Opracowanie zagadnień z geodezji  - strona 2 Opracowanie zagadnień z geodezji  - strona 3

Fragment notatki:


1. Przypadki, w których dopuszczalne jest stosowanie lokalnego przy zakładaniu osnowy poziomej: Dopuszcza się czasowe stosowanie układów lokalnych w przypadku wykonywania pomiarów uzupełniających i bieżącej aktualizacji mapy zasadniczej. Tworzenie nowych układów lokalnych może następować w przypadku: a/ zakładania osnów realizacyjnych obiektów budowlanych oraz badań odkształceń i przemieszczeń budowli i podłoża gruntowego,
b/ wykonywania dokumentacji powstałej w wyniku robót geodezyjnych nie podlegających zgłaszaniu w trybie obowiązujących przepisów,
c/ obiektów specjalnych, gdy względy techniczne wymagają opracowania osnów o dokładności większej niż to wynika z zastosowania układu państwowego.
W innych przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie tworzenie układów lokalnych może nastąpić za zgodą Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Tworzenie nowych lokalnych układów współrzędnych dopuszcza się przy zachowaniu następujących warunków: a/ lokalne sieci osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej powinny być nawiązane b/ pozostawiane w terenie stabilizowane punkty geodezyjne będą miały obliczone współrzędne i wysokości w obowiązujących układach państwowych dla punktów tych przekazuje się do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
- szkic sieci punktów geodezyjnych,
- wykazy miar zawierające wyniki pomiaru kątów / kierunków /, boków i azymutów lub wykazy przewyższeń,
- wykazy współrzędnych wysokości w układach państwowych,
- opisy topograficzne punktów.
Lokalny układ współrzędnych geodezyjnej osnowy poziomej powinien posiadać: a/ własny początek układu,
b/ własną orientację,
c/ własną skalę, odpowiednią do zastosowanego w układzie lokalnym poziomu odniesienia.
Orientacja i skala lokalnego układu współrzędnych mogą być ustalone na podstawie współrzędnych lub innych danych liczbowych państwowego układu współrzędnych.
2. Różnice pomiędzy układem warszawskim a układem 1965 (nie znalazlam opisu ukladu warszawskiego i nie wiem o nim nic poza tym ze ma minusowe wspolrzedne i jest ukladem lokalnym:/) Państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych nie jest układem jednolitym. Posiada on 5 stref odwzorowawczych (rys. 10), przy czym:
dla czterech odwzorowawczych przyjęto odwzorowanie quasi-stereograficzne (odwzorowanie płaszczyznowe ukośne, wiernokątne). Są to: strefa 1- obejmująca południowo-wschodnią część Polski; strefa 2- część północno- wschodnią; strefa 3- część północno-zachodnią; strefa 4- część południowo-zachodnią Polski
Każde odwzorowanie quasi-stereograficzne jako wiernokątne odwzorowanie płaszczyznowe elipsoidy definiuje się, określając położenie punktu głównego (punktu styczności płaszczyzny z powierzchnią elipsoidy) oraz skalę odwzorowania w tym punkcie, będącą równocześnie skalą podobieństwa odwzorowania. W strefach 1-4 układu "1965" przyjęto skalę w punkcie głównym mo = 0,9998, tzn. zniekształcenie odwzorowawcze w tym punkcie wynosiło z założenia ? 20 cm/km.


(…)

…) w przypadku: niwelacji „ze środka” i „w przód”
fr - poprawka refrakcji
fk- poprawka kulistości ziemi
d - pomierzona odległość AB miarką
R - promień ziemi R=6371km
k - współczynnik refrakcji k=0,120,16
i - wysokość niwelatora
OA - odczyt łaty
niwelacja w przód
-fr i fk mają wpływ na błąd odczytów wysokości (różnicy wysokości)
-na błąd ma również wpływ błąd równoległości osi celowej i prostopadłości osi celowej do podłoża
niwelacja w przód jest mało dokładna ze względu na błędy refrakcji i kulistości Ziemi
- pełny wzór na różnicę wysokości musi uwzględniać wszystkie błędy h=i- (OB - fkB + frB)
dodatek
jak się dokonuje pomiaru
-ustawia się niwelator w punkcie A, a w B tyczkę(oba prostopadle do podłoża)
-z pomiarów wiemy na jakiej wysokości a mam niwelator i obliczam b z niwelatora
-obliczam h= a - b (bez poprawek), h= i- (OB - fkB + frB) (z poprawkami)
niwelacja ze środka
niwelacja ta polega na tym, że niwelator ustawiamy w środku odległości pomiędzy dwoma pktami A i B oznaczonymi tyczkami i mierzymy różnice wysokości wyznaczonych pktów (tych tyczek) a i b, musimy przy tym zastosować podobnie jak w niwelacji do przodu poprawkę dla błędów refrakcji i kulistości ziemi( w przypadku różnej…
… limbusa 10'może przekroczyć 1' 19. Proszę wymienić i podać krótką charakterystykę błędów instrumentalnych występujących przy pomiarze kata poziomego. Jak możemy je eliminować lub ograniczyć ich wpływ!
Są to błędy systematyczne, których przyczyna jest niespełnienie warunków geometrycznych przez teodolit, a także wymagań, którym powinny odpowiadać rożne części instrumentu. Dzielimy je na 3 grupy…
… ustawczych
błąd centrowania teodolitu nad stanowiskiem
błędy centrowania tyczek nad punktami celów
+ błędy przypadkowe wykonania pomiaru
błąd celowania
błąd odczytu limbusa
20.
rodzaje błedów:
1.omyłki (błedy grube) nie są traktowane jako błędy pomiarowe
2. błedy pomiarowe
Przypadkowe - błąd jest wynikiem działania wielu drobnych i zmiennych czynników o charakterze losowym. Losowy charakter objawia…
…. Bardziej poglądowym sposobem przedstawieniem rzeźby terenu jest mapa warstwicowa. Warstwice- są to linie krzywe łączące punkty terenu o jednakowej wysokości nad poziomem odniesienia.
Warstwice otrzymuje się przecinając teren szeregiem płaszczyzn poziomych, poprowadzonych w równych pionowych odstępach od siebie. Rzuty pionowe tych linii na płaszczyznę tworza mapę warstwicowa terenu. Odległości te nazywa się cieciem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz