opracowanie zagadnień na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie zagadnień na egzamin - strona 1 opracowanie zagadnień na egzamin - strona 2 opracowanie zagadnień na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


Opracowane pytania to: piana, fenole i alkohole, reakcje, otrzymywanie, chlorowcowanie, nitrowanie, reakcja addycji, fenole i alkohole.

Piana - są to układy dyspersyjne, w których substancją rozp. jest gaz, a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz lub ciało stałe; z reguły nietrwałe. MGŁA - układ koloidalny w którym ośrodkiem rozpraszającym jest gaz, a cząstki koloidalne są cząstkami ciekłymi. Zawiesina bardzo drobnych cząstek ciekłych w gazie. Mgła jest, obok dymu, jedną z postaci gazozolu, a najczęściej jego odmiany - aerozolu.
Adsorbenty:- węgiel aktywny, żel krzemionkowy , aktywny tlenek glinu
Ekstrakcja - zjawisko przechodzenia substancji rozpuszczonej w jednym rozpuszczalniku do drugiego rozpuszczalnika, nie mieszającego się z tym pierwszym. Aby zaszła ekstrakcja konieczne jest wymiesza-nie cząsteczkowe. Najczęściej jeden rozpuszczalnik woda, a drugi organiczny nie mieszają się.
Koloidy liofobowe - cząsteczki fazy rozproszonej nie ulegają solwatacji, czynnikiem stabilizacyjnym jest ładunek elektryczny np. zole metali, wodorotlenki metali. Mało wrażliwe na elektrolity - dodatek elektrolitu nie narusza liosfery, nie można go osiągnąć w inny sposób
Środki powierzchniowo czynne - są to środki zmniejszające napięcie powierzchniowe (mydło, detergenty) Cząstki tych związków mają tendencję na gromadzeniu się na granicy faz.
Solwatacja - to proces otaczania cząsteczek rozpuszczonego zw. chemicznego przez cząstki rozpuszczalnika.
kongenery -coś w rodzaju izomerów (chlorowcopochodne) stosowane w transformatorach i stacjach przekaźnikowych .Powstają jako niepożądane produkty uboczne reakcji termicznych, chemicznych.210 kongenerów : PCDD/Fs wszystkie znalezione w środowisku .Wzór sumaryczny kontenerów nie jest taki sam : różna ilość i rozmieszczenie podstawników. Jakimi właściwościami różnią się alkohole alifatyczne od fenoli?
Obydwa związki maja charakter kwasowy , świadczy o tym reakcja dysocjacji. Fenole ulęgają dysocjacji z odszczepieniem kationów wodoru z grupy OH. C6H5OH ->C6H5O -+ H+ .
Alkohole alifatyczne nie ulęgają dysocjacji. Reakcje eliminacji wody. Alkohole alifatyczne ulegają tej reakcji, powstają wtedy alkeny a fenole nie np. CH3-CH2-CH2-OH -> CH3 - CH= CH2 + H2O
Ulegają reakcji substytucji (alkohole i fenole) w reszcie węglowodorowej, ale alkohole w obecności światła a fenole bez konieczności stosowania światła czy katalizatora np. reakcje chlorowania lub nitrowania.
Wzór na potencjał elektrody :
E = E0 + RT / nF lnQm - potencjał elektrody
Jak równowaga reakcji odwracalnej zmienia się z ciśnieniem?
Ciśnienie wpływa na przemianę stanu równowagi chemicznej wówczas, gdy w reakcji uczestniczą gazy i objętość substratów jest różna od objętości produktów. Ciśnienie powoduje przesuniecie równowagi w kierunku mniejszej objętości. Reguła przekory La Chatelier'a i Brauna, jeżeli w danym układzie zmienia się przynajmniej jeden z warunków określający stan równowagi chemicznej to w układzie tym wzrasta szybkość jednej z dwóch przeciwnych reakcji czyli w kierunku przeciwdziałających bodźców. 3H

(…)

… i występowanie:-żywice, olejki roślinne, w organizmach zwierzęcych, w tworzywach sztucznych, jako rozpuszczalnik.
AMINY- Wzór: - NH2- grupa aminowa - Klasyfikacja:
-pierwszo (1), drugo (2) i trzeciorzędowe
Alifatyczne:
aromatyczne
Właściwości fizyczne:
- związki polarne
- wysokie temp wrzenia-aminy aromatyczne są bezbarwne, toksyczne
Otrzymywanie:
- reakcje halogenków z amoniakiem
redukcja nitryki - redukcja…
…- grupa aminowa - Klasyfikacja:
-pierwszo (1), drugo (2) i trzeciorzędowe Alifatyczne:
aromatyczne
Właściwości fizyczne:
- związki polarne
- wysokie temp wrzenia-aminy aromatyczne są bezbarwne, toksyczne
Otrzymywanie:
- reakcje halogenków z amoniakiem
redukcja nitryki - redukcja aldehydów i ketonów w obecności NH3 redukcja związków nitrowych Właściwości fizyczne:
- charakter zasadowy
- tworzenie soli…
…, geometryczna, wiązania podwójnego CH2=CH-CH2-CH3 but-1-en
CH3-CH=CH-CH3 but-2-en
WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
PCDD/Fs - polichlorowane dibenzo - p - dioksyny/dibenzofurany
PBDE - polibromowane etery difenylowe
TCS - triclosen
HCB - heksachlorobenzen
PCP - pentachlorofenol
NTA - kwas nitrylatiooctanowy
PET - politereftalan etylu
PE - polietylen
PCW - polichlorek winylu
PP - polipropylen
TRI…
… C18H36O2 Anilina,inaczej fenyloanina,aminobenzenAMINY C6H5NH2 Fruktoza WĘGLOWODANY C6H12O6 Dichlorodifluorometan FREONY Cl2F2 Heksabenzen WĘGLOWODORY C6H6 Etanol, ALKOHOL etylowy C2H5OH
Kwas szczawiowy nazwa systema :kwas etanodiowy, HOOC-COOH
Naftalen,naftalina, C10H8-WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
Pentachlorofenol inaczej PCP,FENOLE …………………………………………………………………….
Fenole i alkohole roznice:
Alkohole reaguja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz