Opracowanie zagadnień do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień do egzaminu - strona 1 Opracowanie zagadnień do egzaminu - strona 2 Opracowanie zagadnień do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

1.PRAWO GOSP. PDPADAMI
a- 1997- 1 ustawa; b-nowa 2001,04,27; zmiana 19,12,02 - Art. 1.1.-przeciwdziałanie powstawania szkodliwości odpadów, minimalizacja szkodliwości, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
ODPADY- oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 4 których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.
KATEGORIE ODPADÓW- a) pozostałości z produkcji lub konsumpcji, nie wymienione w pozostałych kategoriach; b) produkty nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
ODPADY NIEBEZPIECZNE:
a) należące do kategorii lub rodzaju odpadów wymienionych w zał. 2 lub posiadających właściwości wym. w zał. 4.; Zał. 2 lista A i lista B; Zał. 4 - właściwości.
Np. ma właściwości z listy H, np. H1 i odpad z list A
b) należą do B z zał. nr 2 gdy zawierają jeden ze składników z zał. 3 i jeden z właściwości z zał. 4
GOSPODAROWANIE ODP.-wszystkie działania związane z odpadami, zbieranie, transport z przeładunkiem, odzysk i unieszkodliwianie i nadzór nad tymi działaniami i monitoring miejsc unieszkodliwiania.
ZBIERANIE ODP. -każde działanie w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie, które ma na celu ich przegotowanie do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
WYTWÓRCA ODPADÓW - każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego kto przeprowadza wstępne przetwarzanie lub inne działanie powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Jest generalna zasada, że trzeba zbierać selektywnie.
Transport musi być specjalny ( odpady komunalne inaczej a niebezpieczne inaczej) Niebezpieczne - transport jak dla danej grupy subst. niebezpiecznych np.. oleiste
ODZYSK - działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi, środowiska, polegające na wykorzystaniu w całości lub części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania określone w zał. nr 5 do ustawy.
RECYKLING- taki odzysk który polega na prawdziwym przetworzeniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub innym przeznaczeniu w tym recykling organiczny z wyjątkiem odzysku energii.
RECYCLING ORGAN. - obróbka tlenowa w tym kompostowanie lub beztlenowa odpadów które ulegają rozkładowi biologicznego w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów w wyniku której powstaje metan. Składowanie na wysypisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
ODZYSK ENERGII - termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii ( spalanie w spalarni nie jest odzyskiem energii) Nieprawidłowe jest pojęcie Utylizacja termiczna odpadów)

(…)

… OŚ- osad czynny; * stabilizacja tlenowa termofilowa - małe i średnie OŚ - jak kompostowanie ale w fazie ciekłej; * dualna stabilizacja - 1 faza krótka termofilowa -> higienizacja i hydroliza, 2- faza metanowa; * właściwa stabilizacja - komory zamknięte - większe OŚ; * kompostowanie - faza stąła - kompostowanie zastępuje inne procesy stabilizacyjne, wcześniej odsady mnuszą być odwodnione…
…, chrom, miedź, utlenianie substancji organicznych powoduje uwodnienie; (V) frakcja związków trwale w postaci krzemianów, glinokrzemianów, siarczanów, trwałych substancji organicznych. Praktycznie nierozpuszczalne nikiel, chrom, ołów.
Zwraca się również uwagę na zanieczyszczenie organiczne np.: WWA, PCB, pestycydy. Podaje się w mg/g sm. W osadach ściekowych jest tego dużo więcej. Są też dioksyny i furany…
… i zgazowania. Spalanie: np. piec rusztowy firmy Martin wydajność 11Mg/h; standardowe piece w tej chwili 15-20 t/h Po instalacji oczyszczanie gazów odlotowych łącznie z dioksynami i metalami ciężkimi, NOx itd.; piece fluidalne do spalania odpadów komunalnych rzadko są stosowane bo jest dużo pracy z przygotowaniem odpadów. Złoże fluidalne trzeba oddzielić od odpadów. Gazy spalinowe - do układu oczyszczania…
… i stopienie pozostałości (2000C), która spływa w postaci masy ,podlega granulacji (stopione szkło i metal wykorzystuje się do budownictwa).
W drugiej części reaktora (temp.1200C) następuje zgazowanie ,produkty: CO2,H2,CO,H2O. Gaz jest szokowo chłodzony (żeby uniknąć tworzenia dioksyn), oczyszczony na........ Oczyszcza się wodę procesową , następuje wydzielenie koncentratu Zn i soli. Z gazu można odzyskać…
… pod ziemią).Wymagania dotyczące jakości spalin.Skład surowych gazów odlotowych: CO2 10,8%; H2O16%; N2 67%;O26%. Zanieczyszczenia mg/m³n: pył 2500, HCL1000, HF 10, SO2 300, Hg 0,8, NOx 350,CO 50,dioksyny 5. Dioksyny zamiast węgla (jak węglowodory mają podstawione atomy tlenu i chloru. Z 4- Cl są najbardziej toksyczne. Oblicza się wsp. toksyczności (iloczyn wsp. cząstkowego i stężenia) żeby nie podawać norm…
… to zakład świadczący usługi spalając odpady, w tej nowoczesne cementownie są suche. Paliwa alternatywne:- zmięty papier, koks naftowy, płyty grafitowe, węgiel drzewny, zużyte węgle aktywne, odpady tworzyw sztucznych, osady ściekowe, odpady ze złomu samochodowego, zaolejone ziemie, smoły, żywice, zmyte oleje, kwaśne żywice, odpady petrochemiczne, osad asfaltowy, zaolejone osady, gaz fermentacyjny, gaz…
… retencji maleją przez rozkład substancji organicznej - substancja mineralna nie ma takiej zdolności. Bilans składowiska rekultywowanego (po przykryciu warstwą nieprzepuszczalną. Dochodzi: zatrzymanie do tej warstwy
transpiracja zwiększa się odparowanie z tej warstwy i z roślin infiltracja do warstwy przykrywającej, która ma retencję spływ powierzchniowy
spływ podpowierzchniowy, bo w warstwie przykrywającej też jest drenaż
Zakłada się że nie ma infiltracji do odpadów, należy unikać spływów powierzchniowych bo następuje zjawisko erozji.
W drugim wariancie zakładamy infiltrację do odpadów (tak jest lepiej dla biodegradacji ). W Polsce jest mało danych co do bilansów wodnych składowisk.
Badania niemieckie: - opad 772mm/a, odcieki 17,9% opadu (od 12,2 do 21,9%); początek eksploatacji 2-7%opadu;
wzrost…
… przed 31,12,07 Dla kraju obowiązuje 50% poziomu odzysku wszystkich opakowań i 25% poziom recyklingu (pozostałe 25% odzysk energii0 Wszyscy przedsiębiorcy mają określone inne poziomy 25% recyklingu tworzyw sztucznych i opakowań kompozytowych, 40% Al. i szkło, 48% papier i tektura, 205 blach biała, 15% drewno i tekstylia
Te poziomy są ustalone na każdy rok. Jak przedsiębiorcy mają to osiągnąć? - część zbierania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz