Opracowanie zagadnień z ekonomii 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień z ekonomii 8 - strona 1 Opracowanie zagadnień z ekonomii 8 - strona 2 Opracowanie zagadnień z ekonomii 8 - strona 3

Fragment notatki:

36. Instrumenty giełdy warszawskiej. Instrumenty notowane na GPW: Akcje - papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne odpowiadające udziałowi ich właściciela, czyli akcjonariusza w kapitale własnym spółki. Suma wartości nominalnej wszystkich akcji tworzy kapitał akcyjny spółki. Prawa do akcji (PDA) - prawo majątkowe, które przysługuje inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej spółki akcyjnej, którego wartość, czyli cena, jest ściśle powiązana z wartością lub też ceną akcji już objętych przez nich w ofercie publicznej, jednak nie dopuszczonych jeszcze do obrotu giełdowego. Prawa do akcji są czasowym substytutem akcji danej spółki. Prawa poboru - na rynku kapitałowym zasada umożliwiająca co najmniej zachowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej spółki po nowej emisji jej akcji. Wg tej reguły objęcie przez akcjonariusza akcji nowej emisji jest uzależnione od liczny akcji już posiadanych. Akcjonariusze niezainteresowani nowo emitowanymi akcjami mogą sprzedać swoje prawo, a czynności te zachodzą za pośrednictwem giełdy. Obligacje - to papier dłużny a więc stwierdzający fakt zaciągnięcia długu przez emitenta obligacji u jego nabywcy zwanego obligatariuszem. W najczęściej spotykanych obligacjach dług ten jest spłacany jako ściśle określoną należność pieniężna w określonych terminach wraz z odsetkami, których sposób naliczania jest określony w warunkach emisji obligacji. Bony skarbowe - sprzedawane przez skarb państwa krótkoterminowe papiery dłużne. Są sprzedawane z dyskontem, bo nie są oprocentowane. Certyfikaty inwestycyjne - to papiery wartościowe emitowany na okaziciela przez fundusz inwestycyjny o charakterze zamkniętym. Kontrakty terminowe - umowa między dwiema stronami, jedna zobowiązuje się do kupna, druga do sprzedaży określonych aktywów w przyszłości po określonej cenie. Jednostki indeksowe - instrument finansowy, którego cena odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu, instrument ten umożliwia inwestycję równoważną w nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności zakupu poszczególnych akcji wchodzących w skład tego indeksu. 37. Typy i pojęcie funduszy. Fundusz - zasób środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na jakiś cel. Także instytucja rozporządzająca tymi środkami. Fundusz inwestycyjny - osoba prawna, której przedmiotem działalności jest proponowanie nabycia jednostek uczestnictwa i lokowanie zebranych środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Rodzaje funduszy inwestycyjny: F undusze akcji - fundusz o polityce inwestycyjnej zakładającej inwestowanie aktywów głównie w lokatach o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje przedsiębiorstw,

(…)

… procentowej kredytu refinansowego powoduje wzrost stóp oprocentowania kredytu w bankach komercyjnych, ograniczanie wartości udzielanych przez nie kredytów i zmniejszenie podaży pieniądza,
Ustala stopy rezerw obowiązkowych regulując zgodnie z potrzebami gospodarki aktywność kredytową banków komercyjnych i tak: podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych, zmniejsza także możliwości udzielania kredytów przez banki…
… polityki pieniężnej, tworzenie odpowiednich warunków instytucjonalnych, dla zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa finansowego i stabilności sektora bankowego, poprzez regulowanie zasad i mechanizmów w celu zapewnienia płynności rozliczeń pieniężnych w gospodarce.
Zgodnie z ustawą o NBP przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza, czyli znaków pieniężnych w RP. Znakami pieniężnymi są banknoty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz